12 resultater
Kartblandnr. og -navn (M.1:50 000) forts.: 2335 I-IV, 2435 I-IV, 2436 III-IV, 2536 IV. The Varanger Peninsula is underlain by weakly metamorphosed sedimentary rocks of Late Precambrian to Early Cambrian age.
Based on the investigations of anorthosite in the Voss and Aurland area in Western Norway ten years ago, NGU did a shorter mapping and sampling of selected areas for A/S Polymer within the large anorthosite massif between Gudvangen and Mjølfjell. Localities that is suitable for producing the raw material of an initial test production was evaluated. Various localities seem to be suitable for this purpose.
Stratigraphic sections and key localities were examined on both sides of the national border during this first season of the international collaboration. During fieldwork on Varanger Peninsula the Russian workers concentrated on conglomerates, diagenetic concretions and palaeoclimatic indicators as tools useful for correlation.
... for brønner. Aktuelle soner var på forhånd tatt ut av geolog. Det er i alt målt 11 profiler hvorav 4 ga klare anomalier som kunne ... Boringer ut over dette bør følge anbefalinger fra geolog. Geofysiske målinger over mulig vannførende sprekkesoner i fjell ...
Rapporten gir en oppsummering av de hydrogeologisk undersøkelser som er gjort på Sundbyavsetningen i løpet av de siste ti åra. Det er siden august 1989 utført to lengre perioder med prøvepumping av grunnvannsbrønner. Resultatet av disse viser at kommunens oppgitte behov på 120 l/s trolig kan dekkes fra et grunnvannsanlegg på avsetningen. Etter en tids pumping øker saltinnholdet, slik at grunnvannet ikke til- fredsstiller SIFF's kvalitetskrav til drikkevann.
Utenfor Midt-Norge ligger det sedimentære bassenger like inntil fastlandet som kan inneholde olje/gass forekomster. Hovedstrukturelementer på land i Møre-Trøndelagområdet kan følges ut på kontinentalsokkelen. En slik strukturell sammenheng i overgangen land/sjø kan bare tolkes ved hjelp av geofysiske metoder. Petrofysiske data er avgjørende npr man ønsker å gjøre nøyaktige tolkninger av geologi fra aeromagnetiske og gravimetriske data.
Gullforekomsten ved Sibirien i Grong kommune, Nord-Trøndelag, er knyttet til en inntil 200 meter bred og mer enn 3 km lang "sverm" av kvartsårer som skjærer gjennom prekambriske gneiser langs nord-kanten av Grong-Olden- kulminasjonen. Kvartsårene fører sporadisk sulfider, i hovedsak grovkornig pyritt, kobberkis med bornitt, og lokalt blyglans.
... prosjekt- og punkt-identifikasjon (prøvenr.), kode for geolog, årstall for prøvetaking, bergartsnavn, referanse til GEOMAP-database, ...
Gravity studies have previously indicated a deep root zone (16 kmthick) below the outcropping pyroxene-granulites of the Jotun Nappe Complex in Norway. Combined interpretation of gravity and aeromagnetic data give re- sults that contradict these earlier gravity interpretations. The Jotun Nappe Complex is inferred to be less than 6 km thick at the deepests part, and the thickness changes abruptly across the Lærdal-Gjende fault which is clearly reflected in the magnetic and gravity maps.
The Geological Survey of Norway (NGU), in co-operation with Geco, conducted aeromagnetic measurements over the northern Barents Sea on behalf of the five oil companies Statoil, Norsk Hydro, Esso Norge, Elf Aquitaine Norge and Norsk Agip. The survey area, situated between 74 gr 30' and 77 gr.N, and 15 gr and 32 gr E, covered some 135 000 km2 with 34000 km of aeromagnetic profiles.
Geological setting of the Pb-Zn-Cu mineralization in the Mjønesfjell area Nordland, northern NorwayKent Grimm, Henrik StendalPage(s): 1-11
Melt-mineral-fluid interaction in peralkaline silicic intrusions in the Oslo Rift, Southeast Norway. I. Distribution of elements in the Eikeren ekerite.E.R. Neumann, T. Andersen, T.H.