6 resultater
Rapportene gir en oversikt over forfatterens tidligere arbeider i Grongfeltet. Den følger opp med undersøkelse av 360 prøver fra 1975. Det er tatt bekkesedi- ment- jordprøve- og moseprøver. En del Mo-anomalier påvises. Malmpotensialet diskuteres for Mo og kobber. Resultatene gis i form av kart og tabeller.
Rapporten omfatter: Bergrunnsgeologi, kvartærgeologi og geologiske ressurser av økonomisk betydning med karter M 1:500 000. Den berggrunnsgeologiske beskrivelse inneholder følgende: Innledning grunnfjellet, senprekamriske til kambriske bergarter, overskjøvne (alloktone bergarter), geologisk utvikling, geologiske forekomster som foreslåes fredet, litteratur; berggrunnsgeologi.
Geokjemiske data fra NGU's blyprosjekt korreleres med prevalense data for multiple sclerose. Denne forberedende undersøkelsen synes å indikere at: -kompleks geologi gjør det nødvendig å inndele de geokjemiske data i små homogene underområder -de medisinske data må inndeles i mindre enheter enn herreder -metallinnhold i de ulike geologiske formasjoner bør bedømmes -det kan være ønskelig med supplerende prøvetaking.
Rapporten består av to bind med borhullsprofiler i M:1:2 000: Ett bind med 14 Ø-V profiler og ett bind med 12 N-S profiler. Profilene viser boringene 1971.1975, med registrert geologi og en grafisk fremstilling av analyseverdien for sulfidbundet nikkel inntegnet langs hullene. profilene viser også boringen e fra tidligere undersøkelsesperioder. Bindene fører dessuten et geologisk/ elektromagnetisk kart over feltet i samme målestokk.
... rådet. Et berggrunnsgeologisk kart i målestokk 1:50.000 av geolog Arne Reinsbakken ble benyttet under feltarbeidet. Den eneste bergart som ...
This report presents a review of previous work on the use of the chemistry of lake bottom sediments in geochemical exploration for ore deposits in some of the glaciated terrains of the world. The conclusions derived and the methods adopted, based on the philosophy that lake sediments can in fact be used for the geochemical exploration for ore deposits in glaciated areas at reconnais- sance level, are described.