Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

430 resultater
... velges metode for prøvebearbeiding og analyse. Pionerene i geokjemisk malmleting jaktet på forekomster med ett eller flere ... 10-ganger lavere konsentrasjonene som ellers forekommer. Geokjemisk kartlegging av riktig prøvemedium kan derfor avdekke områder som ...
Landbruksjord i Nord-Europa er ikke hardt rammet av forurensing fra industri eller biltrafikk, viser omfattende geokjemiske undersøkelser av jordsmonnet i ti land.
... multielementanalyser på lavt konsentrasjonsnivå, bl.a. geokjemisk prospektering, hydrogeologi og miljøkjemiske problemstillinger. ...
... De tre førstnevnte er kjente prøvematerialer for regional geokjemisk kartlegging. Morene er løsmasser som har vært erodert ... viser dette materialet seg å være godt egnet til regional geokjemisk kartlegging. Forvitringsjord ble og blir dannet ved kjemisk ...
Bestemmelse av total svovel (TS), total karbon (TC) og total organisk karbon (TOC) er viktig for en rekke sedimentologiske, geologiske og geokjemiske undersøkelser, særlig kartlegging av mineralforekomster og miljøstudier.
... så vel som grunnvann er viktige prøvematerialer for geokjemisk kartlegging. Den rivende utviklingen av kjemiske analyseteknikker de ...
Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.
... Per 0800-3416 1633/05 Med bakgrunn i eksisterende geokjemisk kartlegging og metodeundersøkelser ut- ført i forbindelse med ... Videre presenteres en ny brukerorientert karttype, "geokjemisk tolkningskart", for anvendelse innenfor bl.a. ...
... The Baltic Soil Survey, som resulterte i et populært geokjemisk atlas for noen år siden. Andre spennende prosjekt ...
... med Nordkalottprosjektet er det utført en begrenset geokjemisk prøvetaking i et 15 000 km2 område omkring Treriksrøysa. Med en ...
... med Nordkalottprosjektet er det utført en begrenset geokjemisk prøvetaking i et 15 000 km2 område omkring Treriksrøysa. Med en ...
Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.
... med Nordkalottprosjektet er det utført en begrenset geokjemisk prøvetaking i et 15.000 km2 stort område omkring Treriksrøysa. ...
... opp som et ledd i Kvartærgeologisk forprosjekt, hvor geokjemisk kartlegging samt vurdering av geokjemiske metoder og ... På grunnlag av resultatene er det utarbeidet et geokjemisk tolkningskart for kartbladet. Flere geokjemiske provinser trer fram ...
Forskere vil nå kartlegge den norske landbruksjorda i et nytt prosjekt.
... of Agricultural and Grazing Land Soil in Europe) har gitt geokjemisk informasjon om dyrket mark og beiteland i Europa. Dette var et ... landbruk og sporing av mat. GEMAS-data gir også et geokjemisk grunnlag for å vurdere risikoen for om jordbruksland er eksponert ...
Et europeisk geokjemisk atlas er under utarbeidelse. Geokjemikere, kjemiker og IT-eksperter ... dette grunnstoffet i sitt overflatevann. Europeisk geokjemisk kart - As Kontaktperson ved NGU: Rolf Tore Ottesen ...
... innenfor fagfeltene miljøgeokjemi, geostatistikk og geokjemisk kartlegging. Clemens Reimann har blant annet utgitt en ...
... Erik Reimann, Clemens Eggen, Ola A. 0800-3416 Geokjemisk kartlegging i Sør-Norge 2014.047 During field work in the ...
... er kartfremstilt og nå under trykking i et nytt geokjemisk atlas. Bildet under viser fordelingen av arsen i Nord-Europa. ...
... Jan Sverre Sand, Kari 0800-3416 86.146 Regional geokjemisk kartlegging av Finnmark fylke avdekket en hittil ukjent BA-provins ...
Geokjemiske data fra NGU's blyprosjekt korreleres med prevalense data for multiple sclerose. Denne forberedende undersøkelsen synes å indikere at: -kompleks geologi gjør det nødvendig å inndele de geokjemiske data i små homogene underområder -de medisinske data må inndeles i mindre enheter enn herreder -metallinnhold i de ulike geologiske formasjoner bør bedømmes -det kan være ønskelig med supplerende prøvetaking.
... 0800-3416 85.133 I Nordkalottprosjektet er det utført geokjemisk prøvetaking over ca. 2/3 av Finnmark og påvist en bariumprovins i ...
... er gjort i kaledonske dekker som tidligere ikke er geokjemisk prøvetatt. Oppfølgende undersøkelser er utført ved tidligere ...
... i geokjemiens historie. Han bidro sterkt til utviklingen av geokjemisk kartlegging og til forståelse av viktige prosesser i naturen. ... han som geokjemiker på NGU. I 1980 ble han direktør ved Geokjemisk avdeling. En stilling han blomstret i frem til han ble pensjonist i ...
Nå starter jakten på gull og andre mineralressurser i Nord-Norge. Geofysiske målinger fra fly og helikopter over til sammen 25.000 kvadratkilometer i Nordland, Troms og Finnmark utgjør første del av storsatsingen.
Rapporten gir oversikt over de hittil utførte geologiske, geokjemiske og geofysiske undersøkelser i Finnmark, med særlig vekt lagt på Finnmarksvidda. Med utgangspunkt i denne sammenstilling vurderer man behov for videre undersøkelser. Det er to hovedformål som er avgjørende i planlegging av disse undersøkelsene: 1. Berggrunnskartlegging og fortrinnsvis produksjon av berggrunnsgeologiske kart og 2. malmprospektering, særlig etter edle og legeringsmetaller.
... Andersson, Malin Gasser, Deta 0800-3416 MINS - Geokjemisk kartlegging i Sør-Norge 2017.023 A geochemical till survey ...
... Gasser, Deta Sandstad, Jan Sverre 0800-3416 MINS - Geokjemisk kartlegging i Sør-Norge 2016.009 A geochemical surface water ...
... Finne, Tor Erik Minde, Åse 0800-3416 MINS - Geokjemisk kartlegging i Sør-Norge 2020.017 This survey constitutes a ...
Finne, Tor Erik Eggen, Ola A. 0800-3416 MINS - Geokjemisk kartlegging i Sør-Norge 2014.057 During field work in the ...
... Formålet med boringene var å kartlegge årsaken til en geokjemisk anomali. Det ligger blymineralisert skjerp i området. Det ble boret ...
Geokjemi er læren om jordklodens kjemiske sammensetning og kjemiske utvikling.
... (NVE), et nytt og forenklet program for en global geokjemisk kartlegging. På et møte i det kinesiske vitenskapsakademiet ... noen tvil om målsettingen: Et verdensomspennende geokjemisk kartleggsprosjekt og etablering av et internasjonalt ... grunnstoffene - Hvorfor er det nødvendig med en geokjemisk kartlegging av elveslettene? - De store elvene sender enorme ...
Fra et tidligere innsamlet bekkesedimentmateriale fra Oslofeltet er 1000 tilfeldig utvalgte prøver tatt ut og reanalysert på 29 grunnstoffer (ICP) ved NGU. Formålet har vært å skaffe et mer homogent bakgrunnsmateriale for en planlagt oppfølging på bl.a. beryllium og sjeldne jordelementer i Oslofeltet. Resultatene er presentert som geokjemiske kart, statistiske parametre, frekvensfordelingsdiagrammer og analysetabeller.
... Undersøkelsesprogrammet har omfattet geofysikk og geokjemisk prospektering, geologisk kartlegging og diamantboringer. Den ...
... 1800/64 B Somrene 1979 og 1980 ble det utført geokjemisk jordprøvetaking i et ca. 3 km2 stort område ved Geitvann blysjerp. ...
... oversikt over gangen i utarbeidelse av standard-rapport ved geokjemisk seksjon, Kjemisk avd. Ved eventuelle forandringer/forbedringer i ...
Sand, Kari 0800-3416 86.175 Geokjemisk prøvetaking av bekkesedimenter fra Nordkalotten viser høye ...
Sand, Kari 0800-3416 85.108 Geokjemisk prøvetaking av morene i Finnmark fylke viser høye Au-verdier nord ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.