Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

430 resultater
... en praktisk anvendbar prospekteringsmetode for blymalm. Geokjemisk metodestudium. Opplegg for regionalt prospekterings- program etter ...
... utførte under- tegnede geofysisk, geokjemisk og geologisk kartlegging av anomalier framkommet ved regional ...
... ble foretatt med blokkleting, geologiske observasjoner og geokjemisk prøvetaking av sedimenter og jord. Tilsammen ble 12 anomale ...
... David Nissen, August L. 0800-3416 96.164 Et geokjemisk studium er foretatt av endeledd tilknyttet mylonittiseringen av en ...
... kan bestilles i den målestokk som måtte ønskes. Geokjemisk undersøkelse av skogjorda i Oppland og Buskerud i for- bindelse med ...
... kan bestilles i målestokk 1:500 00 eller 1:1 mill. Geokjemisk undersøkelse av skogjorda i Nord-Trøndelag i forbindelse med ...
... i forbindelse med studium av felt- metodikk for geokjemisk prospekteringsarbeid. ...
Rapporten inneholder kart over de høyeste anomalier på kobber, bly og sink i bekkesedimenter fra Grong-feltet.
Området i forbindelse med det mineraliserte draget Ytre Sildvik-Kuberget er geologisk undersøkt. Skjerpingen som er gjort i området er registrert og prøvetatt. Ytre Sildvikskar skjerpefelt er dekket med jordprøvetakning, og hovedskjerpet er systematisk prøvetatt med knakkprøver og diamantboring, to hull på tilsammen 47.7 meter. Bergartene i området tilhører det prekambriske Rombak-vinduet.
... Neutronaktiveringsanalysen av løsmassenes finfraksjon. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Dokumentasjon av total- innholdet ...
... omhandler ICAP-analysen og ledningsevnen av bekkevann. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Dokumentasjon for innholdet av ...
... omhandler ICAP-analysen av løsmassenes finfraksjon. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. ICAP-analyse av løsmas- senes fin ...
Det er gjort bekkesediment- og bekkemoseundersøkelser av området med bergarter tilknyttet fjellkjederanden på kartblad Mållejus 1833 IV.
Det er gitt en kortfattet framstilling av 1) prosjektets forhistorie og etablering, 2) datainnsamling, og 3) hovedresultater til nå. Rapporten konkluderer med at prosjektet bør fortsette, og gir forslag til planer framover. I vedlegg finnes ajourførte lister (pr. 84.07.01) over prosjektets rapporter, publikasjoner og foredrag.
... XFR-analysen av bekkesedimentenes tungmineralfraksjon. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Data for totalinnhold av ...
Som et ledd i Blyprosjektets undersøkelser 1971 ble det foretatt oppfølgning av bekkesedimentanomalier på overnevnte kartblad. Målsettingen med undersøkelsen var: - Bekrefte den regionale anomalien - Bringe klarhet i om anomalien skyldes blymineralisering i fast fjell eller hvilke andre faktorer som er årsak til anomalien. Ved utvelgelse av anomalien er det lagt vekt på: Bly-innholdet i prøven og naboprøvene, Fe- og Mn-innholdet i prøven (e), bekkens størrelse og geologisk bosetting.
Bekkesedimenter ble prøvetatt med en tetthet på 1 prøve pr. 25 km2 innenfor et område på 110.000 km2 i Trøndelag og på Østlandet (dvs. 4 390 lokaliteter). Området dekker 159 kommuner. For hver kommune ble det laget en samleprøve av alle underprøvene innenfor kommunen. Disse 159 samleprøvene ble analysert på 23 syreløselige elementer: Al, Ba, Be, Ca, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Ni, P, Pb, Sc, Sr, Ti, V, Zn og Zr.
... er den mindre distinkt. Bark som prøvetakingsmedium i geokjemisk prospektering; undersøkelser i skogområder over en ...
... data for innholdet av gull i løsmassenes finfraksjon. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Data for innholdet av gull i ...
... nr. 1 i NAVF-prosjekt 363.88/012 Miljøkjemi og helse. Geokjemisk karakterisering av norske kommuner og kommuneaggregater ved hjelp av ...
... omhandler ICAP-analysen av bekkesedimentenes finfraksjon. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Data for HNO3-løselig innhold av ...
Status for feltarbeid, koordinatfesting, analysekontroll og kartfremstilling i geomedisin prosjektet meddeles. Planene for virksomheten i 1977/78 legges frem.
It has been possible with the aid of whole rock geochemistry to make a start at understanding the Caledonian volcanic belts in Norway, so that we can now progress beyond the stage of considering them under all-inclusive terms such as "greenstone", "basic volcanics" and other generalizations and begin to think in terms of specific magmatic types, e.g. island arc tholeiites, island arc calc-alkaline suites, ocean floor type lavas, etc..
Bekkesedimenter fra 1 850 lokaliteter i 60 kommuner i Sørøst-Norge er ana- lysert for 31 elementer. Resultatene er bearbeidet og korrelert med dødlig- hetstall for hjerte-karsykdommer i den enkelte kommune eller samling av nabo- kommuner. Signifikante negative korrelasjoner opptrer for dødlighet og Sr, Fe, Ti og Mg. Noe usikre negative korrelasjoner er påvist for dødlighet og Zn, Ni, P og F.
... metaller. Aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo - Geokjemisk kart for arsen, tungmetaller og organiske miljøgifter ...
... anioner i bekkevann fra Nordland og Troms (1298 prøver). Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Dokumentasjon for innholdet av ...
(Forkortet) Ved NGU-Lab er det utført uorganisk kjemiske analyser av sjøbunnsprøver samlet inn av NGU i 1999 (tokt 9904). Analysene er utført etter akkrediterte metoder. Utvelgelse av analyseprøver ble foretatt av prosjektleder Henning Jensen under Hovedprosjekt for Maringeologi ved NGU.
For hele området som omfattes av MINN-prosjektet fantes det på lager prøver av mineraljord (morene) som opprinnelig ble samlet inn gjennom første halvdel av 1980-årene, med en gjennomsnittlig prøvetakingstetthet på 1/50 km2 gjennom prosjektene Nordkalotten og Nordland-Troms geokjemi. Disse prøvene har vært lagret på NGU i 25-30 år.
Arkivmaterialet ligger delvis lagret i bibliotekets kjeller, sammen med Bergarkivet, og delvis i låst arkivrom, bibliotekets kjeller.
... uran/thorium-rike mineraler. Kartlegging og petrografisk geokjemisk undersøkelse av kalifelt- spatrik gneis, Hamarøy Tysfjord, ...
... landbruk og sporing av mat. GEMAS-data gir også et geokjemisk grunnlag for å vurdere risikoen for om jordbruksland er eksponert ... til den vitenskapelige utviklingen av miljøgeokjemi og geokjemisk kartlegging som fagfelt, og for hans eksemplariske evne til å ...
Europeisk landbruksjord og beiteland er av god kvalitet. Det viser resultatene fra den geokjemiske kartleggingen i det internasjonale GEMAS-prosjektet. Nylig ble et nytt tobinds jordatlas lansert i Roma.
Som et ledd i Blyprosjektets undersøkelser er 26 bekkesedimentanomalier fulgt opp på overnevnte kartblad. Målsettingen med undersøkelsen var: - Bekrefte den regionale anomalien og å skaffe et mer detaljert bilde av sekundær-dispersjonen. - Komme til klarhet i hvilke geologiske enheter, evt. geokjemiske faktorer, som i hvert tilfelle er årsaken til de forskjellige geokjemiske anomaliene. - Vurdere den aktuelle geologiske enhetens form, mektighet, utstrekning og mineralogi/geokjemi.
... i det sentrale østlandsområdet. Pålitelighet av data og geokjemisk bakgrunnsnivå. ...
... halda orden på desse dataa er krevjande. NGU utviklar ein geokjemisk database for å sikra geokjemiske data og gjera dei tilgjengelege. ...
Sykdomsdata for ulike typer kreft, multippel sklerose, pernisiøs anemi og MB. Parkinson, referert til den enkelte kommune, danner grunnlag for 11 kart som viser den geografiske fordelingen av de ulike sykdommene. For en rekke sykdommers tilfelle synes det å opptre regionale mønstre.
Rapporten omhandler en del foreløpige resultater av korrelasjonsanalyser mellom aldersjusterte dødlighetsrater 1971 - 75 for 8 ulike hovedtyper av kreft i 43 kommuner i Buskerud og Oppland fylker og de korresponderende konsentrasjoner av HNO3-løselig Cu, Pb, Zn, Cd, Ag, Ni, Co, Fe, Mn, C, Cr, Mo og Ca i prøver av humus aske. Mellom kreft i fordøyelsesorganene og Ca er det oppnådd en korrelasjons- koeffisient på -0.48. kreft i urin- og kjønnsorganer mot Cr gir 0.44.
Bilag til NGU-rapport nr. 965 D/Del II.
Bilag til NGU-rapport nr. 965 D/Del II.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.