Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

430 resultater
... Norges geologiske undersøkelse gjennomfører regional geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms i samarbeid med de respektive ... ble gjennomført og gir en oversikt over kostnadene. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Statusrapport pr. 21.11.1986. ...
Radiometrisk oppfølging av geokjemiske uran-anomalier på kartbladet Cåkkaras'sa 1934 I ga negativt resultat for samtlige anomali-steder. Anomaliene antas å skrive seg utelukkende fra uran oppkonsentrert i humus. Videre uranprospektering i området anbefales ikke. De geologiske areidene ga verdifulle informasjoner om den geologiske oppbygningen av de kaledonske skyvedekkene i Finnmark.
Denne rapport er første presentasjon av geokjemiske kart i 1:250 000-serien. Undersøkelsen ble utført som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Norge. Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:500 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0.18mm og analysert på HNO3-løselig Al,Ba,Ca,Co,Cu,Fe,K,Li,Mg,Mn,Ni,Sr,Ti,U,V og Zn.
... initiativ fra fylkeskommunen gjennomfører NGU storregionale geokjemisk kartlegging av hele Sogn og Fjordane fylke. I løpet av 1983 og 1984 ... bli offentliggjort i en sluttrapport mot slutten av 1986. Geokjemisk kartlegging, Sogn og Fjordane. Statusrapport for 1985. ...
... og helse. Samvariasjon mellom sykelighet av kreft og geokjemisk sammensetning av flomsedimenter. ...
Radiometriske bilmålinger er utført på 7 kartblad. Av disse er 2 kartblad ferdigmålt. Det ble registrert 85 anomalier, hvorav 14 sterke. De fleste anomaliene (80) ligger på kartbladene Dokka og Bruflot. Samtlige radioaktive anomalier ligger i alunskifre. Prøve fra en av ano- maliene, Kjinset, inneholder 325 ppm U. På kartbladene Gjøvik, Dokka og Bruflat ble geokjemiske anomalier på uran fulgt opp. Bekkesedimentanomaliene på uran kan tilbakeføres til alunskifre nær prøve- takingsstedet.
På oppdrag fra Nord-Gudbrandsdalsprogrammet utførte NGU i 1981 og 1982 geo- fysiske, geokjemiske og geologiske undersøkelser rundt Mereftashø og Gamle- Seter, Dovre kommune i Oppland. Hensikten med undersøkelsen ved Mereftashø var å prøve å finne årsaken til sterke Ni-anrikninger i bekkesedimentprøver på nordsida av Mereftashø. Ved Gamle-Seter var hensikten å finne igjen på bakken og om mulig finne årsaken til elektromagnetiske helikopteranomalier.
I Ringsjøfeltet ble undersøkelsene sommeren 1970 lagt opp som et "team-work" mellom geologer, geofysikere og geokjemikere. Arbeidet hadde som formål både å teste forskjellige prospekteringsmetoder i felt og å undersøke mulighetene for en drivbar forekomst.
Rapporten sammenstiller dataene fra undersøkelsene i Uranprosjektets regi i 1976. Det gjelder radiometriske bilmålinger i Barduområdet, på Andøy og Ring- vassøy, Nord-Oppland, Gjøvik-Dokka-området, Østfold og Mandal-Flekkefjord- området. Radiometriske målinger på bakken er gjort på Orrefjell i Salangen, i Skjomen-området, langs fjellkjederanden fra Bjørnefjell til Dividalen og på Kvaløya vest for Tromsø. Geokjemiske bekkesedimentanomalier i Gjøvik- Dokka-området er fulgt opp.
Sørdal, Torbjørn 0800-3416 1886/1 Det er utført geokjemisk bekkesedimentprøvetaking på kartbladene 19342, 20332 og 3 samt ... bolitter som vanligvis gir relativt høye Cu-verdier. Geokjemisk bekkesedimentundersøkelse Iesjav'ri og Anarjåkka- området, ...
... og Sagfjorden, ble det i utvalgte bekker prøvetatt geokjemisk i profiler, i bekker hvor som regel fjellet var blottet. Det ble i ... alt basert på de framlagte analyseresultater. Geokjemisk bekkesediment-, jordprøve- og fastfjellsprøvetaking i utvalgte ...
Rapporten er en sammenstilling av dataene fra undersøkelsene i Uranprosjekt- ets regi i 1977.
Sandstad, Jan Sverre 0800-3416 87.067 Geologisk og geokjemisk feltmateriale innsamlet i Trollfjorddalen i 1986 er undersøkt. ...
Ryghaug, Per Bølley. Geokjemisk tolkningskart (konstruert eksempel); 1:50 000; svart/hvitt; ...
Rapporten beskriver metoder og resultater fra et prospekteringsprogram i Fosdalenstrøket, Nord-Trøndelag, vesentlig konsentrert på edelmetaller. Prospekteringen har dels foregått i nærområdene til Fosdalens Bergverks- aktieselskap, og dels i områdene VSV for Fosdalen. Undersøkelsene i Fosdalen konkluderer med at det ikke fins noe potensial for edelmetaller i tilknytning til de båndete jernformasjonene som det drives på i gruven.
... for det prosjektarbeidet som står igjen, er behandlet. Geokjemisk kartlegging, Sogn og Fjordane. Statusrapport for 1983. ...
På oppdrag av A/S Røros Kobberverk ble det samlet inn bekkesedimenter fra et 150 km2 stort område vest for Harsjø Øst. Prøvene ble analysert på syreløselig Cu, Ni, Zn og Fe med kolorimetriske metoder. Det fremkom flere anomalier, men det er ofte vanskelig å avgjøre om disse skyldes naturhold eller forurensning.
... for de to fylkene i form av kart over pH og alkalitet. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Kvalitet av overflatevann. ...
Som ledd i NGU's blyprosjekt ble bekkesedimenter samlet inn i alle bekker som lett nås fra vei. Bly inneholdet i prøvene viste anomalier på kjente fore- komster ved Kastad. I tillegg ble det funnet flere nye anomalier blant annet i Snertingdalen og ved Akksjøen vest for Randsfjorden.
... omhandler XRF-analysen av bekkesedimentenes finfraksjon Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. XRF-analyse av bekkesedimentenes ...
... foreslås nye analyser for å bekrefte funnene. Regional geokjemisk kartlegging i Vest-Finnmark. Gull i bekkemose, bekkesediment og ...
Rapporten er en sammenstilling av resultatene fra undersøkelsene i Uranprosjektets regi i 1978. Undersøkelsene omfatter oppfølging av bekkesedimentsanomalier på uran langs fjellkjederanden i Oppland, Hedmark og Sør-Trøndelag og i Vest-Finnmark og Troms. Rapporten gir videre resultatet av radiometriske målinger fra bil i Østfold, Hedmark, Oppland, Vest-Agder og Rogaland. Rapporten gir videre et sammendrag av arbeidet utført ved Øksnanuten uranforekomst, Rogaland.
... ved Borregaard Ind. Ltds svovelsyrefabrikk er undersøkt. Geokjemisk undersøkelse av avfallsfylling ved Borregaard Ind.Ltds. ...
Bekkesedimentprøver fra området er analysert på molybden uten å finne noen spesielt anomale områder. Det er også gjort undersøkelser av uran-anomalier i bekkesedimenter uten å finn spesielt høye uraninnhold i områdets bergarter. En bly-sink anomali i Blakkeådalen er blitt nærmere undersøkt uten å finne en direkte årsak til anomalien. En kort ressursvurdering er gitt på bakgrunn av de beskrevne undersøkelsene.
... har høyt innhold av jern, natrium, magnesium og klorid. Geokjemisk undersøkelse av overflatevann på Tustna i Møre og Romsdal. ...
... av Au er bestemt ved 3 forskjellige laboratorier. Geokjemisk kartlegging på Svalbard. Innholdet av gull og tellur i ...
Under finner du prosesserte geokjemiske data fra MINN- og MINS-programmene (Mineralressurser i Nord-Norge, Mineralressurser i Sør-Norge)
... I llustrasjonen viser resultat for grunnstoffet antimon fra geokjemisk prøvetaking av mineraljord i sørlige deler av Trøndelag. Det ... er å ferdigstille hele landet i løpet av 2028. Fra geokjemisk feltarbeid i Femundsmarka. Foto: Ane Bang-Kittilsen Norges ...
Rapporten omhandler noen foreløpige resultater om Cu- og Zn-innholdet i sera og geokjemiske prøver. Cu-innholdet i serum er høyere hos kvinner enn hos menn. Forholdet er omvendt for Zn's vedkommende. Cu-innholdet i serum synes å korrelere med Cu-innholdet i bekkesedimenter. Det fremkommer en negativ korrelasjon mellom Zn-innholdet i serum og Zn-innholdet i geokjemiske prøver. Dataenes pålitelighet og signifikansen av disse korrelasjoner er foreløpig ikke bestemt.
... oversikt over prosjekter med tilhørende rapporter ved geokjemisk avdeling NGU, for tidsrommet 1957 - 1985. Oversikt over prosjekter med tilhørende rapporter ved geokjemisk avdeling, NGU for tidsrommet 1957 - 1985. ...
Erfaringene fra undersøkelsene over samvariasjonen multippel sclerose og bly summeres. Valg av prøvetakingstetthet for supplerende geokjemiske under- søkelser blir diskutert sammen med en rapport over utført feltarbeid.
Som et ledd i den regionale kartleggingen av fjellranden ble det sommeren 1969 prøvetatt bekkesedimenter på Kartbladene: Engerdal, Engeren, Jordet, Sør Osen, Julussa og Nore Osen. Alle kartblad unntatt Nore Osen gav inter- essante blyanomalier. På de øvrige fem kartbladene ble det på bakgrunn av de regionale geokjemiske resultatene sammenholdt med de geologiske og geofysiske kart skilt ut 26 geokjemiske anomalier, samt et større område med flere geo- kjemiske anomalier på kartblad Engeren.
Forskjellige geokjemiske metoder er blitt utprøvet ved Sæteråsen niob- forekomst. Forekomsten består av to lavalinser av afyrisk trakytt og er omgitt av porfyrisk lava, larvikitt og nordmarkitt. Forekomsten inneholder også sjeldne jordelementer thorium og uran.
Programmet GEOKJHP plotter geokjemiske kart. Ved hjelp av SYM-fil som brukeren lager på forhånd, styres plassering av tekst, tittelfelt, symbolrekke og målestav. Bokstavstørrelse og pennvalg reguleres også fra SYM-fil.
Grongfeltet er inndelt i celler på 500 X 500 m. For hver celle er informasjon om geologi, geofysikk og geokjemi kodet, og variable for hver datatype er generert. Variablene er konstruert slik at de på spørsmål om tilstedeværelse i en celle kan besvares med Ja, Nei, Vet ikke eller Ikke observert.
... 98.186 (98.166) På grunnlag av resultater fra geokjemisk kartlegging av løsmasser i Troms fylke 1986 og geologiske ... av fraksjon <0.06mm I alt 35 elementer ble bestemt. Geokjemisk prospektering i morene C-horisont mellom Reisaelva og Puntaelva, og ...
I faget geomedisin studerer man den geografiske fordeling av sykdomsmønstre. Flere sykdommer er vist å kunne ha sammenheng med overskudd av, eller mangel på bestemte kjemiske elementer. Kjente eksemplarer på dette er korrelasjonene jod - struma og fluor - tannråte. Mistanke om tilsvarende sammenhenger fore- ligger bl.a. for kreft, hjerte-karsykdommer og multippel sklerose. Ved Norges geologiske undersøkelse finnes store mengder geokjemiske data, opp- rinnelig innsamlet i malmleting.
Sand, Kari 0800-3416 87.057 Regional geokjemisk kartlegging i Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya er utført. ... Bekkesedimenter fra Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya. En geokjemisk undersøkelse av en ikke-magnetisk tungmineralfraksjon. ...
Sand, Kari 0800-3416 86.227 Regional geokjemisk kartlegging i Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya er utført. ... Bekkesedimenter fra Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya. En geokjemisk undersøkelse av en ikke-magnetisk tungmineralfraksjon. ...
... ble foretatt med blokkleting, geologiske observasjoner og geokjemisk prøvetaking av sedimenter og jord. Tilsammen ble anomale områder ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.