Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

430 resultater
Elektrokjemisk A/S, Skorovas Gruber samlet inn 519 prøver av bekkesedimenter i fra to områder øst for Sonvatnene i Meråker. NGU analyserte prøvene på syre- løselig Cu, Pb og Zn. Det ble skilt ut 5 Cu-anomalier, 2 bly-anomalier og 3 sink anomalier.
... er knyttet til pegmatitten dyperumptiver og lavaer. Geokjemisk prospektering i Oslofeltet. ...
... høyere kobber og sink-innhold enn de øvrige bekker. Geokjemisk undersøkelse Malsådalen. ...
... porfyren 0,94 % Nb2o5, 0,42 % 1/2o3 og 200 ppm Sn. Geokjemisk prospektering i Oslofeltet III. ...
Nå foreligger de geokjemiske analysene av hele 65 elementer i nesten 2200 jordprøver fra morene i Nordland, Troms og Finnmark. Rapporten er NGUs første leveranse det det omfattende programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN).
... oppdrag fra Folldal Verk A/S utførte NGU sommeren 1966 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et område mellom Dombås og Hjerkinn. ... østre delen av området behandles i denne rapporten. Geokjemisk undersøkelse, Hjerkinn II, 1966. ...
Etter oppdrag fra Stavanger Staal A/S utførte NGU-sommeren 1971 geokjemiske bekkesediment, jord og vannundersøkelser i et ca. 150 km2 stort område ved Råna i Ballangen. Bekkesedimentene og jordprøvene ble analysert på syreløselig Ni, Cu, Cr, Mn, Fe, Pb, Zn, Ag, Cd og Co. Vannprøvene ble analysert på Ni, Fe, Zn, Mn og Cu. Rapporten beskriver gjennomføringen og de geokjemiske resul- tatene av undersøkelsen.
... Etter oppdrag fra Nord-Norgesprosjektet utførte NGU en geokjemisk bekkesedi- mentundersøkelse i et ca. 160 km2 stort område ovenfor ...
... med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gitt ut "Geokjemisk atlas for Norge - del 1: Kjemisk sammensetning av flomsedimenter". ... Bjørn Bølviken Tore Volden Toril Haugland NGU Geokjemisk atlas for Norge, del 1 ...
... NGU publikasjon nr. 213: 175 - 196. Geologisk geofysisk geokjemisk undersøkelse Reisadalen. ...
... Nesåvatna - området i den sydlige del av Grongfeltet. Geokjemisk kartproduksjon og malmleting i Grongfeltet. ...
... beskrives den praktiske gjennomføringen av feltarbeidet. Geokjemisk feltarbeid, Nord-Trøndelag, 1983. ...
Berggrunnen på Svalbard skiller seg fra den på fastlandet, hvilket gir opphav til geokjemiske forskjeller i fastfjell, men også i løsmasser. Nasjonale grenseverdier og normverdier kan utgjøre en utfordring da noen grunnstoff forekommer lokalt i høyere konsentrasjoner. Denne undersøkelse presenterer data for prøver tatt i planområdet for Longyearbyen, 85 løsmasseprøver og 27 fastfjellsprøver. Alle prøvene ble analysert for 53 grunnstoff etter en Aqua Regia oppslutning.
... 968 A/II Rapporten presenterer resultatene av en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i 1970 av fjellranden mellom Altaelven og ...
... kartlegges vestover mot Tømmeråsen. Regional geokjemisk bly sink-undersøkelse. ...
... har uvanlige fordelingsmønstre, som bør følges opp. Geokjemisk prøvetaking i Vesterålen, sommeren 1985. ...
Det er tidligere påvist at multippel sklerose (MS) forekommer relativt sjeldent langs kysten av Norge og mer hyppig i innlandet. Dette har ført til tanker om hvorvidt en eller annen faktor knyttet til nedbør eller klima motvirker utvik- ling av MS i kystnære strøk.
... grunnlag for økonomisk utnyttelse av avgangsmaterialet. Geokjemisk undersøkelse av Ballangsvika avgangsdeponi. ...
Undersøkelsen er et oppdrag for Stavanger Staal. 32 prøver av bekkesedimenter ble tatt langs vei i Ballangen. 275 prøver av bekkesedimenter ble tatt med 100 meters mellomrom langs bekkene i Bruvannsfeltet (15 km2) og i et felt med glimmerskifer lenger øst (3 km2). Prøvene ble analysert på Ni, Cu, Co, Cr, Mn og Fe. Det ble oppnådd anomalier på kjente forekomster og i områder uten kjent mineralisering.
7N HNO3 benyttes som ekstraksjonsmiddel for bekkesedimenter og annet geologisk materiale ved NGU. For å undersøke salpetersyrens innvirkning på selve mineralkornet, er det utført ekstraksjon med 7N HNO3 på utvalgte mineraler tynnet med kvarts og på internasjonale standarder. Løsningene er analysert med plasmakvantometeret på 29 elementer. Tabeller og scatterdiagram viser ekstraksjonsutbytte for hovedelementer og sporelementer. Det er beregnet korrelasjonskoeffisienter.
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse i Ulveryggen- Steinfjellområdet, Repparfjord. Prøvene er analysert på saltsyreløselig kobber og lettløselig kobber (CxCu).
... km2 og fremgår av kartskissene. Geologisk, Geofysisk, Geokjemisk undersøkelse Porsangerfeltet. ...
NGU presenterer nye resultater for kjemisk analyse av mineraljord fra 462 lokaliteter i den sørlige delen av Trøndelag.
... sedimentene nedstrøms for Lingsom- og Grotås-dammene. Geokjemisk undersøkelser i Åroselva, Røyken kommune. ...
Felt i Nondagsdalen og på Skogneset er målt med VLF. Samme felt på Skogneset som er dekket med VLF er prøvetatt med jordprøver i stikningsnettet. Mineraliseringene har liten utstrekning, men kommer fram både med VLF-måling og jordprøvetakning. De er uinteressante økonomisk sett.
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse fra den del av "Petsamoformasjonen" som ligger på norsk side i Pasvikdalen. Prøvene er analysert på saltsyreløselig kobber, nikkel, sink og lettløselig kobber (Cx Cu).
... er analysert på saltsyreløselig kobber, nikkel og sink. Geokjemisk undersøkelse Bidjovagge-Lemsejavre Kautokeino. ...
... innsamlede prøver anbefales derfor analysert på kobber. Geokjemisk metodestudium Laksådal Oterstrand 1968. ...
... gi svar på disse spørsmål. Bekkesedimenter og generell geokjemisk kartlegging. Betydning av og pålitelighet til geokjemiske ...
Etter oppdrag fra A/S Folldal Verk utførte NGU sommeren 1967 geokjemiske bekkesedimentundersøkelser i ett område ved Grimsdalen og ett ved Savalen, tilsammen ca. 450 km2. Prøvene ble analysert på syreløselig cu, Ni, Zn, Pb og lettløselig Cu. Rapporten beskriver gjennomføringen og de geokjemiske resul- tatene av undersøkelsene.
Etter oppdrag fra A/S Folldal Verk utførte NGU sommeren 1968 geokjemiske bekkesedimentudersøkelser i ett område vest for Alvdal og ett syd for Kvikne, tilsammen ca. 500 km2 Prøvene ble analysert på syreløselig Cu, Ni, Zn, Pb og lettløselig Cu. Rapporten beskriver gjennomføringen og de geokjemiske resul- tatene av undersøkelsene.
Som en del av Nord-Trøndelagprogrammets undersøkelser i 1989, ble det foretatt geokjemiske undersøkelser i tilknytning til gullforekomsten ved Sibirien i Grong kommune. I et 3 x 9 km stort område rundt forekomsten ble det samlet inn bekkesedie- menter som er analysert på gull og 29 andre grunnstoffer. Resultatene må sees i sammenheng med de samtidig gjennomførte geologiske og geofysiske under- søkelser i området.
... 0800-3416 90.102 NGU utførte i 1986-87 en regional geokjemisk kartlegging av Svalbard med prøvetaking av "flomsedimenter". ... på arsen, mangan, kadmium, kobolt, kobber og skandium. Geokjemisk kartlegging N-Ø for Ny Ålesund, Svalbard ...
... Oversikten er utarbeidet etter arkivet ved tidligere geokjemisk seksjon ved NGU. Endel opplysninger har vært vanskelig å ...
... ble utført og gir en oversikt over kostnadene. Geokjemisk prøvetaking i Vest-Finnmark. Feltrapport 1985. ...
Geofysisk Malmleting begynte sommeren 1953 innledende geologiske, geofysiske og geokjemiske undersøkelser med hovedformål å klarlegge betingelsene for systematisk malmleting i den østre del av Finnmarksvidda. Undersøkelsenes for- mål var altså ikke å lete etter malm, men etter MALMLETINGSMULIGHETER. Dog skulle det generelle program selvfølgelig avvikes i fall det skulle bli direkte malmfunn som syntes betydelige.
... 0800-3416 90.103 NGU utførte i 1986-87 en regional geokjemisk undersøkelse av Svalbard med prøvetaking av "flomsedimenter". ... viser også høye verdier på en rekke andre element. Geokjemisk kartlegging ved St. Jonsfjorden, Svalbard ...
... på Alteneshalvøya utført malmgeologiske undersøkelser og geokjemisk prøvetaking av bekkesedimenter og bergarter. Prøvene ble analysert ...
... i forhold til elementkonsentrasjoner. Reproduserbarhet av geokjemisk data fra bekkesedimentprøver. ...
Rapporten beskriver oppfølging av geokjemiske anomalier fremkommet ved NGU's undersøkelser 1975. Det er tatt 50 mineraljordprøver som er analysert på bly, sink, sølv og kadmium. Det er ikke fremkommet i konsentrasjoner som kan indikere ukjent malmineral- isering. Ved undersøkelsene ble det funnet 3 områder med klare tegn til tungmetall- forgiftning som ble bekreftet av høye konsentrasjoner av sink og kadmium i humus. Forgiftningsfeltene er knyttet til kjente mineraliseringer.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.