23 resultater
... og kartframstilling, tilgjengelige ressurser. Geokjemisk kartlegging ...
NGU presenterer nye resultater for kjemisk analyse av mineraljord fra 462 lokaliteter i den sørlige delen av Trøndelag.
... I llustrasjonen viser resultat for grunnstoffet antimon fra geokjemisk prøvetaking av mineraljord i sørlige deler av Trøndelag. Det ... er å ferdigstille hele landet i løpet av 2028. Fra geokjemisk feltarbeid i Femundsmarka. Foto: Ane Bang-Kittilsen Norges ...
... halda orden på desse dataa er krevjande. NGU utviklar ein geokjemisk database for å sikra geokjemiske data og gjera dei tilgjengelege. ...
... velges metode for prøvebearbeiding og analyse. Pionerene i geokjemisk malmleting jaktet på forekomster med ett eller flere ... 10-ganger lavere konsentrasjonene som ellers forekommer. Geokjemisk kartlegging av riktig prøvemedium kan derfor avdekke områder som ...
... multielementanalyser på lavt konsentrasjonsnivå, bl.a. geokjemisk prospektering, hydrogeologi og miljøkjemiske problemstillinger. ...
... De tre førstnevnte er kjente prøvematerialer for regional geokjemisk kartlegging. Morene er løsmasser som har vært erodert ... viser dette materialet seg å være godt egnet til regional geokjemisk kartlegging. Forvitringsjord ble og blir dannet ved kjemisk ...
Bestemmelse av total svovel (TS), total karbon (TC) og total organisk karbon (TOC) er viktig for en rekke sedimentologiske, geologiske og geokjemiske undersøkelser, særlig kartlegging av mineralforekomster og miljøstudier.
... så vel som grunnvann er viktige prøvematerialer for geokjemisk kartlegging. Den rivende utviklingen av kjemiske analyseteknikker de ...
... of Agricultural and Grazing Land Soil in Europe) har gitt geokjemisk informasjon om dyrket mark og beiteland i Europa. Dette var et ... landbruk og sporing av mat. GEMAS-data gir også et geokjemisk grunnlag for å vurdere risikoen for om jordbruksland er eksponert ...
Geokjemi er læren om jordklodens kjemiske sammensetning og kjemiske utvikling.
Vi deler naturen inn i en rekke ulike komponenter som berggrunn og løsmasser, vann under og over jordoverflaten, samt (både levende og døde) dyr og vegetasjon.
Vi deler naturen inn i en rekke ulike komponenter som berggrunn og løsmasser, vann under og over jordoverflaten, samt (både levende og døde) dyr og vegetasjon.
Geologiske prøver står i hyller.
Borkjernematerialet er både fra rene NGU-prosjekter, samarbeidsprosjekter med industrien samt rene prospekterings- og industriprosjekter hvor NBPS har overtatt kjernematerialet etter endt prosjektperiode, samt borkjerner som senteret har tatt vare på
... Konsentrasjon av krom (Cr) i flomsediment. Kilde: Geokjemisk atlas for Norge, del 1: kjemisk sammensetning av flomsedimenter.  ...
... på land, hvilket har skapt miljømessige utfordringer. Geokjemisk kartlegging og overvåking av slike områder er viktig. ... økosystemer finnes i slike områder med "black smokers". Geokjemisk kartlegging av naturlig bakgrunn og kartlegging etter en eventuell ...
... I flere land Flomsedimenter har blitt brukt i geokjemisk kartlegging i flere land. Historiskedata om delta utvikling og ... kan identifiseres. Flomsedimenter har blitt brukt i geokjemisk kartlegging i flere land: Kina,  Hellas, Østerrike, Belgia, New ...
Slik er variasjonen i konsentrasjon av det giftige metallet kadmium i jord i Nord-Norge. Data fra sørlige deler av Norge er ikke samlet inn. Nivåene i Skandinavia, og spesielt i Norge, er svært lave sammenlignet med de sørlige delene av Europa.
Havet mottar mange miljøgifter, som lagres i bunnsedimentene. Forurensede sedimenter kan være en kilde til spredning av forurensning i fjordene, og føre til opptak av miljøgifter i levende organismer.
Basert på Vernadsky's (1926) bok om "The Biosphere" ble begrepet landskapsgeokjemi utviklet i 1940-årene i Russland.
Kjernekraft utgjør omtrent 10 % av verdens energiproduksjon. Råstoffene finner vi i energimineraler rike på uran (U) og thorium (Th).
... i Oslo klarte rett etterpå å bevise Petersens modell geokjemisk, og samtidig at larvikitt og rombeporfyr er to sider av samme sak: ...
Det finnes en rekke metalliske grunnstoffer som verken kan klassifiseres som jern- og jernlegeringsmetaller, basemetaller, energimetaller eller edelmetaller.
Fant ingen ansatte som matchet søket.