37 resultater
... B Etter oppdrag fra Nord-Norgeprosjektet utførte NGU en geokjemisk bekkesedi- mentundersøkelse over en amfibolittsone i Kvænangen. ...
... F I forbindelse med Nordkalottprosjektet er det utført geokjemisk prøvetaking i Finnmark og Troms med en prøvetakingstetthet på 1 ... beskriver den praktiske gjennomføring av feltarbeidet. Geokjemisk feltarbeid 1981 ...
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse langs den kaledonske fjellranden mellom Altaelven og Reisadalen. Undersøkelsene dekker hyolyttussonens utgående og tilgrensende partier av overliggende skyredekker. og underliggende prekambrium. Prøvene er analysert på salpetersyreløselig bly, kobber, sink, nikkel og sølv.
... samarbeid med andre undersøkelser i Orrefjellsområdet. Geokjemisk undersøkelse Salangen - Skoelv ...
... Etter oppdrag fra Nord-Norgesprosjektet utførte NGU en geokjemisk bekkesedi- mentundersøkelse i et ca. 160 km2 stort område ovenfor ...
... NGU publikasjon nr. 213: 175 - 196. Geologisk geofysisk geokjemisk undersøkelse Reisadalen. ...
... kartlegges vestover mot Tømmeråsen. Regional geokjemisk bly sink-undersøkelse. ...
Felt i Nondagsdalen og på Skogneset er målt med VLF. Samme felt på Skogneset som er dekket med VLF er prøvetatt med jordprøver i stikningsnettet. Mineraliseringene har liten utstrekning, men kommer fram både med VLF-måling og jordprøvetakning. De er uinteressante økonomisk sett.
... er analysert på saltsyreløselig kobber, nikkel og sink. Geokjemisk undersøkelse Bidjovagge-Lemsejavre Kautokeino. ...
... kartlegges nærmere før verdien av området avgjøres. Geokjemisk undersøkelse Orrefjell Leirvassfjell og Sørdalen. ...
Under malmletingen i Reisadalen i 1958 ble det samlet inn bekkesedimenter over et større område, og det ble påvist anomalier på bly, kobber, nikkel og kobolt. Foreliggende rapport omtaler befaringen av følgende anomalier: 1. Blyanomali ved Hålgajåkka. 2. Kobberanomali ved Råggejåkka. 3. Nikkel-koboltanomali ved Raisduoddar-Haldi. Ved befaringen ble det ikke funnet mineralisering som kan antas å ha økonomisk interesse.
... med Nordkalottprosjektet er det utført en begrenset geokjemisk prøvetaking i Finnmark og Troms, med en prøvetakingstetthet på 1 ...
... Norges geologiske undersøkelse gjennomfører regional geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms i samarbeid med de respektive ... ble gjennomført og gir en oversikt over kostnadene. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Statusrapport pr. 21.11.1986. ...
Rapporten sammenstiller dataene fra undersøkelsene i Uranprosjektets regi i 1976. Det gjelder radiometriske bilmålinger i Barduområdet, på Andøy og Ring- vassøy, Nord-Oppland, Gjøvik-Dokka-området, Østfold og Mandal-Flekkefjord- området. Radiometriske målinger på bakken er gjort på Orrefjell i Salangen, i Skjomen-området, langs fjellkjederanden fra Bjørnefjell til Dividalen og på Kvaløya vest for Tromsø. Geokjemiske bekkesedimentanomalier i Gjøvik- Dokka-området er fulgt opp.
... og Sagfjorden, ble det i utvalgte bekker prøvetatt geokjemisk i profiler, i bekker hvor som regel fjellet var blottet. Det ble i ... alt basert på de framlagte analyseresultater. Geokjemisk bekkesediment-, jordprøve- og fastfjellsprøvetaking i utvalgte ...
... for de to fylkene i form av kart over pH og alkalitet. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Kvalitet av overflatevann. ...
... omhandler XRF-analysen av bekkesedimentenes finfraksjon Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. XRF-analyse av bekkesedimentenes ...
... 98.186 (98.166) På grunnlag av resultater fra geokjemisk kartlegging av løsmasser i Troms fylke 1986 og geologiske ... av fraksjon <0.06mm I alt 35 elementer ble bestemt. Geokjemisk prospektering i morene C-horisont mellom Reisaelva og Puntaelva, og ...
... Neutronaktiveringsanalysen av løsmassenes finfraksjon. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Dokumentasjon av total- innholdet ...
... omhandler ICAP-analysen og ledningsevnen av bekkevann. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Dokumentasjon for innholdet av ...
... omhandler ICAP-analysen av løsmassenes finfraksjon. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. ICAP-analyse av løsmas- senes fin ...
Det er gjort bekkesediment- og bekkemoseundersøkelser av området med bergarter tilknyttet fjellkjederanden på kartblad Mållejus 1833 IV.
... XFR-analysen av bekkesedimentenes tungmineralfraksjon. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Data for totalinnhold av ...
... data for innholdet av gull i løsmassenes finfraksjon. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Data for innholdet av gull i ...
... omhandler ICAP-analysen av bekkesedimentenes finfraksjon. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Data for HNO3-løselig innhold av ...
... anioner i bekkevann fra Nordland og Troms (1298 prøver). Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Dokumentasjon for innholdet av ...
For hele området som omfattes av MINN-prosjektet fantes det på lager prøver av mineraljord (morene) som opprinnelig ble samlet inn gjennom første halvdel av 1980-årene, med en gjennomsnittlig prøvetakingstetthet på 1/50 km2 gjennom prosjektene Nordkalotten og Nordland-Troms geokjemi. Disse prøvene har vært lagret på NGU i 25-30 år.
... med Nordkalottprosjektet er det utført en begrenset geokjemisk prøvetaking i et 15 000 km2 område omkring Treriksrøysa. Med en ...
... med Nordkalottprosjektet er det utført en begrenset geokjemisk prøvetaking i et 15 000 km2 område omkring Treriksrøysa. Med en ...
Sand, Kari 0800-3416 86.175 Geokjemisk prøvetaking av bekkesedimenter fra Nordkalotten viser høye ...
Rapporten beskriver følgende samordnede malmunderøkelser ved Sagelvvatnet i Balsfjord kommune, Troms: -Geologisk kartlegging ved Sagelvvatnet og diamantboringer ved malmforekomsten i Mosbergvik. -Geokjemiske undersøkelser i Mosbergvik og 3 andre utvalgte områder. -Geofysiske målinger ved malmforekomsten i Mosbergvik. Bergartene består av lavmetamorfe dolomitter, kalksteiner, grønnsteiner og klorittskifre. Konglomerater er vanlig og fossilfunn indikerer Øvre Llandovery alder.
som et ledd i NGU's råstoffundersøkelser i Nord-Norge 1972 er det foretatt en geologisk vurdering av mulighetene for blyforekomster i Dividalsgruppens berg- arter i fjellkjederanden i Troms og Finnmark. På grunnlag av geokjemiske bekkesedimentundersøkelser er undersøkelsene utført i følgende områder: a)Cæv'dne - Vuolanjunes mellom Alta og Lakselv b)Reisadalen til finskegrensen Det er registrert blymineralisering i Dividalsgruppens basalsandstein i begge områdene.
Det er innsamlet 6 typer geokjemiske prøver (bekkevann, bekkesedimenter, bekkemose, bekketorv, morene, humus) fra 2841 prøvestasjoner i Finland, Norge og Sverige, arealer henholdsvis 40.000, 18.000 og 47.000 km2 i de tre land. Dekningsgraden varierer melleom 58% og 99%, bortsett fra bekkevann, som ble prøvetatt på alle prøvestasjoner i Finland og Norge, men utelatt i Sverige.
... og 1 for å prøveta en kjent kobbermineralisering. Geokjemisk er området anomalt på Cu. VLF-anomaliene er forklart ved funn av ...
Basert på eksisterende litteratur er det gjort et sammendrag av områdets geologi og laget en oversikt over kjente malm-mineraliseringer. Området viser en geologisk tredeling: (1) Kaledonske skyvedekker i nord igger på (2) stedegne bergarter tilhørende Dividalgruppa som er avsatt på (3) et komplekst Prekambrisk underlag. De fleste mineraliseringer finnes i den Prekambriske del av området som vurderes som mest lovende ut fra et økonomisk synspunkt.
MINN - NGUs program for kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge startet i januar 2011 etter at NGU fikk en ekstrabevilgning på 25 mill. NOK for 2011 over Statsbudsjettet, og med Iøfte om tilsvarende årlig beløp ut 2014. Sluttrapportering og publisering av resultatene forventes å fortsette også i 2015.
Det er utviklet en metode for å finne likhetstrekk og kvantifisere eventuell samvariasjon for ulike geoparametre innenfor eller mellom prøvetakingsmedia fra samme geografiske område. Metoden bygger på beregning av korrelasjons-koeffisient for de aktuelle parametre med systematisk utvalg av delområder fra det totale geografiske område. Kalsium og magnesium er valgt som geokjemiske parametre, men andre f.eks. geomedisinske eller geofysiske, vil like gjerne kunne brukes.
Fant ingen ansatte som matchet søket.