15 resultater
... etter mineralske råstoffer på Vestlandet utførte NGU en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et ca. 500 km2 stort område ved ...
Etter oppdrag fra A/S Folldal Verk utførte NGU sommeren 1970 geokjemiske bekkesedimentundersøkelser i et ca. 200 km2 stort område nordøst for Askvoll. Prøvene ble analysert på syreløselig Cu, Ni, Zn, Pb og lettløselig Cu. Rapporten beskriver gjennomføringen og de geokjemiske resultatene av under- søkelsene.
... at ukjent malmmineral- isering er årsak til anomaliene. Geokjemisk oppfølging av anomalier ved Årdal. ...
... En vurdering av resultatene er sammenfattet i et geokjemisk tolkningskart. Det er registrert anomaliområder av interesse for ... med enkeltelementkart og faktorkart (159+ 5 sider Geokjemisk kartlegging, Sogn og Fjordane. Sluttrapport m 2 vedlegg. ...
... Resultatene er omtalt og tolket i selve sluttrapporten. Geokjemisk kartlegging, Sogn og Fjordane. Vedlegg II. ...
... Resultatene er omtalt og tolket i selve sluttrapporten. Geokjemisk kartlegging, Sogn og Fjordane. Vedlegg I. ...
... initiativ fra fylkeskommunen gjennomfører NGU storregional geokjemisk kartlegging av hele Sogn og Fjordane fylke. I løpet av feltsesongen ... eksempler på noen resultater som allerede foreligger. Geokjemisk kartlegging, Sogn og Fjordane. Statusrapport for 1984. ...
... initiativ fra fylkeskommunen gjennomfører NGU storregionale geokjemisk kartlegging av hele Sogn og Fjordane fylke. I løpet av 1983 og 1984 ... bli offentliggjort i en sluttrapport mot slutten av 1986. Geokjemisk kartlegging, Sogn og Fjordane. Statusrapport for 1985. ...
... for det prosjektarbeidet som står igjen, er behandlet. Geokjemisk kartlegging, Sogn og Fjordane. Statusrapport for 1983. ...
It has been possible with the aid of whole rock geochemistry to make a start at understanding the Caledonian volcanic belts in Norway, so that we can now progress beyond the stage of considering them under all-inclusive terms such as "greenstone", "basic volcanics" and other generalizations and begin to think in terms of specific magmatic types, e.g. island arc tholeiites, island arc calc-alkaline suites, ocean floor type lavas, etc..
... på 23 grunnstoffer. I forbindelse med forberedelsene til et geokjemisk kartleggingsprogram, som skal omfatte hele fylket, var det ønskelig ...
Denne rapport omhandler den malmgeologiske del av en undersøkelse av malmforekomster i Årdalsområdet. Det presenteres en oversikt over de kjente forekomster, resultater av prøvetaking og analyser, og for enkelte av forekomstene en estimering av forekomststørrelse og gjennomsnittlig koppergehalt. Undersøkelsen gir for de fleste av forekomstene ikke grunnlag for videre optimisme. For en forekomst (Prins Fredrik) er kunnskapsnivået utilstrekkelig for en endelig vurdering.
... med lignende undersøkelser i Sør-Norge, tidligere geokjemisk kartlegging i fylket og registrert forsuringsskade på fisk og ...
... Undersøkelsen er en del av en integrert geologisk, geokjemisk og geofysisk undersøkelse av kjente kobbermineraliseringer i /ved ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.