61 resultater
... oppdrag fra A/S Folldal Verk utførte NGU sommeren 1970 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et ca. 500 km2 stort område syd for ...
... J I forbindelse med Nordkalottprosjektet er det utført geokjemisk prøvetaking i Øst-Finnmark med en prøvetakingstetthet på 1 ... beskriver den praktiske gjennomføringen av feltarbeidet. Geokjemisk feltarbeid 1982 ...
... F I forbindelse med Nordkalottprosjektet er det utført geokjemisk prøvetaking i Finnmark og Troms med en prøvetakingstetthet på 1 ... beskriver den praktiske gjennomføring av feltarbeidet. Geokjemisk feltarbeid 1981 ...
... oppdrag fra Folldal Verk A/S utførte NGU sommeren 1974 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et ca. 200 km2 stort område mellom ...
Som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Finnmarksvidda er det reanalysert prøver innsamlet i 1970 (oppdrag 968). For å redusere prøveantallet 3861) er prøver fra samme dreneringssystem slått sammen til en analyseprøve. Prøvene er analysert med plasmaspektrometer på 29 element hvorav 24 er framstilt i symbolkart (M ca. 1:250 000). Prøvestedene, ialt 804, ble markert på kart 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet.
... bly og lettløselige tungmetaller (Cx HM). Geokjemisk undersøkelse Gurrogaissa 1965. ...
... er analysert på saltsyreløselig kobber, nikkel og sink. Geokjemisk undersøkelse Gurrogaissa 1965. ...
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse langs den kaledonske fjellranden mellom Altaelven og Reisadalen. Undersøkelsene dekker hyolyttussonens utgående og tilgrensende partier av overliggende skyredekker. og underliggende prekambrium. Prøvene er analysert på salpetersyreløselig bly, kobber, sink, nikkel og sølv.
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse langs en forkastningssone som går i SØ retning fra Trollfjorden på vestsiden av Varangerhalvøya til Komagelva på østsiden. Prøvene er analysert på salpetersyreløselig bly, kobber, sink og nikkel.
... bly og lettløselige tungmetaller (CX HM). Geokjemisk undersøkelse Porsanger 1966. ...
... analysert på saltsyreløselige kobber, nikkel og sink. Geokjemisk undersøkelse Porsanger 1966. ...
... 968 A/II Rapporten presenterer resultatene av en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i 1970 av fjellranden mellom Altaelven og ...
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse i Ulveryggen- Steinfjellområdet, Repparfjord. Prøvene er analysert på saltsyreløselig kobber og lettløselig kobber (CxCu).
... km2 og fremgår av kartskissene. Geologisk, Geofysisk, Geokjemisk undersøkelse Porsangerfeltet. ...
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse fra den del av "Petsamoformasjonen" som ligger på norsk side i Pasvikdalen. Prøvene er analysert på saltsyreløselig kobber, nikkel, sink og lettløselig kobber (Cx Cu).
... ble utført og gir en oversikt over kostnadene. Geokjemisk prøvetaking i Vest-Finnmark. Feltrapport 1985. ...
Geofysisk Malmleting begynte sommeren 1953 innledende geologiske, geofysiske og geokjemiske undersøkelser med hovedformål å klarlegge betingelsene for systematisk malmleting i den østre del av Finnmarksvidda. Undersøkelsenes for- mål var altså ikke å lete etter malm, men etter MALMLETINGSMULIGHETER. Dog skulle det generelle program selvfølgelig avvikes i fall det skulle bli direkte malmfunn som syntes betydelige.
... på Alteneshalvøya utført malmgeologiske undersøkelser og geokjemisk prøvetaking av bekkesedimenter og bergarter. Prøvene ble analysert ...
... heng mellom geokjemiske anomalier og alluvialt gull. Geokjemisk undersøkelse Karasjok 1967 Bind I IV. ...
... et stikningsnett. På grunnlag av dette nettet ble det gjort geokjemisk feltbestemmelse av husumdekket etter Blooms metode. Dernest ble det ...
... mer barytt i området enn det som allerede er påvist. En geokjemisk undersøkelse av bekkesedimenter fra Varangerhalvøya. ...
Det ble samlet inn bekkesedimenter fra et ca. 50 km2 område. Prøvene ble analysert kolorimetrisk på syreløselig Cu, Ni og Zn og på lettløselig Cu (Holman test). Resultatene indikerer at metallinnholdet øker med økende høyde over havet. Det er tydelige Cu anomalier, men dårlig korrelasjon mellom syre- løselig og lettløselig Cu indikerer usikre verdier, særlig på syreløselig del.
Det er utført en orienterende innsamling av sedimenter, moser og vann fra bekker som renner ut i Karasjåkka og Bavtajåkka på kartbladene Iesjåkka 20334 og Bæivassgjeddi 20333. Bekkesedimentene ble analysert på salpetersyreløselige Al,Fe,Mg,Ca,K,Mn,P,Cu, Zn,Pb,Ni,Co,V,Mo,Cr,Ba,Sr,Zr,Li,Sc,Ce, og La; bekkevann på pH, konduktivitet Ca++, Mg++,Na+,Fe++,So4--,Cl-,F-,PO4--- og NO3. Cu er anriket i sedimenter fra Noaidatjåkka.
... En ny lokalitet med Pb-Zn-anrikning er påvist. Regional geokjemisk kartlegging i Vest-Finnmark. Bekkesedimenter. ...
... og gir en oversikt over kostnadene. Feltrapport 1985. Geokjemisk prøvetaking på Varangerhalvøya ...
... med Nordkalottprosjektet er det utført en begrenset geokjemisk prøvetaking i Finnmark og Troms, med en prøvetakingstetthet på 1 ...
Radiometrisk oppfølging av geokjemiske uran-anomalier på kartbladet Cåkkaras'sa 1934 I ga negativt resultat for samtlige anomali-steder. Anomaliene antas å skrive seg utelukkende fra uran oppkonsentrert i humus. Videre uranprospektering i området anbefales ikke. De geologiske areidene ga verdifulle informasjoner om den geologiske oppbygningen av de kaledonske skyvedekkene i Finnmark.
Sørdal, Torbjørn 0800-3416 1886/1 Det er utført geokjemisk bekkesedimentprøvetaking på kartbladene 19342, 20332 og 3 samt ... bolitter som vanligvis gir relativt høye Cu-verdier. Geokjemisk bekkesedimentundersøkelse Iesjav'ri og Anarjåkka- området, ...
Sandstad, Jan Sverre 0800-3416 87.067 Geologisk og geokjemisk feltmateriale innsamlet i Trollfjorddalen i 1986 er undersøkt. ...
... foreslås nye analyser for å bekrefte funnene. Regional geokjemisk kartlegging i Vest-Finnmark. Gull i bekkemose, bekkesediment og ...
... en praktisk anvendbar prospekteringsmetode for blymalm. Geokjemisk metodestudium. Opplegg for regionalt prospekterings- program etter ...
Det er gjort bekkesediment- og bekkemoseundersøkelser av området med bergarter tilknyttet fjellkjederanden på kartblad Mållejus 1833 IV.
(Forkortet) Ved NGU-Lab er det utført uorganisk kjemiske analyser av sjøbunnsprøver samlet inn av NGU i 1999 (tokt 9904). Analysene er utført etter akkrediterte metoder. Utvelgelse av analyseprøver ble foretatt av prosjektleder Henning Jensen under Hovedprosjekt for Maringeologi ved NGU.
For hele området som omfattes av MINN-prosjektet fantes det på lager prøver av mineraljord (morene) som opprinnelig ble samlet inn gjennom første halvdel av 1980-årene, med en gjennomsnittlig prøvetakingstetthet på 1/50 km2 gjennom prosjektene Nordkalotten og Nordland-Troms geokjemi. Disse prøvene har vært lagret på NGU i 25-30 år.
... med Nordkalottprosjektet er det utført en begrenset geokjemisk prøvetaking i et 15 000 km2 område omkring Treriksrøysa. Med en ...
... med Nordkalottprosjektet er det utført en begrenset geokjemisk prøvetaking i et 15 000 km2 område omkring Treriksrøysa. Med en ...
... Jan Sverre Sand, Kari 0800-3416 86.146 Regional geokjemisk kartlegging av Finnmark fylke avdekket en hittil ukjent BA-provins ...
... 0800-3416 85.133 I Nordkalottprosjektet er det utført geokjemisk prøvetaking over ca. 2/3 av Finnmark og påvist en bariumprovins i ...
... er gjort i kaledonske dekker som tidligere ikke er geokjemisk prøvetatt. Oppfølgende undersøkelser er utført ved tidligere ...
Rapporten gir oversikt over de hittil utførte geologiske, geokjemiske og geofysiske undersøkelser i Finnmark, med særlig vekt lagt på Finnmarksvidda. Med utgangspunkt i denne sammenstilling vurderer man behov for videre undersøkelser. Det er to hovedformål som er avgjørende i planlegging av disse undersøkelsene: 1. Berggrunnskartlegging og fortrinnsvis produksjon av berggrunnsgeologiske kart og 2. malmprospektering, særlig etter edle og legeringsmetaller.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.