3 resultater
I 1994 utførte NGU i samarbeid med Universitetet i Bergen prøvetakingstokt med M/S Håkon Mosby i den norske delen av Skagerrak. Under toktet ble det tatt prøver av bunnsedimenter ved hjelp av en multicorer i et systematisk prøvenett. Sedimentkjernene ble kuttet i skiver og dypfryst om bord. Ved NGU ble de opp- kuttede prøvene frysetørket og vektene før og etter frysetørking ble registrert Ett gram frysetørket prøve ble sluttet opp med 20 mL 7N HNO3 i Duran glass i autoklav ved 120 grader.
... Det var og påvist Cu-mineralisering i tillegg til en sterk geokjemisk anomali og helikopter EM-anomalier innenfor måleområdet. De ...
Det er gjort geologiske, geofysiske og hydrologiske undersøkelser av en løsmasseavsetning ved Melan, ca. 500 m øst for Årnes i Åfjord komune. Formålet med undersøkelsene var å vurdere om den kartlagte grunnvanns- forekomsten ut fra kapasitet og kvalitet er egnet for produksjon av mineralvann. PÅ grunnlag av innledende undersøkelser ble det satt ned to produksjonsbrønner i terrasseskråningen ca. 6 m over elvenivået. Brønnene ble prøvepumpet i tids- rommet november 1994 - februar 1996.
Fant ingen ansatte som matchet søket.