16 resultater
... G. Bersvendsen, J.H. 0800-3416 86.044 Geokjemisk avdeling har 45 ansatte som fordeler seg på avdelingskontor (3) og tre seksjoner etter arbeidsområde - kjemiske analyser (24), geokjemisk kartlegging (10) og edb (8). Avdelingens regnskapstall for 1985 ...
... En vurdering av resultatene er sammenfattet i et geokjemisk tolkningskart. Det er registrert anomaliområder av interesse for ... med enkeltelementkart og faktorkart (159+ 5 sider Geokjemisk kartlegging, Sogn og Fjordane. Sluttrapport m 2 vedlegg. ...
... mer barytt i området enn det som allerede er påvist. En geokjemisk undersøkelse av bekkesedimenter fra Varangerhalvøya. ...
... Resultatene er omtalt og tolket i selve sluttrapporten. Geokjemisk kartlegging, Sogn og Fjordane. Vedlegg II. ...
... En ny lokalitet med Pb-Zn-anrikning er påvist. Regional geokjemisk kartlegging i Vest-Finnmark. Bekkesedimenter. ...
... Resultatene er omtalt og tolket i selve sluttrapporten. Geokjemisk kartlegging, Sogn og Fjordane. Vedlegg I. ...
... 0800-3416 86.204 I rapporten presenteres en plan for geokjemisk kartlegging av Nordland og Troms. Siktemålet er å kartlegge ... Den totale kostnadsramme er kr. 5 286 000.- Plan for geokjemisk kartlegging av Nordland og Troms. ...
... Norges geologiske undersøkelse gjennomfører regional geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms i samarbeid med de respektive ... ble gjennomført og gir en oversikt over kostnadene. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Statusrapport pr. 21.11.1986. ...
... har høyt innhold av jern, natrium, magnesium og klorid. Geokjemisk undersøkelse av overflatevann på Tustna i Møre og Romsdal. ...
... oversikt over prosjekter med tilhørende rapporter ved geokjemisk avdeling NGU, for tidsrommet 1957 - 1985. Oversikt over prosjekter med tilhørende rapporter ved geokjemisk avdeling, NGU for tidsrommet 1957 - 1985. ...
Sand, Kari 0800-3416 86.227 Regional geokjemisk kartlegging i Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya er utført. ... Bekkesedimenter fra Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya. En geokjemisk undersøkelse av en ikke-magnetisk tungmineralfraksjon. ...
... er den mindre distinkt. Bark som prøvetakingsmedium i geokjemisk prospektering; undersøkelser i skogområder over en ...
... Jan Sverre Sand, Kari 0800-3416 86.146 Regional geokjemisk kartlegging av Finnmark fylke avdekket en hittil ukjent BA-provins ...
Sand, Kari 0800-3416 86.175 Geokjemisk prøvetaking av bekkesedimenter fra Nordkalotten viser høye ...
... av hvor egnet bark er som prøvetakingsmedium i geokjemisk prospektering (NGU-rapport 86.013) ble det samlet inn ...
... R.T. 0800-3416 86.198 Prosjektet startet 1985. Geokjemisk kartlegging på Nordkalotten hadde da vist at ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.