12 resultater
Det er utført radiometriske og geologiske undersøkelser av urananomalier i bekkesedimenter i Bjøllådals-området, Saltfjellet. Målingene er gjort med bærbare scintillometre som registrerer totalstråling. Geologisk sett er området delt i to: Prekambriske gneiser i øst og antatt kambro-siluriske bergarter i vest. Uraninnholdet i bekkesedimentene er klart høyest innenfor gneis-området. Radiometriske målinger viser det samme.
Felt i Nondagsdalen og på Skogneset er målt med VLF. Samme felt på Skogneset som er dekket med VLF er prøvetatt med jordprøver i stikningsnettet. Mineraliseringene har liten utstrekning, men kommer fram både med VLF-måling og jordprøvetakning. De er uinteressante økonomisk sett.
... gi svar på disse spørsmål. Bekkesedimenter og generell geokjemisk kartlegging. Betydning av og pålitelighet til geokjemiske ...
... at ukjent malmmineral- isering er årsak til anomaliene. Geokjemisk oppfølging av anomalier ved Årdal. ...
Rapporten omhandler noen foreløpige resultater om Cu- og Zn-innholdet i sera og geokjemiske prøver. Cu-innholdet i serum er høyere hos kvinner enn hos menn. Forholdet er omvendt for Zn's vedkommende. Cu-innholdet i serum synes å korrelere med Cu-innholdet i bekkesedimenter. Det fremkommer en negativ korrelasjon mellom Zn-innholdet i serum og Zn-innholdet i geokjemiske prøver. Dataenes pålitelighet og signifikansen av disse korrelasjoner er foreløpig ikke bestemt.
Området i forbindelse med det mineraliserte draget Ytre Sildvik-Kuberget er geologisk undersøkt. Skjerpingen som er gjort i området er registrert og prøvetatt. Ytre Sildvikskar skjerpefelt er dekket med jordprøvetakning, og hovedskjerpet er systematisk prøvetatt med knakkprøver og diamantboring, to hull på tilsammen 47.7 meter. Bergartene i området tilhører det prekambriske Rombak-vinduet.
Helikopterbårne EM-målinger (Håbrekke 1977) viste et område med gode elektriske ledningsevner øverst i Plurdlane, Rana. Området består av granatglimmer-skifer og kalkspatmarmor. Det er geologisk kartlagt (1:5 000) og prøvetatt med jordprøver i stikningsnett. EM-anomaliene skyldes smale svovelkis og grafitt-holdige soner, særlig inn mot kontakten mellom skifer og marmor. Kontakten har også tydelige geokjemiske anomalier på Pb, Zn og Ag, men analyser av fast fjell viser bare svært lave verdier.
... prøver av mineraliseringene er undersøkt mineralogisk og geokjemisk. Kis- malmen ligger stratiformt i overgangssonen mellom en lys ...
... og 1 for å prøveta en kjent kobbermineralisering. Geokjemisk er området anomalt på Cu. VLF-anomaliene er forklart ved funn av ...
... Undersøkelsen er en del av en integrert geologisk, geokjemisk og geofysisk undersøkelse av kjente kobbermineraliseringer i /ved ...
FORMÅL. Kartlegging og klassifisering av normalvegetasjonen omkring felter med naturlig tungmetallforgiftning. METODER. Beskrivelsen av plantesamfunnene er basert på plantesosiologiske analyser ved bruk av kvadratmetoden. På grunnlag av denne er kvantitative (dekning, frekvens) og kvalitative (stratifikasjon = sjiktning) forhold hos plantesamfunnene klarlagt. Vegetasjonskartets enheter er definert på grunnlag av disse data, samt litteraturstudier.
Staten opprettholder 194 mutinger og 23 utmål i Knabeheiene. Det har vært ganske regelmessig drift i feltet fra 1875 til 1973. Knaben II grube er den eneste gruve av betydning. Den har produsert vel 8 mill. tonn malm med 0.21 % MoS2. Reservene (oppfart, påvist og sannsynlig malm) er på ca. 5 mill. tonn med 0.15 % MoS2. Feltet er ganske detaljert kartlagt og en del oppboret, men mulighetene for biprodukter er ikke tilstrekkelig utredet.
Fant ingen ansatte som matchet søket.