6 resultater
... oppdrag fra A/S Folldal Verk utførte NGU sommeren 1970 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et ca. 500 km2 stort område syd for ...
Etter oppdrag fra A/S Folldal Verk utførte NGU sommeren 1970 geokjemiske bekkesedimentundersøkelser i et ca. 200 km2 stort område nordøst for Askvoll. Prøvene ble analysert på syreløselig Cu, Ni, Zn, Pb og lettløselig Cu. Rapporten beskriver gjennomføringen og de geokjemiske resultatene av under- søkelsene.
På oppdrag av A/S Sulithjelma Gruber ble det utført bestemmelse av innholdet av syreløselig kobber, sink, bly og nikkel i bekkesedimenter fra et ca. 200 km2 stort område syd for Skjerstadfjorden. Resultatene er kartfremstilt og beskrevet. Nærmere vurdering av rsultatene er overlatt til oppdragsgiver.
... høyere kobber og sink-innhold enn de øvrige bekker. Geokjemisk undersøkelse Malsådalen. ...
Undersøkelsen er et oppdrag for Stavanger Staal. 32 prøver av bekkesedimenter ble tatt langs vei i Ballangen. 275 prøver av bekkesedimenter ble tatt med 100 meters mellomrom langs bekkene i Bruvannsfeltet (15 km2) og i et felt med glimmerskifer lenger øst (3 km2). Prøvene ble analysert på Ni, Cu, Co, Cr, Mn og Fe. Det ble oppnådd anomalier på kjente forekomster og i områder uten kjent mineralisering.
På oppdrag av A/S Sulitjelma gruber ble det samlet inn bekkesedimenter fra et 65 km2 område i Beiardal og et 10 km2 område ved Baldoaive-Belvatn. -0.18 mm fraksjon av prøvene ble analysert på Cu, Zn, Pb og Ni med atom- absorbsjon. Resultatene ble gitt som frekvensfordeling og kart. Baldoaive gav høyere resultater enn Beiardal. Det er utskilt anomalier som anbefales fulgt opp.
Fant ingen ansatte som matchet søket.