Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

3103 resultater
Etter oppdrag fra A/S Folldal Verk utførte NGU sommeren 1970 geokjemiske bekkesedimentundersøkelser i et ca. 200 km2 stort område nordøst for Askvoll. Prøvene ble analysert på syreløselig Cu, Ni, Zn, Pb og lettløselig Cu. Rapporten beskriver gjennomføringen og de geokjemiske resultatene av under- søkelsene.
... oppdrag fra A/S Folldal Verk utførte NGU sommeren 1970 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et ca. 500 km2 stort område syd for ...
... oppdrag fra Folldal Verk A/S utførte NGU sommeren 1966 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et 760 km2 stort område mellom Dombås ... og de geokjemiske resultatene av undersøkelsen. Geokjemisk undersøkelse, Hjerkinn I 1966. ...
... samarbeid med andre undersøkelser i Orrefjellsområdet. Geokjemisk undersøkelse Salangen - Skoelv ...
... bly og lettløselige tungmetaller (Cx HM). Geokjemisk undersøkelse Gurrogaissa 1965. ...
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse langs den kaledonske fjellranden mellom Altaelven og Reisadalen. Undersøkelsene dekker hyolyttussonens utgående og tilgrensende partier av overliggende skyredekker. og underliggende prekambrium. Prøvene er analysert på salpetersyreløselig bly, kobber, sink, nikkel og sølv.
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse langs en forkastningssone som går i SØ retning fra Trollfjorden på vestsiden av Varangerhalvøya til Komagelva på østsiden. Prøvene er analysert på salpetersyreløselig bly, kobber, sink og nikkel.
... kobber, nikkel, sink og bisulfat- løselig bly. Geokjemisk undersøkelse Meråker 1966. ...
... er analysert på saltsyreløselig kobber, nikkel og sink. Geokjemisk undersøkelse Gurrogaissa 1965. ...
I alt ble det tatt 34 sedimentkjerner ved undersøkelsen i Trondheimsfjorden. Analyseresultatene i sjiktene 0-2 cm, 8-10 cm og 40-45 cm ble sammenlignet. Resultatene viser at sedimentene i Trondheimsfjorden utgjør en relativt enhetlig masse. I de fleste sedimentkjernene er det, i de tre sjuktene, for- holdsvis små variasjoner i konsentrasjonen hos de fleste grunnstoffene. Mellom de forskjellige lokalitetene kan forskjellen være større på grunn av at sedimentene har forskjellig opprinnelsessted.
... ytterligere før videre oppfølgingsarbeider er gjort. Geokjemisk undersøkelse Bamble - Grimstad. ...
... bly og lettløselige tungmetaller (CX HM). Geokjemisk undersøkelse Porsanger 1966. ...
... anomaliene skyldes mineralisering av disse ele- mentene. Geokjemisk undersøkelse Njallavarre. ...
... analysert på saltsyreløselige kobber, nikkel og sink. Geokjemisk undersøkelse Porsanger 1966. ...
Sommeren 1980 ble det foretatt en bekkesedimentundersøkelse i et ca. 935 km2 stort område i indre Skjomen i Nordland. Undersøkelsene viser tildels sterke anomalier. De øvrige elementene i undersøkelsene viser stort sett bare variasjoner i bakgrunnsverdier i de forskjellige bergartskomplekser.
På oppdrag av Orkla Grube aktiebolag ble det samlet inn 192 prøver av bekke- sedimenter fra et 20 km2 stort område på begge sider av Orkla der geologien er godt kjent. Prøvene ble analysert på syreløselig Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, V og Zn. Kobber gir de mest interessante resultater og kan tran- sportere mer enn 1 km nedover bekken fra kilden.
På oppdrag av A/S Sulithjelma Gruber ble det utført bestemmelse av innholdet av syreløselig kobber, sink, bly og nikkel i bekkesedimenter fra et ca. 200 km2 stort område syd for Skjerstadfjorden. Resultatene er kartfremstilt og beskrevet. Nærmere vurdering av rsultatene er overlatt til oppdragsgiver.
Elektrokjemisk A/S, Skorovas Gruber samlet inn 519 prøver av bekkesedimenter i fra to områder øst for Sonvatnene i Meråker. NGU analyserte prøvene på syre- løselig Cu, Pb og Zn. Det ble skilt ut 5 Cu-anomalier, 2 bly-anomalier og 3 sink anomalier.
... høyere kobber og sink-innhold enn de øvrige bekker. Geokjemisk undersøkelse Malsådalen. ...
... NGU publikasjon nr. 213: 175 - 196. Geologisk geofysisk geokjemisk undersøkelse Reisadalen. ...
... T. 0800-3416 1338/2 Ved denne regionale geokjemiske undersøkelse av bly/sink-mineralisering i kalk /dolomitt, har det utpekt seg tre områder som bør prioriteres for nærmere undersøkelse. 1. Forlengelsen av kalkstein/dolomitt-sonen ... kartlegges vestover mot Tømmeråsen. Regional geokjemisk bly sink-undersøkelse. ...
... oppdrag fra Folldal Verk A/S utførte NGU sommeren 1966 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et område mellom Dombås og Hjerkinn. ... østre delen av området behandles i denne rapporten. Geokjemisk undersøkelse, Hjerkinn II, 1966. ...
Etter oppdrag fra Stavanger Staal A/S utførte NGU-sommeren 1971 geokjemiske bekkesediment, jord og vannundersøkelser i et ca. 150 km2 stort område ved Råna i Ballangen. Bekkesedimentene og jordprøvene ble analysert på syreløselig Ni, Cu, Cr, Mn, Fe, Pb, Zn, Ag, Cd og Co. Vannprøvene ble analysert på Ni, Fe, Zn, Mn og Cu. Rapporten beskriver gjennomføringen og de geokjemiske resul- tatene av undersøkelsen.
... 968 A/II Rapporten presenterer resultatene av en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i 1970 av fjellranden mellom Altaelven og ...
... 724 A Rapporten beskriver resultatene fra en orienterende undersøkelse av jordprøver langs en elektromagnetisk anomali. Prøvene er analysert på saltsyreløselig kobber, nikkel og sink. Geokjemisk undersøkelse Bidjovagge-Lemsejavre Kautokeino. ...
Undersøkelsen er et oppdrag for Stavanger Staal. 32 prøver av bekkesedimenter ble tatt langs vei i Ballangen. 275 prøver av bekkesedimenter ble tatt med 100 meters mellomrom langs bekkene i Bruvannsfeltet (15 km2) og i et felt med glimmerskifer lenger øst (3 km2). Prøvene ble analysert på Ni, Cu, Co, Cr, Mn og Fe. Det ble oppnådd anomalier på kjente forekomster og i områder uten kjent mineralisering.
... grunnlag for økonomisk utnyttelse av avgangsmaterialet. Geokjemisk undersøkelse av Ballangsvika avgangsdeponi. ...
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse i Ulveryggen- Steinfjellområdet, Repparfjord. Prøvene er analysert på saltsyreløselig kobber og lettløselig kobber (CxCu).
... sedimentene nedstrøms for Lingsom- og Grotås-dammene. Geokjemisk undersøkelser i Åroselva, Røyken kommune. ...
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse fra den del av "Petsamoformasjonen" som ligger på norsk side i Pasvikdalen. Prøvene er analysert på saltsyreløselig kobber, nikkel, sink og lettløselig kobber (Cx Cu).
... km2 og fremgår av kartskissene. Geologisk, Geofysisk, Geokjemisk undersøkelse Porsangerfeltet. ...
Felt i Nondagsdalen og på Skogneset er målt med VLF. Samme felt på Skogneset som er dekket med VLF er prøvetatt med jordprøver i stikningsnettet. Mineraliseringene har liten utstrekning, men kommer fram både med VLF-måling og jordprøvetakning. De er uinteressante økonomisk sett.
Som en del av Nord-Trøndelagprogrammets undersøkelser i 1989, ble det foretatt geokjemiske undersøkelser i tilknytning til gullforekomsten ved Sibirien i Grong kommune. I et 3 x 9 km stort område rundt forekomsten ble det samlet inn bekkesedie- menter som er analysert på gull og 29 andre grunnstoffer. Resultatene må sees i sammenheng med de samtidig gjennomførte geologiske og geofysiske under- søkelser i området.
... Oversikten er utarbeidet etter arkivet ved tidligere geokjemisk seksjon ved NGU. Endel opplysninger har vært vanskelig å ...
... på Alteneshalvøya utført malmgeologiske undersøkelser og geokjemisk prøvetaking av bekkesedimenter og bergarter. Prøvene ble analysert ...
Etter oppdrag fra A/S Folldal Verk utførte NGU sommeren 1968 geokjemiske bekkesedimentudersøkelser i ett område vest for Alvdal og ett syd for Kvikne, tilsammen ca. 500 km2 Prøvene ble analysert på syreløselig Cu, Ni, Zn, Pb og lettløselig Cu. Rapporten beskriver gjennomføringen og de geokjemiske resul- tatene av undersøkelsene.
Etter oppdrag fra A/S Folldal Verk utførte NGU sommeren 1967 geokjemiske bekkesedimentundersøkelser i ett område ved Grimsdalen og ett ved Savalen, tilsammen ca. 450 km2. Prøvene ble analysert på syreløselig cu, Ni, Zn, Pb og lettløselig Cu. Rapporten beskriver gjennomføringen og de geokjemiske resul- tatene av undersøkelsene.
... heng mellom geokjemiske anomalier og alluvialt gull. Geokjemisk undersøkelse Karasjok 1967 Bind I IV. ...
... et stikningsnett. På grunnlag av dette nettet ble det gjort geokjemisk feltbestemmelse av husumdekket etter Blooms metode. Dernest ble det ...
Under oppdragsnummer 1065 ble det utført undersøkelser på en rekke objekter. Det vises til NGU Rapport nr. 84.091: Statusrapport for geofysikk utført i Nord-Trøndelag fylke (1984).

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.