Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

112 resultater
... et kart, kreves det mellom 500-1000 observasjoner. Geokjemi er læren om jordklodens kjemiske sammensetning og kjemiske utvikling. ...

Finn fram i mangfoldet av geokjemiske data på NGU!

Vi har identifisert flere hundre datasett fra 1960-tallet til i dag, som sammen med sine respektive rapporter er satt på kartet for lettere tilgang. Noen klikk og sveip, og du får oversikten over hva som finnes, med lenker til rapporter og data. Har du bruk for datafiler, kan du laste ned en etter en, men første gang må du kontakte geokjemidatabase@ngu.no for å opprette bruker (din Epost-adresse)og få tildelt passord

... Gjersvikforekomsten Grongprosjektet. Jorddekkets geokjemi kontra bekkesedimentenes geokjemi. ...
Geokjemi - MINN -data Hattfjelldal Nordkinn Nord-Salten Geokjemi - MINS -data Sørlige deler av Trøndelag (2021) ... i Nord-Norge, Mineralressurser i Sør-Norge) Geokjemi - nedlasting ...
... kartleggingen med hensyn til økt bemanning og kostnader. Geokjemi i løsmassekartlegging ...

Karttjenesten presenter innhold av tungmetaller og andre uorganiske miljøindikatorer i bunnsedimenter. 

... den vestlige analogen til det russiske begrepet "landskaps Geokjemi". Den kritiske sonen er definert nær overflate miljøet hvor ... Siden den gang har mange studier som sammenligner geokjemi av forskjellige materialer fra lokal til kontinental skala blitt ...
... enkeltlokaliteter har forhøyede verdier for Cu og Zn. Geokjemi i bekkevann fra Nordkynnhalvøya. ...
... sesongen 1982. Nordkalottprosjektet. Delprosjekt geokjemi. Årsrapport 1981. ...
... Prosjektet er i rute. Nordkalottprosjektet. Delprosjekt geokjemi. Årsrapport 1984. ...
... og sink/bly i Finland. Nordkalottprosjektet. Delprosjekt geokjemi. Årsrapport 1982. ...
... i området kan ikke påvises i bekkevannsgeokjemien. Geokjemi i bekkevann fra NØ-delen av Porsangerhalvøya. ...
... disse kan gi slike problemer. Sulfidførende gneis E 18; geokjemi og petrografi ...
... Rana undersøkt i 1985 viser ingen høye verdier. Geokjemi i bekkesedimenter i Rana ; supplerende kartlegging 1992. ...
... tonn. Jotundekkets anorthositter: Geologi, mineralogi og geokjemi. ...
... i Rana undersøkt i 1985 viser ingen høye verdier. Geokjemi i løsmasser i Rana: supplerende kartlegging 1992. ...
... kommer kun anomalier knyttet til kjente mineraliseringer. Geokjemi i bekkesedimenter Ofoten; supplerende kartlegging 1992. ...
... og symbolkart med frekvensfordelingskurve. Geokjemi i Nord-Trøndelag - bekkemoser i områdene vest for riksvei E6. ...
... og symbolkart med frekvensfordelingskurver. Geokjemi i Nord-Trøndelag - bekkevann i områdene vest for riksvei E6 ...
... prøve- tas med samme tetthet. NORDKALOTTPROSJEKTET. Geokjemi i Nordkalottprosjektet. Forprosjekt 1980-81. Del 2. ...
... og symbolkart med frekvensfordelingskurver. Geokjemi i Nord-Trøndelag - bekkesedimenter i områdene vest for riksvei E6. ...
... og forslag til videre undersøkelser er framlagt. Geokjemi i Nord-Trøndelag - en regional oversikt. Rapport med 1 vedlegg. ...
... og symbolkart med frekvensfordelingskurve. Geokjemi i Nord-Trøndelag - humus i områdene vest for riksvei E6. ...
... som anbefales videre undersøkt. Geologisk kartlegging, geokjemi og malmundersøkelser i Rana-feltet, Nordland. ...
... Miljøkjemi og helse. Prosjektleder: Bjørn Bølviken. Geokjemi og kreft: Sammenlikning av resultater med skalerte data. ...
... prøve- tas med samme tetthet. NORDKALOTTPROSJEKTET. Geokjemi i Nordkalottprosjektet. Forprosjekt 1980-81. Del 1. ...
... Det er gitt en oversikt over arbeider utført innenfor geokjemi i Nord-Trøndelag fylke. Oversikten er basert på gjennomgang av 34 ... omtalt i Fylkesmannens rapport og NGU-rapport nr. 1936A. Geokjemi Nord-Trøndelag fylke: Oversikt over arbeider utført pr. 01.01.1984. ...
... når det gjelder teksturelle egenskaper, hvithet og geokjemi. Studiet er basert på kalksteiner fra Oslofeltet, da disse finnes ...
... ledningsevne, og høyere innhold av Al, Cu, Fe og Zn. Geokjemi i dreneringsfelt. Kjemisk sammensetning av grumset og klart vann fra ...
... målestokk 1:50 000 for de 24 kartblad området berører. Geokjemi Nord-Trøndelag; analyselister og kart over 29 elementer i 2736 ...
... av metoder for beregning av korrelasjoner mellom geokjemi og kreft. ...
... høyre) mottok heder og utmerkelser for sin forskning innen geokjemi. I august i fjor ble han hedret med Vernadskymedaljen, som er ... stor betydning for utviklingen av internasjonal anvendt geokjemi. Bjørn Bølviken til minne Bjørn Bølviken til minne ...
... Fag Fagperson Geokjemi (Koordinator miljøgeologi) Helge Hellevang , professor ... løsmasser og berggrunn: koblingen mellom strømning og geokjemi i akviferer, samt hvordan forurensning spres og brytes ned i ...
... antall grunnstoff som bestemmes er omtrent tidoblet. Geokjemi i ressursleting bygger på forskjellen i konsentrasjon mellom ...
... Øystein Jæger, NGU. Seksjon for byggeråstoffer og geokjemi ved NGU er med i et samarbeid mellom Polen, Ukraina, Latvia og ...
... blir analysert m.h.p. konsentrasjon, kornfordeling og geokjemi. Sedimentert materiale i Ottavatn blir analysert m.h.p. kornfordeling og geokjemi. Av analyseresultatene er hittil bare konsentrasjonen av det ...
... mannskapet. De fleste feltarbeiderne er fra laget for geokjemi, noen er fra grunnvann eller mineralressurser. Prosjektet i Nordland ...
... kart og data (MINN/MINS) Geokjemi (MINN/MINS) Her vil du finne ulike historiske ...
... med mange og gode foredrag og postere. Hydrogeologi og geokjemi er samfunnsnyttig! Eksempel på avrenning fra gruver i Folldal. (Foto: ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.