Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1099 resultater
Geofysiske målinger benyttes ved ressursundersøkelser (malmer, industrimineraler, grunnvann og grunnvarme), miljøundersøkelser, ingeniør-geologiske undersøkelser og geotekniske undersøkelser.
For kartlegging av ulike skredtyper bruker NGU en rekke fjernmålings-, daterings- og geofysiske teknikker, men også avanserte digitale metoder og klassifiseringssystemer.
... hastigheter og tykkelse på lag. En av forløperne til NGU, Geofysisk Malmleting, startet allerede i 1953 med refraksjonsseismiske ... fjellkvalitet, og den er den mest pålitelige geofysiske metode for kartlegging av løsmassetykkelse. NGU har også i samarbeid med ...
NGU utfører elektromagnetiske målinger både fra helikopter, på bakken og i eldre tider også i borehull.
Elektriske målemetoder benytter den elektriske ledningsevnen til å kartlegge geologien, både berggrunn og løsmasser.
Radiometriske målinger går først og fremst ut på å måle det naturlige innhold av radioaktive elementer, U, Th og K, og datterprodukter av disse, i undergrunnen.
For å kunne benytte analysemetoder som ICP-MS, ICP-OES eller CV-AAS bør prøvene være i væskefase. Geologiske materialer vil kunne ha svært variabel sammensetning, ofte med et høyt innhold av silikatmineraler, karbonater, organiske materialer m. m.
Fylke: "Svalbard" På forespørsel fra Store Norske Spitsbergen Kullkompani er det foretatt en vurdering av aktuelle geofysiske metoder for undersøkelse av Pb-Zn-Ba- mineraliseringer på Svalbard. Petrofysiske målinger på tilgjengelige prøver viser høy egenvekt, delvis høy ledningsevne, men lav magnetisk susceptibilitet. På grunnlag av tilgjengelige data anbefales rekognoserende målinger med SP og høyfrekvente EM-metoder.
Foreliggende rapport er egentlig et ekstrakt av et foredrag som ble holdt i Nordisk forening for anvendt geofysikk (Oulu, Finnland). Rapportene presenterer forskjellige metoder for å beregne dimensjoner, spesielt dyptgående, av ledende malmkropper basert på CP-målinger. Metodene er enkle å bruke og dekker ulike former av malmkropper som tykke linser, plugger og tynne plater. Grunnlaget er dels teoretisk dels basert på modellstudier.
... dødelighet, pernisiøs anemi og multippel sklerose. Metode for edb-framstilling av sykdomskart ...
... kilder for informasjon og hvordan nye data kan leveres. Metode for verdisetting av geologisk mangfold i Miljødirektoratets KU-veileder ...
... 0800-3416 90.048 Rapporten omhandler utprøving av metode for vann- analyser på elementene bly, kadmium, kobber, krom, sink og ... Resultatene viser god overens- stemmelse. Utprøving av metode for vannanalyse med AA-grafittovnteknikk. ...
Rapporten orienterer kort om håndteringen av spesialavfall i Norge, og diskuterer behovet for en kartlegging av avfallsdeponier/ lokaliteter som kan inneholde spesialavfall. Det redegjøres for metoder og resultater fra tilsvarende kartlegginger i utlandet, med en oppsummering av generell kartleggingsprosedyre- fra planlegging til gjennomføring og oppfølging. Videre beskrives de informasjonskildene som kan utnyttes for å indentifisere deponier med spesialavfall.
... Formålet med undersøkelsen var å utvikle en kvantitativ metode som kan benyttes til å klassifisere kvartære leirsedimenters ... kystnedbør er sammenlignbar. Pilotprosjekt - kvantitativ metode for bestemmelse av leir silt- sedimenters avsetningsmiljø. ...
... tas. Berggrunn med avvikende kjemisk sammensetning: Metode for å etablere nasjonale datasett ...
Lineamenter er tolket fra LANDSAT-bilder og topografiske kart i et område som dekker mesteparten av Finnmark. EDB-programmer for videre behandling av lineamentene er utviklet på NGU's HP-3000 anlegg, bl.a. digitaliseringsprogrammer, statistikkprogrammer, plotteprogram og griddeprogram. For Finnmarksvidda og Sørvarangerområdet er de enkelte lineamenthovedretninger griddet og presentert som konturkart.
... med det veide gjennomsnittet. Kvalitetstest av metode for borkaksprøvetaking av apatitt-pyroksenitter i Misværdalen, ...
... dette datasettet. Miljøvariabel Kalkinnhold i Berggrunn: metode for å etablere nasjonale datasett ...
På NGU er vi veldig opptatt av kartlegging med geologiske og geofysiske metoder. Det har vi holdt på med i 158 år. Er vi ikke snart ferdige?
... av dem som er kjent for å kunne føre ressurser, eller en geofysisk "anomali" (for eksempel høyere ledningsevne enn normalt i et ...
... i ikke alt for stor inn- byrdes avstand langs kontakten. Geofysisk undersøkelse Dalanefeltet Vestre ...
... elektriske motstandsmålinger ved den såkalte Wenner- metode. Til tross for at forholdene ikke var de beste for elektriske grunn- ... av løsmassene bestemt med tilfredsstillende sikkerhet. Geofysisk undersøkelse Tunneltrace Åbjøra Kraftanlegg. ...
Behovet for nye geofysiske høykvalitetsdata er avgjørende for leting etter både mineralressurser, og olje og gass.
Brosjyrer, kart og data fra geofysiske flymålinger.
... undersøkelser på norsk sokkel og i utlandet. Geofysisk database ...
Geofysisk database ...
... geologi i NGU-publikasjon nr. 258 (Årbok 1968). Geofysisk geologisk undersøkelse Karasjok Jernmalmfelter. ...
Geofysiske undersøkelser er utført som et oppdrag for Norsk Bioakva A/S. Formålet med undersøkelsene var å finne egnete områder for uttak av ferskt grunnvann fra løsmasser til fiskeoppdrettsanlegg. De geofysiske metoder som har vært anvendt er georadar, refleksjonsseismikk, kombinert elektrisk profilering/sondering og vertikal elektrisk sondering.
... andre større magnetiske drag i det undersøkte område. Geofysisk undersøkelse Rubben Jern - Manganforekomst ...
Det er utført geofysiske forsøksmålinger over mulig baryttførende breksjesone i Trollfjorddalen, Berlevåg i Finnmark. Hensikten med dette var å vurdere nytten av metoder som VLF, magnetometri og gravimetri i prosepekteringen etter barytt. VLF gir svake anomalier over forkastningssoner i området. Magnetiske målinger var mislykket på grunn av instrumentfeil.
Elektromagnetiske data fra 800 kvadratkilometer i Mauken-området i indre Troms er nå klare for nedlastning. Samtidig publiserer NGU reprosesserte data fra de vestlige områdene av Finnmarksvidda.
NGU og Universitetet i Bergen (UiB) gjennomfører seismiske undersøkelser i Andfjorden 19.-23. september.
Det vises til J. G. Engzelius' diplomoppgave som foreligger som NGU Rapport nr. 811, og til GM Rapport nr. 50 over geofysiske målinger i 1946. Det vises også til NGU Rapport nr. 883 over ledningsevnemålinger på malm- og bergartsprøver fra feltet. Hensikten med de nye målingene var å finne ut om kombinerte potensialmålinger (IP) er egnet til å påvise kromittmineraliseringene i feltet. Målingene tyder på at IP-metoden kan være egnet.
I forbindelse med grunnvannsundersøkelser i Åfjord kommune har NGU utført geofysiske målinger ved fem lokaliteter innen kommunen. Formålet med under- søkelsene var å finne egnete områder for uttak av ferskt grunnvann fra løs- masser. Ved fire områder (Elvemo, Melan Ø., Einlia og Rømma) er det kart- lagt forholdsvis store mektigheter av løsmasser. Måleresultatene, samt senere utførte boringer viser at bare området ved Elvemo er egnet til uttak av grunn- vann
... ligger stort sett parallelt med sonene i Midtfeltet. Geofysisk undersøkelse Bidjovagge ...
... på spredte og stort sett meget svakt ledende soner. Geofysisk undersøkelse Grefstadfjell ...
... boringer ble sendt oppdragsgiver 15. november 1960. Geofysisk undersøkelse Lergrubebakken Glåmos. ...
... tere vestlige utløpere av Skjøtskiftmalmens sone. Geofysisk undersøkelse Jordhusfeltet, Løkken ...
... karakter. Det er behov for ytterligere målinger. Geofysisk undersøkelse Bidjovagge ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.