21 resultater
... pågående prosjekter i samarbeid med oljeindustrien. Gasshydrater kan ha betydning for sjøbunnsstabilitet, klimautvikling og ... væske fra havbunnen. Figur: Aivo Lepland. Forskning på gasshydrater og grunn gass i havbunnen er en av hovedaktivitetene til ...
... for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på ...
Nylig har Senter for fremragende forskning (SFF) «CAGE – Senter for arktisk gasshydrat, miljø, og klima» blitt evaluert av Norges Forskningsråd og en ekstern komite.
... Smelror.  Ressurs og risiko Arktiske gasshydrater – isgass – er en fossil ressurs som i hovedsak inneholder ... hva metanhydratene kan bety for havmiljø og klima. I gasshydrater sitter metanet fanget i et gitter av frosset vann. Trykk og ...
... en viktig bidragsyter til dannelsen av store mengder av gasshydrater i Polhavet. I følge Oljedirektoratet, kan gasshydrater være en kilde til energi . Funnet i Polhavet, kan også ha ... ble dannet, sier Jürgen Mienert. Prøver av gasshydrater fra havbunnen vil gi mer kunnskap om abiotisk metan. Men de må ...
... som kartlegges er blant anna sand og grus, skjellsand, gasshydrater og grunn gass.   NGU er også involvert i ...
... Metangass En annen mulig forklaring kan være tining av gasshydrater. Under siste istid var store deler av Barentshavet dekket av is. ... veiskrape. I og under havbunnen samlet det seg store mengder gasshydrater, som er metangass innelåst i is. Da isdekket ble tynnere og isen ...
Et NGU-ledet prosjekt får midler fra Forskningsrådet, for å drive petroleumsforskning i Norskehavet og Barentshavet.
... ut på kontinentalsokkelen under siste istid ble det dannet gasshydrater med innlåst metan i de øverste sedimentlagene på grunn av økt ... Shyam Chand ved NGU påpeker at et varmere klima kan smelte gasshydrater mange steder rundt omkring i verden. - Responstiden er imidlertid ...
Et havområde vest av Lofoten blir i sommer gransket for metanlekkasjer. Forskere skal foreta detaljerte dybdemålinger og ta prøver av karbonatskorper.
NGU-forskar Jochen Knies skal leie ei gruppe på 25 forskarar på eit tre veker langt tokt med verdas mest avanserte forskingsfartøy, FF «Kronprins Haakon».
I en ny studie viser forskere fra Norge og Storbritannia at den arktiske sjøisen for 20.000 år siden dekket et areal dobbelt så stort som den gjør i dag. Likevel var det en smal isfri oase med marint liv mellom de isdekkede kontinentene og havet.
... på nordområdene og Arktis. Stikkord: fluidmigrasjon og gasshydrater, glasiasjonshistorie, klimaendringer og havstrømmer, ...
... av forrige istid. Modellering viser at stabilitetssonen for gasshydrater er redusert fra 600 meter for 18 000-20 000 år siden til omtrent ...
Ti år med havbunnskartlegging.
... innen områdene geotermisk energi, mineralressurser og gasshydrater. Evalueringspanelet konkluderer med at planleggingsmøtene ...
... nettstedet www.mareano.no . Her er blant annet gasshydrater og grunn gass definert som et satsingsområde. Fagfeltet har ...
... groper forårsaket av utstrømning av gass eller væske), gasshydrater og lekkasjerelatert mikrobiologi som viktige komponenter. ...
Metanutslipp fra havbunnen er styrt av isdekkene. Lekkasjer fra havbunnen utenfor Svalbard er knyttet til både framrykking og tilbaketrekking av is i Arktis, viser ny forskning.
Når G.O. Sars seiler mellom de forskjellige stoppestedene på tokt, samles det inn seismikk av høy kvalitet med en skrogmontert akustisk kilde (TOPAS). Nord for Storeggaraset fant forskerne ei lang sprekkesone.
NORCRUST – Norwegian margin fluid systems and methane derived carbonate crusts.
Fant ingen ansatte som matchet søket.