Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

206 resultater
Diffuse og lokale utslipp Forurensning av grunnvann defineres som en forringelse av vannkvaliteten som et ... på grunnvannet med fokus på at grunnvann skal vernes mot forurensning, samt at grunnvann til vannforsyning til hus og hytter må sees i ... og forvaltningsmyndighet. Forskrift om begrensning av forurensning er spesielt viktig for grunnvann. De viktigste ...
... ferdigstilles i løpet av et par år. Det er påvist forurensning av antimon i flaskevann. Det viser de første resultatene fra et ... Giftstoffet kommer fra flaskene som vannet er tappet på. Forurensning i flaskevann Forurensning i flaskevann ...
... 1998-2007 viser at det også er lokale kilder til PCB-forurensning på Svalbard. Analyser fra bosetningene ved Isfjorden viser ... av PCB. Enhver virksomhet har ansvaret for å hindre forurensning etter Svalbardmiljøloven. Det samme gjelder opprydning etter ...
... i området. Det ble anbefalt å stoppe tømmingen. Forurensning av grunnvann. ...
... som i fjor høst stengte et fiskefelt. Jakter forurensning i Sklinnadjupet ...
... MED BÅT: Mye forurensning kan ha kommet til Longyearbyen på Svalbard med båt. ... leder arbeidet med å kartlegge mulige lokale kilder til PCB-forurensning på øygruppa. Lokale kilder Forskerne Morten Jartun og ...
... for 8150 år siden. Prøvene kan blant annet fortelle om forurensning på havbunnen. Leter etter forurensning på havbunnen Leter etter forurensning på havbunnen ...
... bakgrunnsnivået som kan tyde på noe menneskeskapt forurensning. Nivåene av PAH16 ligger overalt innenfor god tilstand, ifølge ... miljøforhold. Noen få steder er det registrert moderat forurensning av arsen og sink. Sjøbunnen i Stavanger er lite forurenset. En ...
... miljøgifter i disse lagene kan det peke på menneskeskapt forurensning. En viktig forutsetning for sedimentanalyse er at det skal ... av sedimentkjernene kan inneholde spor etter menneskapt forurensning. Det pågående MAREANO-toktet er ferdig med å kartlegge ...
Gaut, Amund 0800-3416 86.075 Forurensning av brunt, vondt vann, med innhold av fosfat og bakterier antas å ... eventuell omlegging av gråvannsavløpet er foreslått. Forurensning i borebrønn, Vettås på Radøy. ...
... (NGU) har på oppdrag fra Trondheim kommune kartlagt PCB-forurensning i grunnen på Okstadbrinken boligfelt. Det er samlet inn 38 ... beboerne på Okstadbrinken boligfelt. Kartlegging av PCB-forurensning i Okstadbrinken ...
... Mulighet for sammenheng blir vurdert. Leirholdig forurensning av drikkevannskilde i Skjeberg ...
Bryn, K. Ø. O-76075 En tankbil som veltet forårsaket forurensning av en brønn. Vurdering av eventuell brønnskade (forurensning), Brandbu ...
... brønn. (Feilmerket O-76067) Vurdering av påstått forurensning av brønn, Røyken. ...
... kombinert med foliasjon som faller V synes å føre forurensning fra brønneierens septiktank til borehullet. Ny boreplass er tatt ut. Uttak av ny boreplass etter forurensning av borebrønn. ...
... kvartsitt i Nøssmarka, Snertingdal. Dette kan tyde på forurensning av barkeprøvene fra bileksos. I så fall er bark et egnet ... fra bileksos. Bark som prøvemedium for å påvise forurensning fra bileksos. ...
... i en fjellsprekk. En har ikke observert synlig tegn på forurensning verken av fjellstuens bore- brønn eller Djupvannet nedenfor ... lokale grunnvannsforurensninger. Avløp og muligheter for forurensning fra Blåberg fjellstue på Blefjell ...
... for denne type analyser på sedimenter. Overvåking av forurensning ved Skoddebergvatnet, Skånland kommune, Troms ...
... vurdert. Kloakktunell Oppegård - Nord-Ljan. Fare for forurensning av brønner. ...
... en brønn 200-300 m nedenfor veien. Konklusjonen er at slik forurensning sannsynligvis har funnet sted, men at også planeringsarbeider ... E 69, parasell Lesja - Lora i Lesja kommune. Spørsmål om forurensning i gravd brønn på gården Amundstad. ...
... inneholder < 100 ug/kg PCB. Påvisning av kilde til PCB-forurensning i utearealet til Fløen barnehage i Bergen ...
... kan grunnvannsforekomster som utsettes for omfattende forurensning forbli uegnet som drikkevannskilde i mange år. Grunnvann er ... pixabay.com. Grunnvann er langt bedre beskyttet mot forurensning enn overflatevann. Grunnvann kan inneholde oppløste stoffer fra ...
... dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder. Mareano ...
... Creative Commons Det er ofte nødvendig å forebygge forurensning ved hjelp av fysiske tiltak. Beskyttelsestiltak for ... kan varieres etter hvilke konsekvenser en eventuell forurensning vil kunne få. For grunnvanns­kilder kan slike tiltak være: ...
... samle prøver av sedimenter på havbunnen for å kartlegge forurensning. Samler sedimenter fra Skjoldryggen Samler sedimenter fra ...
... med PAH og PCB. De antatt viktigste kildene til forurensning av Tromsø sentrum, og lokal forurensning, blant annet på Skattøra er: Bybrannene i blant annet ...
... problemer eller påvirke vannets smak, lukt og utseende. Forurensning kan skape problemer for drikkevannet. Grunnvannskvalitet ...
... Et norsk initiativ for en ny og effektiv kartlegging av forurensning langs verdens største elver får bred internasjonal støtte. ...
... Forurensede sedimenter kan være en kilde til spredning av forurensning i fjordene, og føre til opptak av miljøgifter i levende ...
... og energibrønner medfører alltid en risiko for forurensning som følge av olje- eller diesellekkasje fra boreriggen. Ved ...
... mellom strømning og geokjemi i akviferer, samt hvordan forurensning spres og brytes ned i heterogene systemer. Universitetet i ...
... som følge av utslipp av boreslam eller annen forurensning. Boringer kan skade infrastruktur eller påvirke grunnstabilitet. ...
... som kartlegger dybde, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimenter i norske kyst- og havområder. Nå bruker vi ... prosjektet er også viktig med tanke på mulig fremtidig forurensning av sårbare områder i nord, med stadig mer petroleumsaktivitet i ...
... 85.127 Prøvetaking av grunnvann i forbindelse med forurensning fra flyplassen. Vedr. prøvetaking av grunnvann, Gardermoen. ...
... En rekke enkeltvannforsyninger vil kunne bli ødelagt ved forurensning fra en søppelplass i det tenkte området. Vurdering av ...
... til enebolig. Det er påpekt en liten fare for forurensning fra fjøs og søppelfylling. Grunnvannsforsyning til Julton ...
... for eksempel ressursbruk, regionalt ansvar med tanke på forurensning og i kommunal sammenheng når det kommer til arealbruk. ... ulike aspektene ved grunnvann slik som ressursbruk, vern mot forurensning og eiendomsrett. Lov om vassdrag og grunnvann ... på grunnvannet Grunnvann skal vernes mot forurensning. Grunnvann til vannforsyning til hus og hytter må sees i ...
... 0800-3416 88.109 For å vurdere faren for eventuell Hg-forurensning vra Borregaard Ind. Ltd's kloralkalifabrikk til Glomma er det ... trolig vil fungere som en sperre for eventuell spredning av forurensning. Rett øst og sør for fabrikken er løsmassenes sammensetning ...
Klemetsrud, Tidemann 0800-3416 86.141 Omfatter forurensning av fjellbrønner på Isenestoften, samt vurdering av ...
... overflatevann/myrsig som til tider viser sterk bakteriell forurensning og kapasitetssvikt. Det anbefales utført 1-2 nye fjellboringer og ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.