Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

145 resultater
... Lars A. O-76210 Vurdering av vannforsyning til Folldal. Uttak av grunnvann fra løsavsetningene langs Folla synes dårlige. ... være et alternativ til vann- forsyningen. Vannforsyning Folldal. ...
... Orkla, har også sin opprinnelse i gruvedrift. Mange gamle gruver er bygd om til museer og temaparker, der turister kan oppleve hvordan ... på Modum Eidsvoll gullverk Folldal gruver      Sulitjelma gruver Gruvedriften på ...
Bjerkgård, T. Scack Pedersen, S. Siedlecka, A. Folldal. Berggrunnskart; Folldal; 15192; 1:50 000; Foreløpig utgave plotteversjon ...
Rohr-Torp, Erik 0800-3416 91.009 Folldal kommune har prioritert 3 områder hvor muligheter for grunnvanns- ... til de prioriterte områdene i god, mulig, og dårlig. Folldal kommune er en A- kommune. Det vil si at vurderingene er basert på ... For de prioriterte stedene er det funnet: Folldal (mulig), Husum (mulig), Dalholen (god). Grunnvann i Folldal kommune. ...
Stokke, J.A. Wolden, K. Hugdahl, H. Folldal. Sand- og grusressurskart; Folldal; 15192; 1:50 000; trykt i sort/hvitt; ...
NGU har ingen egen kartoversikt for historiske gruver, men man kan finne oversikt over alle kartlagte mineralressurser (gruver, skjerp og andre mineraliseringer) via vår mineralressursdatabase: ...
... en oversikt over radioaktivitet i forbindelse med gamle gruver. Oversikten omfatter gruver både på metaller og brudd/gruver på industrimineraler. Mest komplett ...
... m. fordelt på 8 hull. Diamantboring i Tverrfjellet Gruver, Hjerkinn. ...
... Resultatene presenteres i form av tekst, kart og tabeller. Folldal kommune har mange og store sand- og grusforekomster. Med et totalt volum på 260 mill. m3 og 53 registrerte forekomster er Folldal å betrakte som en overskuddskommune. Selv om flere forekomster og ca. ...
... Svein 0800-3416 93.007 Reinslia forekomsten i Folldal har tidligere vært drevet som klebersteinsfore- komst. Talken i ... videre med malmleting. Reinslia talk kleberforekomst i Folldal. Boring og kvalitetsundersøkelse. ...
... utført TFEM-målinger i Hjerkinnhø og Kvitdalen øst for Folldal Verks gruve på Tverrfjellet, Hjerkinn. Hensikten var å se om slike ... tilstede. TFEM-målinger ved Hjerkinnhø og i Kvitdalen, Folldal, Hedmark. ...
... gjøres av mulighetene for å kunne forsyne Bidjovagge gruver med grunnvann. Det foreslås et program for å teste modell som ... over et relativt stort område. Grunnvann til Bidjovagge gruver ved grunnvann ...
Forekomsten inneholder en Cu-mineralisering hovedsaklig av bornitt som ligger som spredte klumper i kvarts. Det er tidligere utført en del bergmessige arbeider. Det ble ikke påvist ledende soner ved målingene. Undersøkelsen har vist at VLF-metoden ikke egner seg til å påvise mine- raliserte soner av denne type.
... vekst, mener Ola Borten Moe. - Et grønt skifte trenger gruver og industri ...
... Under siste istid drenerte breen vann nordover Atnadalen mot Folldal, og i prosessen ble det skapt eskere, dreneringsspor, morenerygger og ... samme måte som i en ørken. Det er mulig fordi klimaet i Folldal er svært tørt. Elva Grimsa meanderer dypt nedskåret i moen før ...
... 1406 Risiko for selvantennelse i Ni-konsentrat fra Råna gruver er påvist. Ni- konsentratet er sammenlignet med magnetkiskonsentrat fra ... risiko for selvantennelse i nikkelkonsentrat fra Råna gruver. ...
... elektrokjemi for forvitring av malm og sidebergart i norske gruver, ble 15 tynnslip, 25 polerte tynnslip og 20 polerslip mikroskopert fra ...
... fra helikopter er utført av NGU i nærheten av Joma gruver, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag. Målingene er utført som en del av ... uran, thorium og kalium). Helikoptermålinger ved Joma gruver, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag ...
... store malmtonnasjer. Befaring av Djupdalen og Abbortjern gruver i Kirkeby-feltet. ...
... ble det sendt et utvalg på ialt 120 prøver fra 6 gruver i Norge. Prøvene skal testes med forskjellige syreangrep. Bakgrunnen ... XRD-analyser. Forvitring av malm og sidebergart i norske gruver. Metodestudium, løsningsforsøk i fortynnet svovelsyre ...
... CP- og magnetiske målinger over Malså og Åkervollen gruver. Hensikten med målingene var å se om det kunne være gjenstående malm ... CP- og magnetiske målinger ved Malså og Åkervollen gruver, Verdal, Nord-Trøndelag ...
... og 2 hører henholdsvis Dalstjern, Nedre og Øvre Grubelien gruver og Erdmann gruve. Til type 3 hører Kongen, Sulitjelma og Røros gruve. ... Sulitjelma, Røros, Øvre og Nedre Grubelien og Dalstjern gruver i Elsjøfeltet. ...
... Søvegjarto, Ulrik 0807-4801 9 Ranas fjell og gruver. En beskrivelse av berggrunnen på kartbladene Mo i Rana og ...
... Gjelle Ulrik Søvegjarto Gråsteinen 9: Ranas fjell og gruver - En beskrivelse av berggrunnen på kartbladene Mo i Rana og Storforshei ...
... analyse av 19 bergartsprøver fra diverse skjerp og gruver rundt utløpet av Lysefjorden/Høgsfjorden ...
... også fram kor store dei einskilde funna er. Verdskjende gruver - Målet på lengre sikt er å etablere ein interaktiv database ... Ore Deposits Database (FODD), ein fullstendig oversikt over gruver og malmførekomstar i regionen. Databasen inneheld informasjon om ...
... 2022 må en ny behandlingsløsning være på plass. Gruver og steinbrudd Jan Cramer Norges geologiske ... (DMF) har bidratt i deponivurderingen av til sammen tolv gruver og steinbrudd, som er nedlagt eller i ferd med å avsluttes. I tillegg ...
... kan du se mer på siden vi har opprettet på Arcgis. Folldal gruver Nå har du sjansen til å besøke en nedlagt gruve på din telefon ...
... Deposits and Metallogeny of Fennoscandia. Geologi og gruver Boka har detaljerte beskrivelser av i alt 168 metallprovinser; 40 av ... annet de kjente, kaledonske sulfidforekomstene i Løkken, Folldal, Grong og Sulitjelma. I tillegg beskrives mange mulige framtidige ...
... mer på siden vi har opprettet på Arcgis.    Folldal gruver Nå har du sjansen til å besøke en nedlagt gruve på din telefon ...
... og geokjemi er samfunnsnyttig! Eksempel på avrenning fra gruver i Folldal. (Foto: A. Sundal) Universitetet i Oslo er vertskap og hydrogeologi ...
... nasjonal turistveg. Ruten følger turistvegen nordover til Folldal og videre til Hjerkinn. Også Slådalen fra Lesja til Vågå er med i ... om geologiske opplevelser med utgangspunkt i Stormoegga i Folldal. Foto: Reidulv Bøe OPPLEVELSER: Rondane sett fra den ...
... biofilmdannende jernbakterier slik som på dette bildet fra Folldal gruver.  Foto: Bjørn Frengstad. Oppløst jern og mangan (Mn) i ...
... av innsamlede prøver bl.a. fra vegskjering mellom Søve Gruver og Fehn gruver, skjerp i Bolladalen og jernmalmgang ved grunnstollen i Fehngruvene. ...
... og 6 prosent av verdens kobber kommer fra europeiske gruver. EU peker på at Kina nå leverer om lag 70 prosent av verdens forbruk ... framtidsbehovene. Vi må finne nye forekomster og åpne nye gruver. Hva med Norge? Norge har en variert berggrunn, og her i ...
... målt i borhull fra gruvegang i Tverrfjellet gruver, Hjerkinn. Hensikten var å teste en utviklet sonde for in situ ...
...         Fra Blåfjell gruver i Magma geopark Geoparker har blitt en viktig og naturlig måte å ...
... skifer med putestruktur - plagioklas- hornblende-gneis Alle gruver og skjerp er registrert og nesten alle lar seg gruppere på grunnlag av ... økonomisk interesante og her forekommer Gamle Vigsnes gruver og Rødklev gruver. Begge er imidlertid utdrevet. I tillegg er syv andre ...
... USB gjør i Vest-Agder/Rogaland regionen. Folldal Verk A/S har vasket i alt 1800 tungmineral konsenrat-prøver fordelt ...
... det ikke før kisforekomstene spesielt i Røros, Løkken, Folldal og Sulitjelma ble åpnet i henholdsvis 1644, 1654, 1748 og 1891. ... konsentrat. 80 % av konsentratet kommer fra Bolidens egne gruver i Sverige og Irland, mens resten kommer fra gruver i Peru og Canada. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.