Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

123 resultater
... blir kontinuerlig overvåket. Prosjektet "ROS-analyse for fjellskred i Troms" tar sikte på en systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier i Troms fylke. Fjellskred i Troms ...
... sier Hermanns. Erfaringsmessig vil det gå to-tre store fjellskred i Norge i løpet av hundre år. I dag er fire ustabile fjellpartier ... annet enorme deformasjoner på fjordbunnen. Store fjellskred ned i norske fjorder kan skape mer enn farlige flodbølger. ...
... fjellparti var forsvunne. Noko måtte ha skjedd, men ingen fjellskred var rapportert frå den staden i den perioden, seier forskar og ... og registrert i NGU sine databasar over historiske fjellskred. Skipper og fiskar Alfred Karlsen i Honningsvåg ...
... lest landskapet som en endemorene, så jeg et sannsynlig fjellskred, forklarer Høst. De nye ideene gjorde at NGU, i samarbeid med ... i gang et arbeid for å undersøke området på nytt. Fjellskred etter istiden I kartleggingen daterte forskerne blant annet ...
... i andre tilfeller er bevegelsene økende og kan føre til fjellskred. Fjellskred har nesten alltid langvarige forstadium, fra flere tiår til flere ...
Prosjektet "ROS analyse for fjellskred i Sogn og Fjordane" tar sikte på en systematisk kartlegging av ... i Flåm i Sogn og Fjordane. Prosjektet "ROS analyse for fjellskred i Sogn og Fjordane" tar sikte på en systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier i Sogn og Fjordane fylke. Fjellskred i Sogn og Fjordane ...
... å gi oss mange nye muligheter. Dess mer vi vet om hvordan fjellskred oppstår og opptrer, og hvilke forhold som fører til dem, desto ... skal følge skredene tettere enn noen gang. Overvåker fjellskred med fotolinse Overvåker fjellskred med fotolinse ...
... blir kontinuerlig overvåket. Prosjektet "ROS analyse for fjellskred i Møre og Romsdal" tar sikte på en systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier i Møre og Romsdal fylke. Fjellskred i Møre og Romsdal ...
... kommune ønsket å få gjennomført en utredning om fare for fjellskred og flodbølger i Fedafjorden. Denne NGU-rapporten gir en ... ved Grubedalen. Følgende volum er estimert for potensielle fjellskred fra disse to områdene: • Hangelandsspeilen: 8-12 000 m3. I ...
... overvåkings- og tiltaksbehov knyttet til store fjellskred i Norge. Stort samarbeid - Rapporten blir et viktig ... med andre fagetater, utarbeidet en rapport om store fjellskred i Norge. Ny rapport om store fjellskred Ny rapport om store fjellskred ...
... undersøkelse (NGU). - Slike skjelv kan trigge både fjellskred og jordras, noe som i sin tur kan skape farlige flodbølger. ... av 32 mennesker. *  For 100 år siden løsnet et fjellskred 500 meter oppe i Ramnefjellet i Loen i Sogn og Fjordane. I denne ...
... deira destruktive potensial. Farevurderingane ved fjellskred tar heller ikkje omsyn til dei, seier skredforskar Ivanna Penna ved ... Tronge dalar Dei farlegaste luftstraumane følgjer fjellskred i svært bratte fjellsider og tronge dalar. Luftstraumen vert ...
... gir et alvorlig signal om at det her kan gå et stort fjellskred. De vurderer sannsynligheten for et skred fra Mannen til å være i ... NGU fortløpende målinger av bevegelsene. Fare for fjellskred fra Mannen Fare for fjellskred fra Mannen ...
... R.L. 0800-3416 Metodikk for konsekvensanalyser av fjellskred 2016.047 Denne rapporten beskriver NGUs metodikk for konsekvensanalyse av fjellskred, utviklet som del av den nasjonale kartleggingen av ustabile ...
... Per Terje Redfield, Tim 0800-3416 ROS analyse for fjellskred i Troms 2008.025 Rapporten gir en oversikt over arbeidet som NGU har utført i prosjektet ROS Fjellskred i Troms i 2007, både regionalt og den mer detaljerte oppfølgingen ...
... Iain Ganerød, Guri 0800-3416 ROS analyse for fjellskred i Troms 2006.040 Forkortet: Geologiske undersøkelser i Troms har vist at det har gått mange store fjellskred både i fjordene og på land. Selv om mange av de store fjellskreda ...
... Foto: Åknes/Tafjord-prosjektet ROS-analysa over fjellskred i Møre og Romsdal gir ei samla oversikt etter 15 års arbeid over kvar og korleis risikoen for fjellskred gjer seg gjeldande. Hovudmålet med arbeidet er å sikre ...
... Per Terje Redfield, Tim 0800-3416 ROS analyse for fjellskred i Troms 2009.023 Denne rapporten oppsummerer gjennomført ... feltsesongen i 2008 på den regional undersøkelsen av store fjellskred i Troms. Dette er en fortsettelse av et arbeid som begynte i 2003 og ...
... Per Terje Redfield, Tim 0800-3416 ROS analyse for fjellskred i Troms 2010.021 Denne rapporten oppsummerer gjennomført ... feltsesongen 2009 på den regional undersøkelsen av store fjellskred i Troms. Dette er en fortsettelse av et arbeid som begynte i 2003 og ...
... Aline Sætre, Stine 0800-3416 ROS analyse for fjellskred i Møre og Romsdal 2008.087 Fjellet Mannen, 1200 m over ... i blokk A gir et alvorlig signal med tanke på mulige fjellskred. Det mest sannsynlige scenariet er at nevnte 2-3 mill. m3 går ut i ...
... kan være viktig for stabiliteten i området. Store fjellskred vil lage store flodbølger som vil true mange bebygde områder rundt ... på vakt overfor de ytterste områdene som kan gi større fjellskred som kan true bebyggelse og europaveien ved Indre Nordnes. Skred ...
... Lauknes, Rom Rune 0800-3416 ROS analyse for fjellskred i Troms 2011.031 Rapporten oppsummerer feltarbeid og analyser ... ustabile fjellsider i Troms høsten 2010 under prosjekt ROS Fjellskred i Troms. Av 103 potensielt ustabile fjellsider ble 17 fjellsider ...
... var å kartlegge skred- og rasmasser i forbindelse med store fjellskred. Skred- og rasmasser er indikert ved alle lokaliteter. Slike masser ... med kartlegging i området, viser at det har gått store fjellskred fra fjellområdet på Børa. En bør undersøke om de store ...
... og aktive bevegelser i fyllittområder. Dette inkluderer fjellskred, jordskred, sakte sig i skredmasser og mulige bevegelser i områder ... den faglige og praktiske gjennomføringen av prosjekteet. Fjellskred og stabilitet i fyllittområder - Geologiske og geofysiske studier ...
... løsmassestrukturer i tilknytning til tidligere tiders fjellskred. Tross salt grunnvann og stedvis liten penetrasjon har ... i 200 meters bredde i sørvest. Georadarundersøkelser av fjellskred ved Fjærland, Sogn og Fjordane ...
... strukturer og avsetningstyper i forbindelse med mulige fjellskred. Ved alle lokaliteter som er undersøkt viser georadaropptakene et ... der massene er antatt å være påvirket av store fjellskred. Stedvis sees diffraksjoner i dette mønsteret som kan indikere ...
... Sannsynlig med nye skred NGU har kartlagt flere store fjellskred som tidligere har løsnet fra dette området. Området er spesielt utsatt for store fjellskred, og sannsynligheten for at det vil gå nye skred i det aktuelle ...
... Vik Bjørkøy I disse dager pågår en konferanse om fjellskred, med NGU som vertskap. Mer enn 80 deltakere fra hele verden er samlet med fokus på fjellskred og overvåking av fjellskred. "Slope Tectonics 2014" er den tredje ...
... plutseleg fare for at fjellpartiet vil utviklast til eit fjellskred. Om den noverande hastigheita har vært konstant over tid, starta ... NGU har i eit godt samarbeid med NVE, arbeida med fjellskred i lang tid. Gjennom dei siste 15 åra er det utvikla ein systematisk ...
... med at myndighetene nå prioriterer arbeidet med store fjellskred: - Stortinget har gitt oss fem millioner kroner ekstra i år for å undersøke faren for store fjellskred. Ved NGU setter vi et sterkt fokus på store fjellskred med mer enn ...
... Flere evakueringer Forskerne kjenner ikke til store fjellskred fra nyere tid i Romsdalen. – Men etter flere sesonger på ... istid. For 5000 år siden gikk det ytterligere tre til seks fjellskred. Det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen har vært utsatt ...
... til 100 ganger større sannsynlighet for å miste livet i et fjellskred enn i en trafikkulykke. Det ustabile fjellpartiet Åknes blir nå ...
... for vurdering av ustabile fjellpartier som kan danne fjellskred, men egner seg også for mindre lokale analyser av steinsprang og ...
... Leste om Tjellafonna, norgeshistoriens største fjellskred, på geoportalen.no. Der står det at det var en lukt av svovel fra ...
Skjermbilde av InSAR Norge kartet med grønne punkter i Norge og Sverige.
... ustabile fjellparti som potensielt kan utvikle seg til fjellskred, forteller NGU-forskerne John Dehls og Marie Bredal. ...
... i Møre og Romsdal ligger svært utsatt til for store fjellskred og tilhørende flodbølger. Disse områdene er trolig de mest ... frem til metoder som kan estimere den reelle faren for fjellskred og flodbølger. Geologisk kartlegging og forståelse og ...
... samt RAMMS og FlowR for jordskred. For fjellskred benyttes det ulike modelleringsverktøy basert på ønsket ... på den vel utprøvde Voellmy modellen. For jordskred og fjellskred, NGU benytter også modellen FlowR, som er opprinnelig utviklet for ... For jordskred er denne siktevinkelen rundt 10-11°. For fjellskred er siktevinkelen avhengig av skredets volum basert på en ...
... Senteret skal kartlegge geofarer, som store fjellskred, følge med på hvordan grunnen synker i norske byer, og samtidig ha ... i bakken over hele landet. Et nytt senter skal kartlegge fjellskred, følge med på grunnforholdene og overvåke bevegelser i ...
... H. C. Saintot, Aline 0800-3416 ROS analyse for fjellskred i Møre og Romsdal 2007.043 Historiske data viser at Møre og ... viktig med en systematisk gjennomgang av muligheten for fjellskred på fylkesbasis for å sikre fremtiden for de som bor i Møre i ...
... geologiske undersøkelse (NGU). Flodbølger Store fjellskred har ført til noen av de verste naturkatastrofene vi kjenner til i ... det i Norge har vært to-tre store katastrofer knyttet til fjellskred og flodbølger hvert 100 år. En stor fare ved fjellskred i norske ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.