19 resultater
... 86.194 Det var ønsket grunnvannstilskudd til fiskeoppdrett, for å høyne vanntemperaturen. Det finnes ikke grunnvann i ... Eventuelt borested ble tatt ut. Grunnvannstilskudd til fiskeoppdrett. ...
Bryn, Knut Ørn 0800-3416 85.178 Et anlegg for fiskeoppdrett hadde fått ødelagt sin vannkilde p.g.a. en nærliggende tunnel. ... boring av fjellbrønner ble tatt ut. Erstatningsvann til fiskeoppdrett. ...
... er oppdatert pr. 1.5.95. Anlegg i forbindelse med fiskeoppdrett i Nordland ...
Gaut, Amund HY-00492 Et fiskeoppdrett ved Kvaløyvågen benytter i dag overflatevann og grunnvann fra ... boring til 120-150 meters dyp. Grunnvannstilskudd til fiskeoppdrett ved Kvaløyvågen, Tromsø. ...
... ved fjellboring. Grunnvannsforsyning til klekkeri fiskeoppdrett på Dingja. ...
... mineralvann og i industrien til for eksempel akvakultur og fiskeoppdrett. I stadig økende grad brukes grunnvann til oppvarming av hus, ...
... O-78064 Anvisning av borested for vannforsyning til fiskeoppdrett. Vann til fiskerioppdrett, Sørbøvågen. ...
... nyttig datasett både for de som planlegger lokaliteter for fiskeoppdrett, for havnemyndigheter, og for skip som skal ankre eller må ...
... i forbindelse med vannforsyning fra løsmasser til fiskeoppdrett. Grunnvannsundersøkelser Sjåstad, Lier. ...
... grunnvannsforsyning til en planlagt driftsbygning for fiskeoppdrett. Det ble tatt ut 2 alternative boreplasser. ...
... Bremanger og Flora, samt flere næringsaktører innen fiskeoppdrett, utføres det nå et kartleggingsprosjekt i de fire kommunene. ...
... (se RockStore-prosjektet Grunnvannsforsyning til fiskeoppdrett (FIGURE Faeroe Islands Groundwater Utilisation for RAS Expansion) ...
... for uttak av grunnvann til drikkevann. Salt grunnvann til fiskeoppdrett kan derimot væremulig i Trolldalen ved Langfjorden. Berggrunnen ...
Høsten 1985 ble det utført geofysiske undersøkelser ved Norske Fiskeoppdretters Avlsstasjon, Kyrksæterøra, med tanke på grunnvannsforsyning for oppdrettsanlegget (NGU-rapport nr. 86.046). Som en oppfølging av forundersøkelsen ble det våren 1986 etablert 5 observasjonsbrønner ved anlegget. Undersøkelsen konkluderer med positiv vanngiverevne for løsmassene i området.
... større vassuttak av grunnvatn, til dømes til turistanlegg, fiskeoppdrett m.m. er òg ofte konsesjonspliktige. Bruk av grunnvatn i samband med vassverk, til husdyr, fiskeoppdrett m.m. utløyser dessutan òg godkjenningsplikt for dokumentasjon ...
... som kan være aktuelt for uttak av salt grunnvann til fiskeoppdrett. Samlet lengde på profilene er 880 m. Størst dyp til fjell har ...
... av overflatevann som forsyningskilde for drikkevann, fiskeoppdrett og sportsfiske er vurdert for 1060 prøver av overflatevann i ...
... sur nedbørsproblematikken, vannforsyning, fiskeoppdrett/ fiskehelse og miljørettet helseplan. I et vedlegg til rapporten ...
... Fiskefarm AS - for uttesting under fiske og i arbeid med fiskeoppdrett. Planen var å teste kartene med en av Roaldnes AS sine ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.