Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

524 resultater
... (NGU) har utført en hydrogeologisk kartlegging i Øst-Finnmark. Denne undersøkelsen er en del av Finnmarksprogrammets ... vanngivere (> 500 l/time). Hydrogeologisk kartlegging i Finnmark. Øst-Finnmark. Delrapport. ...
... i perioden 1984-87 leting etter baryttforekomster i Finnmark. Undersøkelsene ble konsentrert til Varangerhalvøya, men hele ... 85.195: "Geologisk feltrapport fra baryttundersøkelsene i Finnmark i 1985" Mest barytt ble det funnet i en forkastningssone i ...
... Kari 0800-3416 90.075 Grunnvannstemperaturen i Finnmark er målt i løsmasse- og fjellbrønner. Det viser seg at ... når på året det blir målt. På Finnmarksvidda og i Øst-Finnmark har grunnvannet en temperatur rundt + 2 gr.C., i Porsangerområdet ...
... en kjemisk/mineralogisk undersøkelse av moreneprøver fra Finnmark. Undersøkelsen er både en metodeundersøkelse og et malmletings- ... av bunnmorenen er anvendelig som malmletingsmetode i Finnmark er gode. Tungmineralundersøkelser i Finnmark. ...
... oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Finnmark. Den er i hovedsak basert på omfattende regionale kvartsittunder- ... i ulike deler av fylket, og totalt sett har Finnmark meget store og gode kvartsres- surser av Fe-Si-kvalitet. ...
... i de øvrige undersøkte områder. Skiferundersøkelser i Finnmark. ...
... har i 1989 utført en hydrogeologisk kartlegging i Vest-Finnmark. Denne undersøkelsen er en del av Finnmarks- programmets ... for uttak av grunnvann både i fjell og løsmasser i Vest-Finnmark. Muligheter for større uttak av grunnvann fra løsamsser i til- ... Kviby, Skillefjord og Kvenvikmoen. Bergartene i Vest-Finnmark er i hovedsak dårligere vanngivere (mindre enn 0.2 l/sek), bortsett ...
... (NGU) har utført en hydrogeologisk kart- legging i Midt Finnmark. Denne undersøkelsen er en del av Finnmarks- programmets ... for uttak av grunnvann både i fjell og løsmasser i Midt Finnmark. Det er hittil ikke påvist muligheter for større uttak av grunnvann ...
... Sørensen, Erling Beskrivelsen finnes på kartet. Finnmark fylke. Kvartærgeologisk kart; Finnmark; 1:500 000; trykt i farger ...
... Roberts, David Beskrivelsen finnes på kartet. Finnmark fylke. Berggrunnsgeologi Finnmark fylke M 1:500 000; trykt i farger ...
... for å lete etter olje og gass i Barentshavet. Målingene i Finnmark blir gjort på vinterføre for at skadene på naturen skal bli ... for gull og andre mineraler i nord. Geologien i Vest-Finnmark er mer kompleks enn de fleste andre steder i Norge. Her møtes to ...
... også om mer: Gull og kobber. Blant eldgamle bergarter i Finnmark Blant eldgamle bergarter i Finnmark ...
... presenterer 3 gravimetriske Bougueranomalikart i farger over Finnmark: Finnmark M 1:500 000, Finnmarksvidda M. 1.250 000 og Seiland M. 1:250 000. ...
... kart er det tydelig at bergartsstrukturene på land i Finnmark fortsetter inn under de sedimentære bassengene i Barentshavet. ... susceptibilitet og Q-verdier) for 6014 bergartsprøver fra Finnmark. Prøvene er koordinatfestet og kodet med hensyn på litologi og ...
... undersøkelse skiferundersøkelser i tre områder i Finnmark: Svartvik på Hjelmsøy, Måsøy kommune (delrapport A). Dette er en ... over de undersøkte lokaliteter. Skiferundersøkelser i Finnmark fylke. ...
... undersøkelser av utvalgte kvartsittforekomster i Finnmark, basert på en tidligere samlerapport. Undersøkelsene har dels vært ... er nødvendig. Oppfølgende kvartsittundersøkelser i Finnmark - 1992 ...
... meget begrenset. Undersøkelsene/befaringene har vist at Finnmark har store ressurser av dolomittmarmor mens potensialet av kalkspat- ... bruk som jordbruks- og miljøkalk. Karbonatressurser i Finnmark, sluttrapport. ...
... resultater finnes i 25 NGU-rapporter. Baryttleting i Finnmark. Slutt-rapport ...
... i våre analyserutiner. Tålegrense i overflatevann, Finnmark. ...
... for Kautokeino vannverk. Vannforsyning Kautokeino, Finnmark. ...
... mil lang og opptil sju meter høy forkastning ved Masi i Finnmark. Rett etter siste istid braket det løs; berget brakk og skrenten ... jorden. Skjelvet var merkbart så langt borte som i Troms og Finnmark. - Til alt hell kom ingen til skade. Folk var den dagen ute på ...
Bakkejord, Knut J. 0800-3416 86.025 Grusutvalget i Finnmark Idrettskrets ønsket en liste over aktuelle forekomster for uttak av grus til toppdekke på baneanlegg rundt om i Finnmark fylke. Det er her gjort vurdering av hvilke type masser som egner seg ...
... Roar 0800-3416 1336/10A Utbyggingsavdelingen i Finnmark ønsket å få undersøkt og vurdert enkelte sand- og grusforekomster i Finnmark til betongformål. I Mannskarvika, Nordkapp kommune, er en ...
... 0800-3416 86.146 Regional geokjemisk kartlegging av Finnmark fylke avdekket en hittil ukjent BA-provins på Varangerhalvøya. ... Funnet anses som svært interessant. Baryttleting i Finnmark- Notat juli 1986. ...
... 1420/9B Etter henvendelse fra utbyggingsavdelingen i Finnmark, Vegvesenet i Finnmark og diverse kommuner foretok NGU/Nord-Norgeprosjektet befaringer av en ... kvalitet til vanlig betong. Sand- og grusundersøkelser i Finnmark. Samlerapport ...
... og VLF-målinger utført i juli 1988 ved Biggejavri, Finnmark. Målingene var ment som et hjelpemiddel for kartleggingen av ... kan tilskrives daviditt. Bakkegeofysikk ved Biggejavri, Finnmark 1988. ...
... volum, materialkvalitet og bruk av grunnarealer. I Finnmark er det kartlagt og registrert i alt 1052 sand- og grusforekomster. I ... i Nesseby, Alta og Porsanger, som forsyner store deler av Finnmark med kvalitetsgrus. I kystkommunene er forekomstene generelt av dårlig ...
... Undersøkelsen var en del av prosjektet Baryttleting i Finnmark og hensikten med målingene var å påvise eventuelle forkastninger ... Geofysiske målinger Trollfjorddalen, Berlevåg, Finnmark. ...
... angående skiferundersøkelser som er ut- ført av NGU i Finnmark fylke i 1973. Sørøya i Hasvik kommune ble undersøkt på skifer uten ... Råstoffundersøkelser i Nord-Norge. Skiferundersøkelser i Finnmark. ...
... skal bygges opp et register over sand- og grusavsetninger i Finnmark fylke i løpet av Finnmarksprogrammets planperiode (1982-1991) etter ... grus og stein i massene. Grusregister i Alta kommune, Finnmark fylke. ...
... skal bygges opp et register over sand- og grusforekomster i Finnmark fylke i løpet av Finnmarksprogrammets planperiode (1982-91) etter ... mindre god på nordsida. Grusregister i Nesseby kommune, Finnmark fylke. ...
... skal bygges opp et register over sand- og grusforekomster i Finnmark fylke i løpet av Finnmarksprogrammets planperiode (1982-91) etter ... fraksjoner erstattes. Grusregister i Vardø kommune, Finnmark fylke ...
... skal bygges opp et register over sand- og grusforekomster i Finnmark fylke i løpet av Finnmarksprogrammets planperiode (1982-91) etter ... manglende fraksjoner. Grusregister i Vadsø kommune, Finnmark fylke. ...
... is located in the extensive Proterozoic terrain of inner Finnmark. To explore the SF at depth, 135 m of core-drilling was located ... around Iesjav'ri should be carrie Neotectonic studies in Finnmark 1992 ...
På oppdrag fra Store Norske Gull A/S har NGU utført elektromagnetiske og magnetiske målinger på 11 objekter i Krasjok-området. Hensikten med målingene var detaljkartlegging av anomalier påvist fra tidligere målinger fra helikopter.
Somrene 1979 og 1980 ble det utført geokjemisk jordprøvetaking i et ca. 3 km2 stort område ved Geitvann blysjerp. Undersøkelsen førte til sterke kobber-bly- sink-anomalier ved alle de kjente skjerpene i området, men det framkom ikke indikajsoner på ukjente mineraliseringer.
... Råstoffundersøkelser i Nord-Norge. Skiferundersøkelser i Finnmark. ...
Undersøkelsen omfattet et ca. 2 km2 stort område syd for Geitvann bly- forekomst. Det fremkom IP-anomalier i tre adskilte områder langs den mineraliserte kalksonen. Den mineraliserte sonen ved hovedskjerpet hvor de rikeste Pb-gehalter er funnet, ser ut til å ha en begrensing langs strøket på ca. 200m. De bor- hull som tidligere er boret på denne sonen er tydlig påsatt på feil side av utgående, og kun nye borhull vil klargjøre sonens utstrekning mot dypet.
... O. Sindre, A. Beskrivelsen finnes på kartet. Finnmark fylke, tyngdeanomalikart. Aeromagnetisk kart.; Finnmark fylke; 1:500 000; trykt i farger ...
... O. Smethurst, M.A. Beskrivelsen finnes på kartet. Finnmark fylke, aeromagnetisk anomalikart. Aeromagnetisk kart.; Finnmark fylke; 1:500 000; trykt i farger ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.