52 resultater
... vann, kan åpne systemer være en god mulighet. Energibrønner henter varme fra grunnen. Grunnvarme er en felles betegnelse på ...
... , og gir oversikt over alle registrerte grunnvanns- og energibrønner i Norge. Databasen er en viktig kilde til informasjon om ... NGU lanserer ny registreringsløsning for grunnvanns- og energibrønner. Ny registreringsløsning for grunnvanns- og energibrønner ...
... Harald 0800-3416 2018.020 NGU har logget to dype energibrønner på Oslo Lufthavn, Gardermoen. Det ble boret to brønner ned til ... m, da hullet var delvis blokkert av ras. Logging av dype energibrønner på Oslo Lufthavn, Gardermoen ...
... Grunnvannsundersøkelser i tilknytning til planlagte energibrønner i Lena-området, Melhus sentrum ...
... lekkasjer infiltrerer i grunnen. Frostvæsker Ved energibrønner av lukket system fra fjell, benyttes frostvæsker, også kalt ... er relativt ufarlige kan uforutsette utslipp fra energibrønner få konsekvenser på nærliggende drikkevannsbrønner. Det er ...
... dyrt som boring i fast fjell og kan være avgjørende for om energibrønner i fjell blir valgt. I Norge er tykkelsen av løsmasser generelt ... grunnvannsundersøkelser.   Lukkede systemer er energibrønner som henter opp grunnvarme gjennom sirkulering av en frostsikker ...
... lignende måte kan det oppstå termisk påvirkning mellom energibrønner. Hydraulisk kontakt mellom fjellbrønner er relativt uvanlig, og ... kan være omfattende. For å unngå slike risikoer bør energibrønner alltid være sentralt plassert på eiendommen og borehullet skal ...
... vi ved årsskiftet har opplysninger om i alt 50.000 vann- og energibrønner her i landet, forteller forsker Pål Gundersen ved NGU. ... i Norge inneholder nå opplysninger om hele 50.000 vann- og energibrønner. Norges geologiske undersøkelse (NGU) foreslår at samtlige ...
... og annen infrastruktur Med økt tetthet av spesielt energibrønner i tettbebygde strøk, øker også risikoen for at brønner ... vann- og avløpsledninger, tunneler etc. Grunnvanns- og energibrønner faller i de aller fleste tilfeller utenfor kravet i plan- og ...
... og grunnvannsundersøkelser. Åpne systemer er energibrønner som henter varmen direkte fra grunnvannet som pumpes opp fra ...
... cirka 40% av brønnene til vannforsyning, mens cirka 60% er energibrønner. Alternative vannkilder er gravde brønner eller naturlige ...
... For å varme opp et stort bygningskompleks bores det mange energibrønner i fjell av type «lukket system» som vanligvis er 160 til 300 m ... slik at en med stor grad av nøyaktighet kan beregne antall energibrønner som er nødvendig til å dekke varme- og eventuell ...
... Nasjonal grunnvannsdatabase (GRANADA), hvor alle vann- og energibrønner som bores skal registreres av den som har utført en slik ...
... om grunnvann . Når man borer grunnvanns- eller energibrønner er det viktig at arbeidet dokumenteres i tilfelle det i ettertid ...
... grunnstabilitet. Og hvordan påvirker grunnvanns- og energibrønner hverandre? Her finner du informasjon om risiko ved brønnboring. ...
Grunnvannsundersøkelse for eventuell energibrønn for fotballplass. Usikkert hvorvidt vannmengden er stor nok. Anbefaler en 5" Odex boret prøvebrønn som vil kunne gi sikkert svar.
NGU har gjort geofysisk logging i en energibrønn ved Ciens, Forskningssenter for miljø og samfunn, ved Gaustad i Oslo. Hensikten var å kartlegge retningen til en syenittgang som skjærer gjennom kalkskifrene. Oppdragsgiver var NIVA.
... bruk og gjenbruk av undergrunnsdata. Visualisering av energibrønner under Oslo. Økt urbanisering er en trussel for tilpasning og ...
... vannets ledningsevne. Termisk responstesting er utført i 8 energibrønner og geofysiske flymålinger, inklusiv kartlegging av radioaktiv ...
... oppvarming til bruk av vannbårne varmepumper. Flere energibrønner Likevel bores det i dag flere energibrønner enn grunnvannsbrønner her i landet. Ifølge Bjørn Halvorsen, ...
... brukes også til boring av mindre brønner som vann- og energibrønner. Borevæsken har til hensikt å smøre og kjøle ned ... men at fortsatt mye kan bli bedre Ved boring av energibrønner er det vanskelig å forutsi vannmengden ved boring som øker ...
... utnyttes til både oppvarming- og kjøleformål ved hjelp av energibrønner og varmepumper. Forholdene i Norge ligger godt til rette for ... og det er registrert økt interesse for etablering av energibrønner . Antall energibrønner og totalt boret lengde ...
... Mari Helen Riise (M.Sc., Asplan Viak AS). Vedlikehold av energibrønner i Melhus 14:00-14:30: Kaffepause 14:30-15:00: Geir Vangsnes. 20-års erfaring med åpne energibrønner- Endringer over tid, vedlikehold, ny forståelse, og nye ...
... være nedbetalt etter et par års drift. Effektive energibrønner En varmepumpe kan benyttes på flere måter. Det mest ... med 30-50 prosent. Erfaringer så langt tyder på at energibrønner er tilnærmet evigvarende. I tilegg til besparelsene i kroner og ...
I 2018 arbeider vi med registrerings-api for grunnvann- og energibrønner (BrønnReg), bakkegeofysikk og NADAG.  Her vil det komme ...
Pga programvareoppdatering tas flere tjenester ned, Dette inkluderer:
Går ut fra at problemstillingen gjelder energibrønner. Dette kommer an på mange ting, som brønnenes dyp, bergets ...
... brønnboringer i Norge. Det omfatter både grunnvann- og energibrønner. Foto: Sylvi Gaut BORER: Brønnborerne mener ... der brønnborere rapporterer alle boringer av grunnvann- og energibrønner på land. Konsulenter og forskere er pålagt en tilsvarende ...
... om brønnboring til vannforsyning, undersøkelsesformål og energibrønner. Sidene omfatter veiledning om hvor mye vann du trenger, hvilke ...
... om brønnboring til vannforsyning, undersøkelsesformål og energibrønner. Sidene omfatter veiledning om hvor mye vann du trenger, hvilke ...
... pumpes tilbake i grunnen (infiltrasjon). De fleste energibrønner som bores i Norge er såkalte «lukkede» systemer som utnytter ...
... Kirsti Midttømme. Likevel bores det i dag flere energibrønner enn grunnvannsbrønner her i landet. Ifølge Bjørn Halvorsen, ... som bores på Østlandet, Vestlandet og i Trøndelag energibrønner. - Andre landsdeler ligger noe under, men også her er ...
... for innrapporterering av grunnvanns- og energibrønner til NGU. Utvikling av registreringsløsning for ...
... for at temperaturen i undergrunnen er stabil gjennom året. Energibrønner kan hente opp varmen til oppvarming av bygg, enten gjennom ... av grunnvann. I Trondheim kommune har NGU registrert 565 energibrønner som leverer denne grønne energien til private husholdninger. ...
... oppvarming av et titalls større bygg i Melhus sentrum. Energibrønner - I senere år er det blitt mer og mer vanlig å etablere energibrønner i fjell. Et av de vanligste spørsmålene vi får her på NGU er ...
... Bergvarmeanlegg henter ut varme lagret i fjellet gjennom energibrønner. En energibrønn er typisk et borehull med ca 14 centimeters ...
... NADAG ) og registrering av grunnvannsbrønner, energibrønner og rapporter i den nasjonale databasen for grunnvann ( GRANADA ...
Norge trenger en effektiv strategi for å utløse energipotensialet som ligger under våre føtter i form av grunnvarme, skriver NGUs adm. direktør Arne Bjørlykke i dette debattinnlegget til Aftenposten.
... informasjon om grunnvannsressurser som drikkevanns-, energibrønner og oppkommer, samt tilgjengelige vannkvalitetsdata og rapporter. ...
... Brønnboringer og grunnvannsundersøkelser, inkludert energibrønner, er oppgavepliktige. Oppgaveplikten gjelder for de som utfører ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.