Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

360 resultater
... sigma (σ). I dagligtale og rapporter brukes uttrykket ”elektrisk motstand” eller bare ”motstand” når dette ikke kan ... enkelt bergart for å kunne gi gode estimat av porøsiteten. Måling av resistivitet og porøsitet på prøver av metamorft grunnfjell i ...
Elektriske målemetoder benytter den elektriske ledningsevnen til å kartlegge geologien, både berggrunn og løsmasser.
... TCN-sonde Temperatursensoren produserer en elektrisk strøm som er proporsjonal med temperaturen. Selve sonden er plassert ... i 815 m dypt borehull ved Hamar Flyplass. Måling av temperatur, vannets elektriske ledningsevne og naturlig ...
... observert indikasjoner av betydning i noen av feltene. Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Grefstadfjell ...
... Solskinn Grube ble det observert svakere indikasjoner. Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Storwartzfeltet ...
... videre undersøkelser. Felt III ga minst indikasjoner. Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Ringvassøy ...
... ble foretatt i Solskinnsfeltet i 1935, GM Rapport nr. 4. Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Storwartz ...
... men at de allikevel ikke er vesentlig finstoffholdige. Måling- ene har vist god korrelasjon mellom høy resistivitet og større ...
... ca. 1:1,07 mill og sammenholdt med geologisk informasjon. Måling av F i bekkevann. ...
... mest sannsynlig en magnetittimpregnert bergart. Magnetisk måling Tingvollfjorden ...
Sommeren 1987 ble det utført CP-, IP-, RP- og PP-målinger på bakken og i borhull syd-vest for Jomaforekomstens utgående. Hensikten med dette var å kartlegge størrelsen av en massim kismineralisering samt studere de elektriske betingelsene i heng av denne.
Undersøkelsen må naturlig nok betraktes som forsøk såvel av metode som av instrumenter. Rapporten innleder med å forklare den elektromagnetiske måle- metode. Det ble utført 500 per elektromagnetiske induktiver målinger - felt- målinger - innenfor kabelsløyfer utlagt på bakken (Turammålinger). Dessuten ble det utført 500 per. ekvipotensialmålinger med direkte strømtilførsel til undergrunnen. Det ble målt i 3 områder: 1. Leirgruva, nedenfor kvartsbruddet ved den gamle vei til Storwartz Grube. 2.
... da rapporten ble skrevet. Se derfor Gm Rapport 5A. Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Løkken-området ...
... og har steilt fall mot nord. Sonene er sterkt ledende. Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Løkken-området ...
... felt ble det ikke påvist ledende soner av betydning. Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Løkken-feltet ...
... har liten utstrekning, men kommer fram både med VLF-måling og jordprøvetakning. De er uinteressante økonomisk sett. VLF-måling og geokjemiske undersøkelser. ...
Rapporten viser resultatene av lettseismiske sonderinger og elektriske motstandsmålinger som ble utført i tilknytning til taksering av sand -og grusforekomstene på Hovemoen.
Det er foretatt 8 vertikale elektriske sonderinger ved Salsnes som ledd i NGUs generelle kvartærgeologiske kartlegging i området (kartblad 1724 III, Jøa). Det er tidligere utført 4 refraksjonsseismiske profiler i området (Dalsegg 1988). Hensikten med målingene var å kartlegge materialtyper og genese. Målingene viser at en i hele området har et topplag med høye motstander, noe som er tolket til å være strandmateriale.
... Grube. Det anbefales diamantboring i dette strøket. Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Sextus og Kongens Gruber ...
... at dette også gjelder ved Victoria og Kong Karls Gruber. Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Løkken-feltet og Grefstadfjell. ...
... at blokken stammer fra en fjernere liggende forekomst. Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Flåløkken Kisforekomsten, ...
... Grube foreligger det ingen indikasjoner av betydning. Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Dragset Grube - Lommundal ...
... som det er grunn til å forsøke i Feragenfeltet. Måling av spesifikk motstand på prøver fra Feragen kromfelt. ...
... Furuhaug, L. 0800-3416 90.051 Rapporten omtaler måling av gammastrålingsaktiviteten på bakkenivå to steder i ... for disse isotopene. Tsjernobyl-ulykken. Måling av gammastrålingsaktiviteten i Trondheim. ...
... Aktiviteten i veidekket varierer mellom 100-350 i/s. Måling av radioaktivitet fra helikopter over permiske eruptive bergarter i det sydlige Oslofelt anbefales. Måling av radioaktivitet langs veinettet i Kongsbergområdet. ...
... - at det ikke gjenstår malm av betydning i gruben. Måling av oppladet potensial Dragset Grube. ...
Moxnes, Hans P. 0800-3416 86.136 Vertikal elektrisk sondering er utført for å fastlegge dyp til berggrunn der ... Trondheim og Moksnes, Stjørdal. De viser at vertikal elektrisk sondering gir en god indikasjon på sjiktene i løsmassen og dyp til ... Grunnundersøkelser ved hjelp av Schlumberger vertikal elektrisk sondering. ...
... av måledata er det identifisert tre mindre soner med lav elektrisk motstand og flere områder med moderat motstand som kan være ...
Rapporten beskriver programsystemet VESABS skrevet i FORTRAN for tolkning av elektriske sonderingskurver med Schlumberger-konfigurasjon. Kjøringen foregår interaktivt fra en grafisk terminal Tektronix 4010. Brukeren spesifiserer en tolkningsmodell, og tilsynelatende resistivitetskurve for denne framstilles grafisk for sammenligning med målte verdier. Modellen kan justeres etter ønske og kan omfatte inntil 9 lag.
Rapporten beskriver resultatene fra geofysiske målinger utført i forbindelse med NGU's grunnvannsundersøkelse på Sjølandøra, Sunndal kommune. Vertikale elektriske sonderinger har påvist relativt grove materialer ned til ca. 20 meter over hele øra, og utsiktene for å ta ut grunnvann synes gode. Et begrenset område med spesielt grovt materiale indikeres, og fremtidige brønner bør plasseres innenfor dette.
Etter forespørsel fra Nord-Trøndelag fylkeskommune ble det målt mektighet av overdekke i et område der det var planlagt uttak av skifer v/Dalbekken i Lierne. Rapporten viser resultatene av 5 vertikale elektriske sonderinger utført med metraterr 2 jordplatemåler. Målingene er tolket ved hjelp av kurvetilpasning. Modellkurvene er beregnet med programmet VESABS på NGUs Hp 3000-anlegg. Resultatet viser stor mektighet i østre del av området. I vest er det ubetydelige mektigheter.
Som en forundersøkelse er det utført geofysiske målinger for å vurdere mulig- hetene for grunnvannsuttak på Graftåsmoen, Meråker. Undersøkelsene omfatter tre refraksjonsseismiske profiler og fire vertikale elektriske sonderinger. Løsmassene representerer et breelvdelta. Tørr sand/grus-avsetning med tykkelse 13.24 m ligger over vannmettet sone.
De geofysiske målingene er utført i tilknytning til kvartærgeologisk kart- legging innenfor kartblad 1722 III Levanger. Undersøkelsene som er lokalisert til en større breelvterrasse SØ for Okkenhaug, omfatter 3 refraksjons- seismiske profiler med samlet lengde 1.7 km og 5 vertikale elektriske sonderinger. Hensikten var å kartlegge dyp til fjell, materialtyper og grunnvannsforhold. Løsmassemektigheten varierer mellom 15 og 65 m langs de målte profilene.
Etter forespørsel fra Verdal kommune har NGU utført grunnvannsundersøkelser på Dalemarkavsetningen ved østsiden av Leksdalsvatnet. Denne rapporten omhandler de geofysiske undersøkelsene som omfatter 4 refraksjonsseismiske profiler med samlet lengde 1,6 km og 8 elektriske dybdesonderinger. Tolkningene viser at fjelloverflaten ligger dypest i vest ved Leksdalsvatnet i nivå 20 moh. og at den skråner forholdsvis jevnt oppover til rundt 80 moh. 1 km øst for vatnet.
Seismiske og elektriske målinger er utført i to områder på Jomfruland. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge stratigrafi og eventuelle struk- turer i endemoreneavsetningene på øya. Seismiske målinger viser at dyp til fjell ligger i området 15-60 m, og fjelltopografien er svært kupert. Over forsenkninger i fjelltopografien der dyp til fjell er størst, er det indikert en reflektor som ligger drapert over forsenkningene. Denne ligger på ca.
... ble det utført refraksjonsseismisk profilering og vertikal elektrisk sondering ved Ramfjordmoen og Hanslarsanes. På Ramfjordmoen ble det ...
... konsulent ved undersøkelsene var dr. C. W. Carstens. Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Lommundal og Rindal Dragset Grube ...
Formålet med undersøkelsen var kvartærgeologisk kartlegging og bestemmelse av dyp til fjell. Ved Muotkenjarga er 3 lag kartlagt ved refraksjonsseismikk. Det øverste laget har en mektighet i området 5-7 m og representerer grus og løs morene (i følge gravinger). Laget under kan erkjennes sentralt i profilen der løsmassemektigheten er størst (10-20 m) og representerer trolig kompakt morene. Ved Gamehisjohka kan 3 lag tolkes ut fra refraksjonseismiske data.
Hatling, Harald 0800-3416 85.132 Måling av radioaktivitet fra bil er foretatt på 5 kartblad i M 1:50 000 i det ... og sjeldne jordarter. Det foreslås derfor en systematisk måling av radioaktivitet fra helikopter over områder med permiske ... av de øvrige anomalier som er nevnt i denne rapport. Måling av radioaktivitet fra bil i Vestfold og Telemark. ...
... på måleresultatene og de berggrunnsgeologiske kart. Måling av naturlig radioaktivitet fra berggrunnen, Rogaland fylke ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.