Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

107 resultater
Grunnvann er en viktig kilde for drikkevann. Hvordan beskytte vannkildene, analysere og behandle grunnvann for ... finner du informasjon om regelverk og om forskjellen mellom drikkevann, mineralvann og kildevann. Drikkevann ...
... fra, og forslag til ny vannkilde blir gitt. Forurenset drikkevann. ...
... Diskusjon om mulig årsakssammenheng. Skade på drikkevann. ...
Tilgangen på rent drikkevann er generelt veldig god i Norge. 90% er tilknyttet vannverk som er ... kan renne direkte ned i brønnen. Du kan lese om drikkevann og helse på Folkehelseinstituttets nettside . På de fleste ... innbygger enn Norge. Hvordan er tilgangen på rent drikkevann i Norge? Hvordan er tilgangen på rent drikkevann i Norge? ...
... brønner, men også fra borede brønner. I tillegg til drikkevann er det stort behov for vann til jordbruksvanning (irrigasjon). ... et skoleprosjekt der jeg skal sammenligne tilgangen på rent drikkevann i to områder. Jeg valgte Norge og Eritrea. Ser at det er vanskelig ...
... Det finnes flere muligheter for uttak av grunnvann til drikkevann i Alta kommune, som f.ek.s vifteavsetningene langs sørsida av ... gi vannmengder mellom 0.2 - 0.5 l/sek. Grunnvann som drikkevann. Grunnvannsforekomster i Alta kommune. ...
... SO4, pH, konduktivitet, TOC og fargetall i ferdig behandlet drikkevann fra 384 norske vannverk som i 1982 forsynte 70,9% av Norges ... ved kontakt med forfatteren. Kjemisk sammensetning av drikkevann i Norge . Dokumentasjon av analysedata. ...
... Analyseresultatene er sammenliknet med kvalitetskrav til drikkevann, og med resultater fra norske og internasjonale vannanlyser. Drikkevann i Norge - en landsomfattende undersøkelse av geografiske ...
... pga. utbedringer av kraftstasjonens turbinrør. Drikkevann for boliger ved Reinset kraftverk, Sunndal kommune. ...
... av befolkningen drikker grunnvann, 49 prosent får sitt drikkevann fra innsjøer og 32 prosent fra elver. Grunnvannsanleggene har som ... utnyttet, kan 37% av finnmarkingene drikke grunnvann. Drikkevann i Finnmark. En vurdering av behov og muligheter for bruk av ...
Vannledningsnettet frakter rent drikkevann til husholdninger, offentlige bygninger, jordbruk og industri. ... er i snitt 33 år gammel, og vi mister cirka 30% av drikkevann på vei til forbruker gjennom lekkasjer. Det tilsvarer omtrent 220 ... miljøgevinst og en økonomisk gevinst ved å få ned andel drikkevann som renner ut av vannrørene før det kommer frem til forbruker. ...
... filteret er plassert i. Men grunnvann er mye mer enn drikkevann og bare 40 % av brønnene som bores i Norge hvert år brukes til ... tåler. Grunnvannskilde i Folldal som gir drikkevann til hytteeiere. Foto: Bjørn Frengstad, NGU Grunnvann er en ...
... undersøke mengde og kvalitet, og tilrettelegge for bruk som drikkevann. Men grunnvann er mye mer enn drikkevann. Det er en energiressurs til varme og kjøling, en utløsende årsak ...
... undersøke mengde og kvalitet, og tilrettelegge for bruk som drikkevann. Men grunnvann er mye mer enn drikkevann. Det er en energiressurs til oppvarming og kjøling, en utløsende ...
... forvaltningsetater. Vannverk som produserer minst 10 m3 drikkevann per døgn, forsyner minst 50 personer, 20 husholdninger eller ... nettsider. Oversikt over hvor det foreligger uttak av drikkevann er ønsket eller nødvendig i forskjellige sammenheng. For å ...
... til det grunnvannsmagasinet tåler. Vannforsyning; drikkevann, mineralvann og industri I Norge utgjør grunnvann bare cirka ... på grunnvannsnivået.  Grunnvann i Norge brukes til drikkevann, mineralvann og i industrien til for eksempel akvakultur og ...
... til mange formål. Der grunnvann tradisjonelt ble brukt til drikkevann, brukes grunnvann i dag i industri, akvakultur og ikke minst som en ...
... samt eventuelle forurensninger. Om grunnvannet er egnet som drikkevann er avhengig av vannets fysiske, kjemiske og biologiske innhold. I Norge reguleres kvalitetskravene til drikkevann gjennom Forskrift om vannforsyning og drikkevann ...
... i tillegg ved sin kjemiske vannkvalitet som vanlig drikkevann. Hvordan folk reagerer på mineralinnholdet i drikkevann ser ut til å være kulturelt betinget. Mens vi i Norge foretrekker ...
... grunnvannsatlas, basert på analyser av kommersielt drikkevann fra hele Europa. Analyser av vann vil bli gjort på 70 forskjellige ... viser forhøyede konsentrasjoner av antimon, er gjort på drikkevann fra Tyskland. Verdiene er målt opp mot to mikrogram antimon per ...
Boringer kan komme i konflikt med eksisterende infrastruktur, som for eksempel vann- og avløpsledninger, med risiko for gjennomboring og skader.
Boring av drikkevanns- og energibrønner medfører alltid en risiko for forurensning som følge av olje- eller diesellekkasje fra boreriggen.
... brønnetableringer.   Tilgang på rent og klart drikkevann fra brønner er avhengig av riktig plassering og brønnutforming. De ...
... Regulerer all forsyning og bruk av grunnvann til drikkevann for husstander, næringsliv og offentlige formål Omfatter grunnvann som produseres eller omsettes som drikkevann, naturlig mineralvann og kildevann, eller som brukes i produksjon av ...
... og de fleste bores i fjell. Det bores etter grunnvann til drikkevann både i løsmasser og fjell. Løsmasser gir stort sett de største ...
Når drikkevanns- og/eller energibrønner plasseres i nærheten av hverandre, kan det potensielt påvirke grunnvannskvalitet, -mengde, og -temperaturen i de enkelte brønnene.
... brønndatabasen Grunnvann er mer enn bare drikkevann. Grunnvann er også en viktig ressurs med mange andre bruksområder ...
... og sulfat i prøver av type rent vann, f.eks. naturlig rent drikkevann, overflatevann og grunnvann, eller saltrike prøver, f. eks. ...
... 88.167 Kvikksølvinnholdet i overflatevann og drikkevann blir presentert Grunnundersøkelser ved Borregaard Ind. Ltd`s ...
... men også mye uran. Uran i høye konsentrasjoner i drikkevann kan i seg selv være giftig, men uran i undergrunnen vil også ... i mindre grad, når vannet blir drukket. Alunskifer og drikkevann Det finnes i dag ingen grenseverdier for uran i drikkevann, men ...
... grunnvannsuttaket på Myrstad, som forsyner Koppang med drikkevann. Målingene skulle sammen med utførte boringer danne grunnlag for ...
... grusrygg ved Dingjavatn antas for liten i denne sammenheng. Drikkevann til anlegget kan utføres ved fjellboring. Grunnvannsforsyning ...
... Brukbarhet av overflatevann som forsyningskilde for drikkevann, fiskeoppdrett og sportsfiske er vurdert for 1060 prøver av ... for overflatevann er lagt til grunn. Vann- som drikkevann er jevnt over tilfredsstillende både i Nordland og Troms. Best ... kvalitet. For fiske- oppdrett er kravene strengere enn for drikkevann, og varsomhet bør utvises ved valg av kilde. Dårligst kvalitet ...
... nødvendigvis helt uproblematisk når grunnvann benyttes som drikkevann. Denne utgaven av Gråsteinen ser på den kjemiske kvaliteten av ... krav. Gjennom SPAGBIFF- undersøkelsen har drikkevann fra nærmere 2000 brønner over hele Sør-Norge blitt analysaert for ...
... er noe høyt i forhold til gjeldende norske normer for drikkevann. For å fjerne uønskede gasser (hyrdogensulfid) samt å øke ...
... 3550/71G Høyst 4m3/døgn vann til spyling av biler og til drikkevann for arbeidsstokken anbefales tatt ut fra borehull i fjell, som ble ...
... i tenner som er under danning. Derfor bør fluorinnholdet i drikkevann som gis til barn, ikke ha en høyere konsentrasjon av fluor enn 1,5 mg/l, som er den tillatte grensen for fluorid i drikkevann i Drikkevannsforskriften. Tenner som allerede er på plass i munnen, ...
... hudkreft. På verdensbasis har mange mennesker drikkevann med altfor høyt innhold av arsen. Bare i Bangladesh og Vest-Bengal ... har til nå utviklet hudkreft der på grunn av arsenholdig drikkevann. Clemens Reimann er invitert av USGS - den geologiske ...
... og Frengstad (2002). Studie av mikrobiologisk kvalitet av drikkevann fra norske vannverk basert på grunnvann i fjell er gjort av Gaut, ...
... skal kravene i forskriften følges. Kvalitetskravene for drikkevann gjelder for vann­forsynings­systemer som forsyner minst to ... beskrevet i Drikkevannsforskriften. Se også temasider om drikkevann. Eier av enkeltvannforsyning (for eksempel hus eller hytte med ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.