16 resultater
... fra tre stasjoner gir varierende resultater. Datering av sedimentkjernen fra Nordkapptransektet (R502) er god, og gir en ... Sedimentkjernen fra Troms III (R53IMC035) gir en rimelig datering med en lineær sedimentasjonsrate pa 2,3 millimeter/år. Dateringen ...
... gneiser er tidligere antatt å være kaledonske, men datering av Glomfjordgranitten viser at sansynlig flere av granittene i ...
... isokronlinjer, med aldere av 385 og 360 Ma Denne tynn-helle datering tyder på en resetting av Rb-Sr systemene på en lokal skala. ...
Forekomstens navn og koordinater: 1)Veiskjæring: 123/033 2)Dateringslokalitet: 090/020 Rapporten er inndelt i tre deler: Del 1 omhandler en ca. 35 m lang veiskjæring beliggende langs riksvei 92, 5,5 km NØ for Jergul. Det er gitt en makroskopisk og mikroskopisk beskrivelse av bergartene i veiskjæringen, resultater av kjemiske analyser og tilhørende CIPW-normberegninger. Del 2 omhandler en dateringslokalitet beliggende ca. 1,5 km NØ for Jergulgrenda.
... tolkning av geofysiske og geotekniske data, samt 14C-datering av organisk materiale. Geologi og landskapsutvikling langs Gaula ...
... granitt, skriftgranitt og granittisk gneis, Alders- datering etter Rb/Sr-metoden har gitt en prekambrisk alder på ...
... til uorganisk kjemisk analyse, organisk geokjemi, datering, sedimentologi og referansekjerne. Prøvene ble tatt og oppbevart ...
... har mye høyere innhold av kalsitt enn aragonitt. 14C-datering er utført på prøver fra topp og bunn av tre kjerner. Dateringen ...
... materiale, og noe av dette ble i etterkant valgt ut for datering. Alle skjæringene viser flere lag med deformerte leirmasser med ...
... av foto og LiDAR-data, samt vurdering av resultater fra 14C-datering av organisk materiale. Resultatene indikerer at sporene etter ...
... for innhold av 137Cs. En av kjernene ble valgt ut for 14C-datering. 210Pb-dateringsanalysene supplert med 137Cs-analyser viser at det i ...
... avtar gradvis nedover mot tålinjen. Resultater fra datering av bakskrenten tilsier at bevegelsene startet for omtrent 7100±1800 ...
Sommeren 1997 ble det tatt 200 vibrokjerneprøver på Egersundbanken, lokalisert mellom 4o og 6o øst og 57o og 58o nord. Kjernelengden varierte mellom 0 og 3.6 m, med en gjennomsnittlig lengde på 2.2 m. Høsten 1997 ble 38 av disse kjernene åpnet og beskrevet. I denne rapporten er resultatene oppsummert. Morene ble funnet i 4 av kjernene. Resten av kjernene besto av overkonsoliderte glasimarine leirer, ofte med et sandlag på toppen. Kun 3 av de 38 Kjernene inneholdt sand gjennom hele kjernen.
... tolkningen, pga. at den er basert på konkrete data. En datering av diabasgangene vil kunne avgjøre stressfeltets alder og tektoniske ...
... og tolkning av sedimentene i de utgravde gropene og datering med 14C metoden for å tidfeste individuelle skredhendelser. Det er ...
... Vågan og Lødingen. Det er samlet inn prøver for alders- datering av friske diabaser og for testing av mørke bergarter som naturstein ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.