Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

68 resultater
... 10% . NGU har innen fjellskredprosjektene benyttet TCN datering for datere 1) fjellskredavsetninger og 2) glideplan. Resultater fra ... er estimert til å være 2 mm pr. år. Prinsippet av datering er i mer detaljer forklart i tilgjengelig artikkel om Oppstadhornet ...
... lands og til vanns. Nytt laboratorium Nettopp datering er en nøkkelfaktor i BASE-prosjektet. En helt ny lab er etablert på ...
Jeg leste om Norges eldste fjell på Ringvassøya, og lurer på hvordan man daterer mineraler/bergarter? Hvilken metode brukes?
... bistå under detaljanalyser av ustabile fjellpartier. For datering (aldersbestemmelse) av tidligere fjellskredhendelser benyttes mest ...
... en indikasjon på hvilke type bergart den kommer fra. Datering av metamorfe bergarter kan i noen tilfeller dokumentere termiske hendelser / metamorfe prosesser. Zirkoner til U Pb datering. Dateringsmetoden uran-bly (U-Pb) brukes til å bestemme alderen ...
... kalibrering. Massespektometer IsotopX NGX til K-Ar datering. Bestemmelse av kaliuminnhold gjøres ved ICP-OES etter total ... informasjon, ta kontakt med lab@ngu.no. Kalium - argon datering av illitt brukes for aldersbestemmelse av diagenese, forvitring, ...
Enkelte ganger ønsker forskerne å studere bestemte mineraler i en bergart eller et sediment. Om man skal datere en bergart med uran/ bly-, argon/argon eller kalium/argon-metoden må man f.eks finne mineraler med hhv uran eller kalium.
... benyttes i mineralidentifikasjon, petrologisk beskrivelse, datering, zonering, modalanalyse, identifikasjon av sjeldne faser, ...
40 Ar/ 39 Ar datering er en videreutvikling og en mer sofistikert variasjon av K-Ar ... innkapsling av finkornet materiale. Metoden brukes for datering av vanlige K-holdige mineraler som hvit glimmer (for eksempel ... for gass clean-up. Laboratoriet for 40AR/39AR-datering. Dateringsmetoden argon-argon (40Ar/39Ar) benyttes til å ...
... fra tre stasjoner gir varierende resultater. Datering av sedimentkjernen fra Nordkapptransektet (R502) er god, og gir en ... Sedimentkjernen fra Troms III (R53IMC035) gir en rimelig datering med en lineær sedimentasjonsrate pa 2,3 millimeter/år. Dateringen ...
... vi kan utføre svært presis separering, karakterisering og datering av leirmineral. Dermed kan vi løyse geokronologiske problem knytt til ...
... gneiser er tidligere antatt å være kaledonske, men datering av Glomfjordgranitten viser at sansynlig flere av granittene i ...
... isokronlinjer, med aldere av 385 og 360 Ma Denne tynn-helle datering tyder på en resetting av Rb-Sr systemene på en lokal skala. ...
Forekomstens navn og koordinater: 1)Veiskjæring: 123/033 2)Dateringslokalitet: 090/020 Rapporten er inndelt i tre deler: Del 1 omhandler en ca. 35 m lang veiskjæring beliggende langs riksvei 92, 5,5 km NØ for Jergul. Det er gitt en makroskopisk og mikroskopisk beskrivelse av bergartene i veiskjæringen, resultater av kjemiske analyser og tilhørende CIPW-normberegninger. Del 2 omhandler en dateringslokalitet beliggende ca. 1,5 km NØ for Jergulgrenda.
... tolkning av geofysiske og geotekniske data, samt 14C-datering av organisk materiale. Geologi og landskapsutvikling langs Gaula ...
Stratigrafi er læren om lag og lagdeling.
... Universitet i Bergen. (Foto: Belinda Flem) Kjemisk datering For å kunne knytte kjemiske spor direkte til historiske hendingar i Bergen, har Andersson gjennomført ei datering av sedimentlaga på botnen av Lille Lundegårdsvannet. Dette er gjort ...
Sør-Amerikas eldste gnagere er 41 millioner år gamle. Fossiler av de små gnagerne, som var på størrelse med mus, er funnet i nærheten av Cachiyacu River, dypt i hjertet av det peruanske Amazonas.
... Norskehavet. Den 42 cm lange sedimentkjernen er den med best datering av de av de i alt 42 daterte sedimentkjernene som er analysert i ... som er den beste så langt i MAREANO når det gjelder Pb-210 datering. Resultatene av de geokjemiske analysene av sedimentene ...
... men er en samling artikler med forskjellig tema, fra isotop-datering av granitter i Sør-Norge til isbre-bevegelser og paleoklima i ...
... kjemiske analyser, kornfordelingsanalyser, mekaniske tester, datering, m.m.. Laboratoriet leverer analysetjenester først og fremst til ...
... annet kan forfatterne presentere et grunnlag for detaljert datering av de sedimentære bergarter. Resultatene er basert på ...
... Malin Andersson. (Foto: Belinda Flem) Kjemisk datering For å kunne knytte kjemiske spor direkte til historiske hendingar i Bergen, har Andersson gjennomført ei datering av sedimentlaga på botnen av Lille Lundegårdsvannet. Dette er gjort ...
BARDUFOSS-SENJA, TROMS: Geologer slår løs biter av grunnfjell i en vegskjæring på Senja i Troms. Undersøkelsene skal avsløre hvor den oppknuste sonen strekker seg. Det kan være gull verdt.
... feltarbeid, som er utført på Sørlandet. Analyse og datering av avsetjingar frå i alt 24 innsjøar og myrer ligg til grunn for en ...
... og avsetningsbetingelser etter at organismene er døde. Datering av kalkskall har vist at dannelse av skjellsand har pågått helt ...
Morgan Ganerød (bildet) og andre forskere leter etter geologiske spor i lavalagene på kysten av Antrim i Nord-Irland. Har vulkansimen her hatt noen betydning for utviklingen av verdens naturressurser?
... granitt, skriftgranitt og granittisk gneis, Alders- datering etter Rb/Sr-metoden har gitt en prekambrisk alder på ...
... til uorganisk kjemisk analyse, organisk geokjemi, datering, sedimentologi og referansekjerne. Prøvene ble tatt og oppbevart ...
... har mye høyere innhold av kalsitt enn aragonitt. 14C-datering er utført på prøver fra topp og bunn av tre kjerner. Dateringen ...
... materiale, og noe av dette ble i etterkant valgt ut for datering. Alle skjæringene viser flere lag med deformerte leirmasser med ...
... av foto og LiDAR-data, samt vurdering av resultater fra 14C-datering av organisk materiale. Resultatene indikerer at sporene etter ...
... dyr!!), og rester av metallkiler kan trolig benyttes til datering av raset.  Det er Vitenskapsmuseet i Trondheim som ...
... modeller, hvor illitt-karakterisering og Kalium-Argon-datering er fundamentale verktøy for å datere forkastninger i grunnfjell. ...
... fra rhenium og osmium gjør at vi kan forta en nøyaktig datering av dannelsen av kildebergarter for olje- og gass. Samtidig kan vi ...
Det er ikke bare dalene og fjordene i det norske kystlandskapet som er blitt formet av gjentatte istider. Også flatene på høyfjellet kan ha blitt kraftig barbert av isen.
... for innhold av 137Cs. En av kjernene ble valgt ut for 14C-datering. 210Pb-dateringsanalysene supplert med 137Cs-analyser viser at det i ...
... avtar gradvis nedover mot tålinjen. Resultater fra datering av bakskrenten tilsier at bevegelsene startet for omtrent 7100±1800 ...
Sommeren 1997 ble det tatt 200 vibrokjerneprøver på Egersundbanken, lokalisert mellom 4o og 6o øst og 57o og 58o nord. Kjernelengden varierte mellom 0 og 3.6 m, med en gjennomsnittlig lengde på 2.2 m. Høsten 1997 ble 38 av disse kjernene åpnet og beskrevet. I denne rapporten er resultatene oppsummert. Morene ble funnet i 4 av kjernene. Resten av kjernene besto av overkonsoliderte glasimarine leirer, ofte med et sandlag på toppen. Kun 3 av de 38 Kjernene inneholdt sand gjennom hele kjernen.
... tolkningen, pga. at den er basert på konkrete data. En datering av diabasgangene vil kunne avgjøre stressfeltets alder og tektoniske ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.