Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

229 resultater
I regi av Nordlandsprogrammet er det av NGU tatt initiativ til å lokalisere områder der de naturgitte forutsetningene er tilstede for etablering av kystnære store pukkverk. Arbeidet må sees i lys av det pågående prosjektet "Regional kystsoneplan for Helgeland" som har til hensikt å verne deler av kystsonen for inngrep. De undersøkte områdene er Kilheia i Flakstad kommune, Øyrfjellet i Gildeskål kommune, Velsvåg i Leirfjord kommune og Ursfjorden i Sømna kommune.
Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. I Telemark ble registeret etablert i 1983 av Fylkeskartkontoret. Etter den tid har NGU fått ansvaret for å etablere et EDB-basert Grus- og Pukkregister for hele landet. I 1994 ble det startet oppdatering og ajourhold av registeret i Telemark. I Bø kommune ble dette arbeidet gjennomført i 1995.
... ved Garder- moen i tilknytning til kartlegging av byggeråstoff og grunnvannsforhold, men for mer variert utprøving av metoden ...
For fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold er det blitt utført ressursregnskap for sand, grus og pukk for årene 1999 og 2004. Regnskapene synliggjør hvor uttakene foregår, størrelsen på dem, og hva massene benyttes til. Det vil fortsatt være et stort behov for naturlige byggeråstoffer i årene framover.
... mekaniske kvalitet som er middels til god for anvendelse som byggeråstoff (se NGU rapport 97.067). Ved å utnytte de naturlige ...
... Lønnsdal vurdert som meget viktige i forsyningen av byggeråstoff til veg- og betongformå Bruk av mineralressursdata i Saltdal ...
... anortositten. Den hvite anortositten har en kvalitet som byggeråstoff som dekker et stort spekter av anvendelsesområder. ...
... ble ti prøver tatt inn og analysert med tanke på bruk som byggeråstoff til vegformål. Bergartene som er prøvetatt er varianter av ...
Rapporten er en oppsummering av resultatene fra oppdateringen av Grus- og Pukkdatabasen som ble gjennomført for å gjøre informasjonen bedre tilpasset dagens behov for grunnlagsdata i arealplanlegging både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. De kommunene som beskrives i rapporten er alle underskuddskommuner på sand og grus. I mange er det ikke registrert sand og grusforekomster i det hele tatt, mens andre har få og lite utnyttbare ressurser.
Rapporten er en oppsummering av resultatene fra oppdateringen av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. Dette ble gjennomført for å gjøre databasen bedre tilpasset dagens behov, og for å tilrettelegge informasjonen for bruk i arealplanlegging både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. De syv kommunene som beskrives i rapporten er alle underskuddskommuner på sand og grus. I mange er det ikke registrert sand og grusforekomster i det hele tatt, mens andre har få og lite utnyttbare ressurser.
Frie emneord: Vegformål, Betongformål Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Troms fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er det foretatt en oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukk- forekomstene i kommunene Lenvik, Dyrøy og Sørreisa. Forekomstene er blitt vurdert med hensyn til kvalitet og egenskaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål. Det er også utarbeidet ressursregnskap som viser uttak og forbruk av byggeråstoffene sand. grus og pukk for 1997.
Etter initiativ fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune ble komunene på Fosen-halvøya oppfordret til å lokalisere egnede områder for etablerinmg av kystnære store pukkverk. Fire av kommunene fulgte oppfordringen og det videre arbeidet har vært Langstrandheia (Osen kommune), Skjørafjorden (Roan og Åfjord kommune og Sjertuliheia (Leksvik kommune). Prosjektet er gjennomført som en del av "samordnet geologiske undersøkelses- program for Nord-Trøndelag og Fosen".
... gi en detaljert oversikt over gjenværende mengder egnet som byggeråstoff. På bakgrunn av de undersøkelser som er gjennomført i dette ...
... vurderes deler av grusforekomsten som en meget viktig byggeråstoff for Trondheim kommune. Sand- og grusundersøkelser ved ...
... øst, er klassifisert som meget viktig i forsyningen av byggeråstoff i kommunen. 10 sand- og grusforekomster og 2 pukkforekomster er ...
... meget viktige også i en framtidig forsyning av denne typen byggeråstoff i kommunen, og bør gjennom kommuneplanens arealdel sikres som ...
... viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene lagt til rette for ...
... grus- forekomster i kommunen med hensyn på grunnvannsuttak, byggeråstoff og plas- sering av kommunal fyllplass. Det erikke gjort nye ...
... å bedømme viktigheten av grus- og pukkforekomstene som byggeråstoff i de enkelte kommunene, slik at dataene lettere kan brukes i ...
Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er sand-, grus- og pukkforekomstene i fylket vurdert. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av naturlige byggeråstoffer for å gi planleggerne et bedre bakgrunnsmateriale i arbeidet med forvaltningen av disse ressursene.
... og forsterkningslag. Kommunen er derfor godt forsynt med byggeråstoff for veg- og betongformål. Det anbefales at en del aktuelle ...
Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er sand-, grus- og pukkforekomstene i fylket vurdert. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av naturlige byggeråstoffer for å gi planleggerne et bedre bakgrunnsmateriale i arbeidet med forvaltningen av disse ressursene.
Frie emneord: Vegformål, Betongformål Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Troms fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er det foretatt en oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukk- databasen samt en vurdering av sand-, grus- og pukkforekomstene for kommunene Harstad, Kvæfjord og Bjarkøy. Forekomstene er blitt vurdert med hensyn til kvalitet og egenskaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål.
... viktigste i kommunen. Det er derfor av stor betydning for byggeråstoff- situasjonen at denne reguleres til framtidig uttaksområde i ...
Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. I Telemark ble registeret etablert i 1983 av Fylkeskartkontoret. Etter den tid har NGU fått ansvaret for å etablere et EDB-basert Grus- og Pukk- register for hele landet. I 1994 ble det startet oppdatering og sjourhold av registeret i Telemark. De aller fleste forekomstene fra første gangs registrering ble befart og informasjonen lagt inn i NGUs database.
Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register hvor alle sand- og grusforekomster og pukkverk er registrert. Fylkeskartkontoret i Vestfold hadde ansvaret for etableringen av Grusregisteret i fylket. Dette arbeidet ble avsluttet i 1984 og NGU har utført oppdatering av registeret i 1995. Alle registrerte sand- grus- og pukkforekomster i Vestfold er nå digitalisert og "Ressurskart for sand, grus og pukk" i M 1:50 000, er laget for hele fylket.
... for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er de enkelte forekomstene samtidig klassifisert etter hvor ...
... granitter. Bergartene har ikke minst et potensial som byggeråstoff, spesielt pukk. Undersøkelser i samarbeid med områdets ...
... som meget viktige og viktige i en framtidig forsyning av byggeråstoff er det et teknisk utnyttbart volum på 46 mill. m3, men ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.