62 resultater
Byggeråstoff deles gjerne inn i kategoriene naturstein, pukk, sand og grus. ...
... kommer en utlysning spesielt rettet mot forskning på byggeråstoff og naturstein. - Alle de fem nordiske landene er ...
Nå skal alle få vite hvordan byggeråstoffene beveger seg fra uttak til bruk. Norges geologiske undersøkelse (NGU) lager et ressursregnskap over grus og pukk.
En hvilken som helst stein kan og bør ikke brukes til hva som helst. For ulike bruksområder stilles det krav til for eksempel mekanisk styrke og kjemisk innhold.
Økende internasjonal etterspørsel og skjerpede kvalitetskrav har ført til betydelig økt eksport av norske byggeråstoffer fra 1962 og fram til i dag.
... til å finne gode forekomster av grus og pukk egnet til byggeråstoff er geologiske kart som viser fordelingen av løsmasser og ... å produsere. Valget mellom pukk og naturgrus som byggeråstoff gjøres ut fra hensyn til anvendelse, økonomi og kvalitet. De ...
NGU har bred kompetanse på testmetoder for bestemmelse av byggeråstoffers (grus og pukk) egnethet for bruk til veg- og betongformål.
NGU har bred kompetanse på testmetoder for bestemmelse av byggeråstoffers (grus og pukk) egnethet for bruk til veg- og betongformål.
Økende internasjonal etterspørsel etter byggeråstoffer og skjerpede kvalitetskrav på kontinentet, kan gjøre Norge til en enda viktigere leverandør av grus og pukk til Europa enn tidligere.
Nesten alt vi omgir oss med av infrastruktur, inneholder byggeråstoffer. Enten i form av sand, som er stein som er knust fra naturens side, eller knust stein (pukk) som vi mennesker har knust ned til løsmasser i ulike fraksjoner.
... det i fjor ble tatt ut og produsert hele 12,2 millioner tonn byggeråstoff i Rogaland. 12 pukkforekomster og tre grusforekomster er ... sand, grus og pukk. Fylket er landets viktigste produsent av byggeråstoff, og eksporterte i fjor over sju millioner tonn sand, grus og pukk ...
Det grønne skiftet krever en mer effektiv og renere mineralindustri. Klimautslippene må reduseres, og råvarer og avgang må utnyttes bedre. Forbruket av byggeråstoffer må bli grønnere og mer kortreist.
Forbruket av byggeråstoffer i Norge er økende og domineres av knust berg (pukk). For sand- og grus er forbruket stabilt, men har i store forbruksområder begynt å bli en knapphetsressurs.
... Norge. Pukkverk knuser fjell til grus og sand som brukes til byggeråstoff. - Vi vet for lite om sammenhengen mellom byggematerialer og ... NGUs forskere kunne starte arbeidet med å kartlegge radon i byggeråstoff nærmere enn de på forhånd hadde trodd. Ved en rutinemessig ...
I gjennomsnitt bruker hver innbygger i Norge ett lastebillass med grus og pukk hvert år. Forbruket i Norge økte litt i 2004. Det ble også eksportert mer grus og pukk enn tidligere år.
I gjennomsnitt bruker hver innbygger i Norge ni tonn grus og pukk hvert år. Forbruket i Norge økte litt i fjor. Det ble eksportert mer grus og pukk enn tidligere år.
... All bygging og infrastruktur er helt avhengig av slike byggeråstoff. Problemet i Oslo er at flere av forekomstene allerede er ... selv et ansvar for å legge til rette for utvinning av byggeråstoff. Det er en forutsetning av det blir lagt planer for en langvarig ...
... av dei nasjonalt og regionalt viktige førekomstane av byggeråstoff, som sand, grus og pukk. Det er svært mange små, lokale ... uttaksvolum. Lokalt kan det likevel oppstå knappleik på byggeråstoff allereie i nær framtid. seier Eyolf Erichsen.   Kriteria som ...
Metallene ”i bakken” i godt dokumenterte forekomster i Norge er verdsatt til 1388 milliarder kroner. Beregningene er basert på kjente metallforekomster av nasjonal betydning og knyttet til prisene på verdens metallbørser i april 2012.
Hvordan finner man ut om stein har kvalitet som holder til bruk i asfalt eller betong?
- En detaljert geologisk kartlegging av mineralressursene er en forutsetning for at næringslivet skal satse. NGU spiller rollen som et helt nødvendig kunnskapssenter.
NGUs laboratorium støtter institusjonens hovedaktiviteter innen prospektering, forvaltning og forskning.
... Radonkartlegging for arealplanleggere Radontrygge byggeråstoff Kartlegger mineralressurser i nord 2010 ...
Uttak, foredling og transport av grus og pukk fører til store naturinngrep og ofte til ulemper i form av støv, støy og stor trafikkbelastning for områdene nær uttaksstedene.
... innenfor metaller, industrimineraler, naturstein og byggeråstoff. Sammen med Direktoratet for Mineralforvaltning, kommunene og ...
... Mange forekomster av sand og grus som kan brukes som byggeråstoff stammer fra granitter med forhøyet innhold av uran og thorium. ...
96 vitenskapelige artikler om mineralogi i samfunnet, samlet på over 800 sider. Som redaktør har NGU-forsker Maarten Broekmans hatt en omfattende jobb med å sammenstille kunnskapen mellom to permer.
Mineraler og bergarter skaper store verdier for det norske samfunnet. Slik har det vært siden mennesker bosatte seg i Norge, og slik vil det bli i framtiden.
... samfunnsoppgaver. For å dekke fremtidige behov for byggeråstoff må grustak og pukkverk som er i drift sikres ...
Konsentrasjoner av radon i inneluft bør være så lav som mulig. Tiltaksgrensen er på 100 Bq/m3.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) publiserer nå seks nye kartblad over Rogaland i serien Berggrunnskart 1:50 000.
Hva er den geologiske arven vår? Og hvordan skal vi få folk som er interessert i natur til å få opp øynene for den historien geologien forteller?
Ny karttjeneste fra NGU: Kartet viser en oversikt over vår geologiske naturarv. Både turister, skoleelever og naturforvaltere vil finne spennende geologiske lokaliteter i det nye kartet.
Før mineralressurser kan utvinnes må de undersøkes ved hjelp av geologisk kartlegging og andre metoder, som f.eks. kjemiske analyser, kjerneboring og geofysiske målinger.
... Ved NGU har laga for geomatikk, mineralressursar og byggeråstoff arbeidd saman for å samanlikne førekomstdata og ...
... som gir oppdatert og tilrettelagt informasjon om byggeråstoff til arealplanleggere og andre brukere. 26 kommuner ...
Bergindustrien i Norge omsatte for om lag 7 milliarder kroner i fjor og sysselsatte i alt 5200 personer.
... tuneller og andre anlegg, energikilde, drikkevanns­kilde, byggeråstoff, fundament, fordrøynings­medium osv., krever en integrert ...
... kroner. En rapport om sand, grus og pukk viser at vi har byggeråstoff til en verdi av nærmere 500 milliarder kroner. Senere i vinter ...
NGU har laget nye kart med en forbedret klassifisering av landets grus- og pukkforekomster. Ut fra kvalitet og beliggenhet er forekomstene Norge rundt vurdert ut fra viktighet.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.