12 resultater
Økende internasjonal etterspørsel og skjerpede kvalitetskrav har ført til betydelig økt eksport av norske byggeråstoffer fra 1962 og fram til i dag.
Det grønne skiftet krever en mer effektiv og renere mineralindustri. Klimautslippene må reduseres, og råvarer og avgang må utnyttes bedre. Forbruket av byggeråstoffer må bli grønnere og mer kortreist.
- En detaljert geologisk kartlegging av mineralressursene er en forutsetning for at næringslivet skal satse. NGU spiller rollen som et helt nødvendig kunnskapssenter.
... innenfor metaller, industrimineraler, naturstein og byggeråstoff. Sammen med Direktoratet for Mineralforvaltning, kommunene og ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) publiserer nå seks nye kartblad over Rogaland i serien Berggrunnskart 1:50 000.
... Ved NGU har laga for geomatikk, mineralressursar og byggeråstoff arbeidd saman for å samanlikne førekomstdata og ...
... sand og grus fra sjøbunnen, blant annet til bruk som byggeråstoff. Bare i Europa omfatter dette en og en halv milliard tonn med ...
Hvert år retter EU-kommisjonen fokus på mineralressurser gjennom Raw Material Week i Brussel. Her ser de på hvilken rolle ressursene har for verdikjeder i samfunnet og for en bærekraftig utvikling.
... har medført økt etterspørsel etter mineraler, ikke bare byggeråstoff og energimineral som kull og petroleum, men også sjeldne ...
Den norske bergindustrien omsatte i fjor mineralske råstoffer for 12,9 milliarder kroner. Cirka 54 prosent av produksjonen endte utenlands, viser ferske tall fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF).
... fylkeskommune bidrar også økonomisk i kartleggingen av byggeråstoff, i tillegg til  undersøkelser av mineralet apatitt, og arbeidet ...
«Enig og tro til Dovre faller!» Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 avla sitt løfte, overbevist om at fjell står til evig tid.
Fant ingen ansatte som matchet søket.