30 resultater
... viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene lagt til rette for ... til kravene på det lokale vegnettet og annen anvendelse som byggeråstoff. I kommunen er 504 Agdenes pukkverk og grusforekomsten 3 Ingdalen ...
... for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er de enkelte forekomstene samtidig klassifisert etter hvor ... De viktigste forekomstene i forsyningen av denne type byggeråstoff i kommunen er 15 bergmyran med et utnyttbart volum på 8,6 ...
... er klassifisert som meget viktige i forsyningen av byggeråstoff i kommunen. Ni sand- og grusforekomster og en pukkforekomst er ... viktige forekomster bør reserveres som uttaksområder for byggeråstoff i kommuneplanens arealdel. I kommunen er det totalt registrert 27 ...
... for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er de enkelte forekomstene samtidig klassifisert etter hvor ... lokalt til private formål. Den viktigste produsenten av byggeråstoff, ikke bare i kommunen, men i hele regionen, er Nord-Fosen ...
... for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er de enkelte forekomsten samtidig klassifisert etter hvor ... Skora steinbrudd den viktigste forekomsten i forsyningen av byggeråstoff i kommunen. Ved produksjon av forskjellige fraksjoner med mobilt ...
... for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er de enkelte forekomstene samtidig klassifisert etter hvor ... som underskuddskommune når det gjelder sand og grus som byggeråstoff. Det er registrert 14 sand- og grusforekom,ster med til sammen 9 ...
... viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene tilrettelagt for bruk ... er som ressurser i dagens, og i en framtidig, forsyning av byggeråstoff. To sand- og grusforekomster og tre pukkforekomster er ...
Forkortet: Svevestøv har siden slutten av 1980tallet blitt fokusert på som et miljøproblem i norske storbyer, spesielt i Trondheim.
... viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene lagt til rette for ... er som ressurser i dagens, og i en framtidig, forsyning av byggeråstoff. I Selbu kommune er to grusforekomster klassifisert som meget ...
... viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene tilrettelagt for bruk ... hvor viktige de er som ressurser i en framtidig forsyning av byggeråstoff. ingen av sand- og grusforekomstene i kommunen er klassifisert ...
... av hvor viktige de enkelte forekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene tilrettelagt for bruk ... hvor viktige de er som ressurser i en framtidig forsyning av byggeråstoff. Én sand- og grusforekomst, Forseth, er klassifisert som meget ...
... er klassifisert som meget viktige i forsyningen av byggeråstoff i kommunen. Disse er 15 Raudtjørnmoen, 22 Mobakken, 502 ... viktige forekomstene bør reserveres som uttaksområdet for byggeråstoff i kommuneplanens arealdel. I kommunen er det totalt registrert 88 ...
... er klassifisert som meget viktige i forsyningen av byggeråstoff i kommunen. Disse er 7 Gunnes, 22 Berkåkmoen og 27 Gisna. 7 ... viktige forekomstene bør reserveres som uttaksområder for byggeråstoff i kommuneplanens arealdel. I kommunen er det totalt registrert 19 ...
... for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er de enkelte forekomstene samtidig klassifisert etter hvor ... 2 steinbrudd er vurdert som meget viktige i forsyningen av byggeråstoff i kommunen. 13 forekomster er vurdert som viktige, mens de ...
... er klassifisert som meget viktige i forsyningen av byggeråstoff i kommunen. Disse er 9 Lefstad, 24 Lysingsmoen, 30 Kvakland, 34 ... viktige forekomstene bør reserveres som uttaksområder for byggeråstoff i kommuneplanens arealdel. Det er totalt registrert 147 mill. m3 ...
... for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er forekomstene samtidig klassifisert etter hvor viktige de er ...
... på slike masser, massebehov og tilgang til sand og grus som byggeråstoff i distriktet vurdert. Undersøkelsene er gjennomført ved ...
På oppdrag fra Franzefoss Pukk har NGU undersøkt sand- og grusforekomsten ved Ekle for å vurdere mengden sand og grus for framtidig uttak. Forekomsten ved Ekle er en randås med variabel materialsammensetning som spenner fra leire til stor stein. Grovest materiale er representert sentralt i avsetningen, og mot dypet, og i øvre deler mot sør. Finsand er dominerende mot nord og nordvest. I bunnen av sandtaket stpr det en massiv leirrygg.
... som meget viktige og viktige i en framtidig forsyning av byggeråstoff. Flere av forekomstene har verneverdi som kvartærgeologiske ... og har vært det sentrale forsyningsområdet for alle typer byggeråstoff gjennom mange år. Det er viktig at de massene som fordeles kan ...
... Knut 0800-3416 91.183 Rapporten behandler temaene byggeråstoff (sand og grus, pukk, blokkstein og gulv- og veggfliser), ...
... av hvor viktige de enkelte forekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørtende kart er dataene tilrettelagt for ...
... av hvor viktige de enkelte forekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene tilrettelagt for bruk ...
... fra Vest-Agder til Troms. I og med at kravene for byggeråstoff varierer både med hensyn til bruksområder og innbyrdes mellom ...
... mekaniske kvalitet som er middels til god for anvendelse som byggeråstoff (se NGU rapport 97.067). Ved å utnytte de naturlige ...
Etter initiativ fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune ble komunene på Fosen-halvøya oppfordret til å lokalisere egnede områder for etablerinmg av kystnære store pukkverk. Fire av kommunene fulgte oppfordringen og det videre arbeidet har vært Langstrandheia (Osen kommune), Skjørafjorden (Roan og Åfjord kommune og Sjertuliheia (Leksvik kommune). Prosjektet er gjennomført som en del av "samordnet geologiske undersøkelses- program for Nord-Trøndelag og Fosen".
... vurderes deler av grusforekomsten som en meget viktig byggeråstoff for Trondheim kommune. Sand- og grusundersøkelser ved ...
... øst, er klassifisert som meget viktig i forsyningen av byggeråstoff i kommunen. 10 sand- og grusforekomster og 2 pukkforekomster er ...
... meget viktige også i en framtidig forsyning av denne typen byggeråstoff i kommunen, og bør gjennom kommuneplanens arealdel sikres som ...
... viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene lagt til rette for ...
... for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er de enkelte forekomstene samtidig klassifisert etter hvor ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.