14 resultater
... i samarbeid mellom NGU, fylkeskommunen og kartkontoret. Byggeråstoff i fylkesplanen. ...
... å finne forekomster egnet til produksjon av lettklinker til byggeråstoff. Det ble innsamlet i alt 48 prøver fra 28 beskrevne delområder. ... 6 Straumsbotn og nr. 16 Budalsbekken, Korgen. Leire til byggeråstoff. ...
... av bergartskvalitet for anvendelse av knust stein (pukk) som byggeråstoff i Nordland fylke. Målet med dette prosjektet har vært at få en ... Kortreist kvalitet - undersøkelse av bergartskvalitet til byggeråstoff-formål i Nordland fylke ...
... har store leirforekomster. Undersøkelse av leire til byggeråstoff i Fauske og Valnesfjord. ...
... hensyn til hvor viktige de er som en framtidig ressurs for byggeråstoff både lokalt og regionalt. Resultatene presenteres i form av ...
... hensyn til hvor viktige de er som en framtidig ressurs for byggeråstoff både lokalt og regionalt. Resultatene presenteres i form av ...
... i Gildeskål kommune er for dårlig for anvendelse som byggeråstoff. Bergartskvaliteten for prøvene tatt i de øvrige kommunene er ...
... kvalitet er også undersøkt m.h.p. mulig anvendelse som byggeråstoff (vegbygging, betongtilslag). Hovedkonklusjon er at Lysfjordmana ...
Etter ønske fra Nærøy kommune har NGU undersøkt og vurdert pukkpotensialet i kommunen. Arbeidet er basert på geologisk kartlegging, prøveuttak og mekaniske tester med tanke på egenskaper til byggetekniske formål. Berggrunnen i Nærøy kommune domineres av grunnfjellsbergart som primært består av ulike gneisvarianter (granittisk til granodiorittisk gneis og øyegneis). I tillegg er det mindre mengder av mørke (mafiske) bergarter (amfibolitt, gabbro), sandstein, marmor samt kalkholdige skifre.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har, etter oppdrag fra Lødingen kommune, kartlagt mulightene for uttak av grunnvann fra fjell som alternativ vannkilde til Offersøy ofg Rinøy vannverk. Undersøkelsen ble, i samarbeid med oppdragsgiver, avgrenset til områder langs vannverkenes eksisterende ledningsnett. Generelt viser kartleggingen at fjellet i omårdene rundt vannverkene er godt oppsprukket og at det er gode muligheter for uttak av grunnvann fra fjell.
... Vefsn kommune har NGU's faggruppe for ingeniørgeologi og byggeråstoff undersøkt en del løsmasseforekomster for å vudere brukbarheten ...
I regi av Nordlandsprogrammet er det av NGU tatt initiativ til å lokalisere områder der de naturgitte forutsetningene er tilstede for etablering av kystnære store pukkverk. Arbeidet må sees i lys av det pågående prosjektet "Regional kystsoneplan for Helgeland" som har til hensikt å verne deler av kystsonen for inngrep. De undersøkte områdene er Kilheia i Flakstad kommune, Øyrfjellet i Gildeskål kommune, Velsvåg i Leirfjord kommune og Ursfjorden i Sømna kommune.
... Lønnsdal vurdert som meget viktige i forsyningen av byggeråstoff til veg- og betongformå Bruk av mineralressursdata i Saltdal ...
... gi en detaljert oversikt over gjenværende mengder egnet som byggeråstoff. På bakgrunn av de undersøkelser som er gjennomført i dette ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.