6 resultater
NGU har bred kompetanse på testmetoder for bestemmelse av byggeråstoffers (grus og pukk) egnethet for bruk til veg- og betongformål.
Det grønne skiftet krever en mer effektiv og renere mineralindustri. Klimautslippene må reduseres, og råvarer og avgang må utnyttes bedre. Forbruket av byggeråstoffer må bli grønnere og mer kortreist.
Etter ønske fra Nærøy kommune har NGU undersøkt og vurdert pukkpotensialet i kommunen. Arbeidet er basert på geologisk kartlegging, prøveuttak og mekaniske tester med tanke på egenskaper til byggetekniske formål. Berggrunnen i Nærøy kommune domineres av grunnfjellsbergart som primært består av ulike gneisvarianter (granittisk til granodiorittisk gneis og øyegneis). I tillegg er det mindre mengder av mørke (mafiske) bergarter (amfibolitt, gabbro), sandstein, marmor samt kalkholdige skifre.
... har medført økt etterspørsel etter mineraler, ikke bare byggeråstoff og energimineral som kull og petroleum, men også sjeldne ...
Geologiens plass i det grønne skiftet er tema på tre konferanser rett over nyttår. Både NHO-konferansen, Norsk Geologisk Forenings vinterkonferanse og NGU-dagen reiser diskusjonen om ei grønn framtid.
... fylkeskommune bidrar også økonomisk i kartleggingen av byggeråstoff, i tillegg til  undersøkelser av mineralet apatitt, og arbeidet ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.