22 resultater
... Karpdalen, Sør-Varanger. Foto: Øystein Jæger Mange byer og tettsteder bruker grunnvann fra sorterte sand- og grusavsetninger til ...
... enn jord og stein. Den inneholder også vann. Grunnvann i byer omtales ofte som et problem. Det må pumpes og dreneres for å holde ... de Beer, NGU. Pumping og drenering av grunnvann i våre byer kan skape store problemer. Når grunnvannstanden senkes, kan jordmassene ...
... i Trondheim. Foto: T. M. Muthanna, NTNU I mange norske byer regner det mye og heftig. Avløpssystemet kan lett bli overbelastet slik ...
... anlegging av lekeplasser o.l. I de fleste norske byer foregår det i dag en ukontrollert graving og flytting av byjord. På ... fjernes samtidig Tre av fire nordmenn bor i byer eller tettsteder. Her foregår størstedelen av samfunnets forbruk av ...
... i byene våre krever kunnskap om undergrunnen. Norges byer vokser. Befolkningsveksten i Oslo for eksempel er estimert på cirka 33 % ...
... behov for detaljert kartlegging av geologi og grunnvann i byer for å kunne utvikle og tilpasse den økende urbaniseringen på en ... Likeledes er kombinasjonen av fortetting i våre byer, og kraftig økning i nedbørintensiteten som følge av klimaendring, et ...
... skaper nye utfordringer i forbindelse med planlegging av byer og tettsteder. En grunnleggende forståelse av vannets kretsløp er en ...
... 10 årene kartlagt kvaliteten på byjord i en rekke norske byer.   Det å ha kjennskap til det kjemiske miljøet vi omgir oss ...
... partiklene som er små vil følge med vannet da det i mange byer bli ledet direkte til sjøen og blande seg med havnesedimentene. Den ...
... 1500-tallet har utvinning av metaller skapt store verdier og byer og handelssteder over hele landet. Røros og Løkken er eksempler på ...
... til økt press på arealer og ressurser, spesielt nær byer og tettsteder. For å opprettholde en målsetning om en bærekraftig ...
Mange byer og tettsteder har oppstått som følge av gruvedrift eller handel med ...
... blitt mer og mer vanlig å anlegge grønne tak. Norske byer opplever for tiden økt fortetting og nedbygging av grøntområder og ... rødlige sedumplanter. Foto: P. Gundersen I mange byer rundt omkring i verden er installasjon av grønne tak et stadig økende ...
... er det knapphet på sand og grus mange steder, særlig nær byer og tettsteder. Det resulterer i at masse må transporteres over stadig ...
... av grunnvannet hvis det ikke håndteres forsvarlig. I byer og større tettsteder finnes det en kommunal avløpshåndtering som ...
... Dioksin er imidlertid også påvist i jord i norske byer. Andre organiske og vanskelig nedbrytbare stoffer er flammehemmere ...
... som kan utvikle seg til fjellskred, og for innsynking i byer, som går over lengre tid. Men kvikkleireskred skjer som regel for raskt ...
Et frodig landskap har en elv formet som en U-bokstav som går rundt en bakketopp
... Måler trønderske jordskjelv 20.1.22. Voksende byer kan gi utfordringer under bakken 7.1.22: Webinar om marine ...
... av de organiske miljøgiftene i jordprøver i flere norske byer. I tillegg er sandfangsmasser et godt prøvemedium for å fange opp flere ...
... satellitten tilgjengelig . Dette gjelder for eksempel i byer som Trondheim, og kan være nyttig om man ønsker en lengre tidsserie med ...
... kan gjøre skade er bare en del av utfordringen med vann i byer. Når et område bygges ut og overvann fjernes via avløpsnettet, vil den ...
... fylkeskommune 09.10  Digitalisering og smarte byer, v/rådmann Morten Wolden, Trondheim kommune 09.30  ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.