Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

69 resultater
...   Viktig med geologiske data - Byer vokser ikke bare utover og i høyden, men også i dybden. Kunnskap om hva ... flere utfordringer under bakken. Foto: Skjermbilde. Byer antas å tredobles i størrelse fra 2010-2030. Det kan medføre økt ...
... er der du bor.  - Metoden fungerer svært godt i byer, der radarsignalet fra satellittene reflekteres av bygninger og veier. Vi har i flere år brukt satellitter til å måle innsynkning i byer, for eksempel i Bjørvika i Oslo. Der er det innsynkning på opp til 2-3 ...
... og vi ser at flom forekommer stadig oftere, særlig i byer. Dagens avløpssystemer er ikke i stand til å ta imot de store ... ovenfra, og vi må derfor tenke nytt. Klimatil­pasning i byer, betyr å håndtere vannet mest mulig lokalt, med grønne løsninger, ...
... Karpdalen, Sør-Varanger. Foto: Øystein Jæger Mange byer og tettsteder bruker grunnvann fra sorterte sand- og grusavsetninger til ...
... i hele Norge. Nå kan du selv se hvor det er innsynkning i byer og bevegelser i ustabile fjellpartier. Nå kan du selv se hvor det er innsynkning i byer og bevegelser i ustabile fjellpartier. Her kan du se hvor Norge synker ...
... oppdage farlige bevegelser i bygninger og infrastruktur i byer. Data fra radarsatellittene har svært stor oppløsning, og sender ...
... fra satellitter, som blant annet kan vise innsynking i byer og bevegelser i potensielt ustabile fjellpartier. De nye Sentinel-1 ... at vi får enda mer nøyaktige målinger for innsynkinger i byer og bevegelser i potensielt ustabile fjellpartier, forteller NGU-forskerne ...
... observert vesentlig mer svevestøv i gaterommet enn i andre byer med tilsvarende trafikk. Denne forskjellen har holdt seg selv om ... er vellykket er det aktuelt å samle inn prøver fra flere byer, for å gjøre sammenliknende undersøkelser. Forprosjektet i ...
... enn jord og stein. Den inneholder også vann. Grunnvann i byer omtales ofte som et problem. Det må pumpes og dreneres for å holde ... de Beer, NGU. Pumping og drenering av grunnvann i våre byer kan skape store problemer. Når grunnvannstanden senkes, kan jordmassene ...
... i Trondheim. Foto: T. M. Muthanna, NTNU I mange norske byer regner det mye og heftig. Avløpssystemet kan lett bli overbelastet slik ...
... er en trussel for tilpasning og bærekraftig utvikling av byer. European Cooperation in Science and Technology (COST) drifter blant annet ...
... Både på bygninger og infrastruktur. Oversvømmelse i byer Byer har endret seg mye med utvikling og vekst. Naturlige forhold for ...
... anlegging av lekeplasser o.l. I de fleste norske byer foregår det i dag en ukontrollert graving og flytting av byjord. På ... fjernes samtidig Tre av fire nordmenn bor i byer eller tettsteder. Her foregår størstedelen av samfunnets forbruk av ...
... i byene våre krever kunnskap om undergrunnen. Norges byer vokser. Befolkningsveksten i Oslo for eksempel er estimert på cirka 33 % ...
Skjermbilde av InSAR Norge kartet med grønne punkter i Norge og Sverige.
... oss i det viktige samfunnsarbeidet med å finne innsynking i byer og oppdage ustabile fjellparti som potensielt kan utvikle seg til ...
... vannkvalitet er sammenholdt med størrelse og beliggenhet av byer og tettsteder som defineres som tettbygd strøk. Av de drøyt 3,1 ... 1994 bor i tettbygde strøk, forsynes cirka 86% (448 byer og tettsteder) fra vannverk basert på overflate- vann og cirka 6% (108 ...
... mars. Sub-Urban er et nettverk av geologiske undersøkelser, byer og forskningspartnere, som arbeider sammen for å forbedre undersøkelse og behandling av undergrunnen under våre byer. Les mer om konferansen her Sub-urban 2017 ...
Som i alle andre byer, viser jordlagene i Tromsø kjemiske spor etter den menneskelige ... finnes det bakgrunnsinformasjon om jordforurensinng i byer finnes på NGUs prosjektside. I samarbeid med Tromsø ...
... Dette skiller seg fra undersøkelser i andre norske byer. I Tromsø ble det kun funnet ett "PCB-bygg" av 28 undersøkte hus, mens ... et høyere bakgrunnsnivå av PCB enn grunnen i andre norske byer. Ved fremtidig rehabilitering eller vedlikehold av bygg (boligblokker og ...
... hovedstaden for å ta nærmere 1000 jordprøver. 10 byer i Europa Arbeidet er et ledd i kartleggingen av 10 europeiske storbyer ... Norge har lang erfaring fra denne type arbeid. Sju norske byer er de siste 15 årene blitt kartlagt av NGU med samme metodikk, i ...
... blir en dag med fremragende foredragsholdere med kunnskap om byer i både Norge og resten av Europa. Det blir gitt eksempler på ... fra Oslo, Bergen, Rotterdam, Glasgow og flere andre byer. Velkommen til en innholdsrik NGU-dag fra lunsj torsdag 4. til lunsj ...
... Seminaret i 2016 har fokus på vann som ressurs og problem i byer. Det 25. nasjonale seminaret om hydrogeologi arrangeres 3.-4. ... Oslo, Bergen, Rotterdam (NL), Glasgow (UK) og mange andre byer. Det 25. nasjonale seminaret om hydrogeologi organiseres i samarbeid med ...
... behov for detaljert kartlegging av geologi og grunnvann i byer for å kunne utvikle og tilpasse den økende urbaniseringen på en ... Likeledes er kombinasjonen av fortetting i våre byer, og kraftig økning i nedbørintensiteten som følge av klimaendring, et ...
... gjør at man kan få kartlagt skredfarer og innsynkinger i byer langt mer nøyaktig, forteller seniorforsker John Dehls ved Norges ... ut på en gang, sier Dehls.  - Ser også innsynkning i byer Den nye karttjenesten for InSAR-data er finansiert av Norsk ...
... skaper nye utfordringer i forbindelse med planlegging av byer og tettsteder. En grunnleggende forståelse av vannets kretsløp er en ...
... 10 årene kartlagt kvaliteten på byjord i en rekke norske byer.   Det å ha kjennskap til det kjemiske miljøet vi omgir oss ...
... støtter antagelsen om at mindre byer, med kort urban historie og uten tung industri, har uproblematiske nivåer ...
... Rolf Tore Ottesen. Grundige undersøkelser i norske byer NGU jobber systematisk for å utvikle metoder som avslører forurensende miljøgifter. Byer som Tromsø og Bergen har tidligere blitt grundig undersøkt. ...
... se bevegelser i landskapet, forklarer John Dehls. Fjell, byer og veger Det var i 2009 at NGU startet en systematisk behandling av ... Slike analyser kan også gjøres for setninger i byer; bygninger, veger, jernbaner, broer, demninger og andre konstruksjoner, ...
... et seminar ved Norsk Romsenter nylig. Bevegelser i byer John Dehls. - Ingen annen teknologi gjør oss i stand å ... forstå fjellskred, men også for å studere innsynkning i byer og  bevegelser i jordskorpen, forteller NGU-forsker John Dehls. ...
... partiklene som er små vil følge med vannet da det i mange byer bli ledet direkte til sjøen og blande seg med havnesedimentene. Den ...
... 1500-tallet har utvinning av metaller skapt store verdier og byer og handelssteder over hele landet. Røros og Løkken er eksempler på ...
... til økt press på arealer og ressurser, spesielt nær byer og tettsteder. For å opprettholde en målsetning om en bærekraftig ...
... Tromsø NGUs prosjektsider om jordforurensning i byer NGUs temasider om forurensning Media har omtalt ...
Mange byer og tettsteder har oppstått som følge av gruvedrift eller handel med ...
... blitt mer og mer vanlig å anlegge grønne tak. Norske byer opplever for tiden økt fortetting og nedbygging av grøntområder og ... rødlige sedumplanter. Foto: P. Gundersen I mange byer rundt omkring i verden er installasjon av grønne tak et stadig økende ...
... med undersøkelser som NGU har utført i andre norske byer. PAH, PCB og Pb er imidlertid noe anriket i området ca. 3-5 km nordøst ...
... enn i Longyearbyen, men også høyere enn hva som er målt i byer på fastlandet. Undersøkelsene i 2009 ble foretatt av Norges geologiske ...
... Det er grunn til å tro at det gjelder også andre byer enn Bagdad. Vannforsyning i Irak under blokade, med kommentarer om ...
... NGU og arbeidet med jordforurensing i byer   Havnebasseng kan være sterkt forurenset selv etter mudring ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.