Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

219 resultater
... miljøgifter, også omfattet metaller og organiske stoffer i forskjellige sammenhenger. Metallene som miljøgifter har vært et kjent ... av metaller funnet sentralt i de indre bydeler i eksempelvis Bergen, Oslo og Trondheim. Fordeling av miljøgifter i jord i det ...
... inneholdt miljøgiften PCB, som etter hvert har lekket ut i Sørfjorden. Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... en opprydding av havnesedimentene utenfor Haakonsvern i Bergen ble PCB-innholdet kraftig redusert. Undersøkelser viser imidlertid at ...
NYTT: Frå berggrunnskartet over Bergen i 2008. Noreg er allereie dekt med geologiske kart i målestokk 1:250.000. No blir det arbeidd med kart i målestokk 1:50.000 og ...
... av norsk geologi eller geovitenskap generelt. Direktør i 20 år Dr. philos Knut S. Heier (77) fikk prisen for sin unike innsats ... i Stavanger nylig: Amanuensis Øystein J. Jansen ved Bergen museum fikk Toffenprisen for 2007. Dette er en æresbevisning til ...
Havstrømmene  fordeler næringsstoffer og varme/kulde i verdenshavene, og dermed har de stor betydning for livet i havet og for ... om Golfstrømmen på Bjerknes senter (Universitetet i Bergen) Informasjonsfolder om Golfstrømmen fra Bjerknes senter ...
... som skal ta imot lydsignalene fra eksplosjonene i Sør-Norge. Fra venstre Leif Furuhaug, Torbjørn Sørdal og Gaute Storrø. ... ingeniører og studenter fra universitetene i København, Bergen og Oslo som, sammen med NGU, har gjennomført felteksperimentet. De i ...
Nordic Water 2018 - Hydrologi og vannressursforvaltning i en verden i endring. Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Dreggsallmenningen 1, Bergen. Mer informasjon og program finner du her. Frist for ...
... Prosjektet " Naturlige klima- og miljøendringer i Arktis, og menneskets evne til tilpasning. Fra forskning til allmenn ... et bredt sammensatt samarbeidsprosjekt. Universitetene i Tromsø, Bergen og på Ås, universitetssenteret på Svalbard, NGU, Norsk ...
Dette har resultert i en liten sidegren av faget som vi kan kalle "Bygningenes geologi". I stor takknemlighet til arkitekter og byggherrer gjennom tusen år, feirer ... NGU-er), Lisbeth Alnæs (SINTEF) og Øystein J. Jansen (Bergen Museum). Gildevangen Den gamle brannstasjonen ...
... Naval Academy before taking degrees from the University of Bergen in 1982 and 1985. In 1991, after a post-doctoral position at Oxford, ... then, he has also held appointments at the University of Bergen, the Norwegian University of Science and Technology, the University of ...
Eggen, O. A. Ottesen, R. T. Opheim, Ø. I. Volden, T. Berge, Ø. 0800-3416 PCB-holdige rivemasser fra ... salgsproduktet jord fra flere jordsorteringsanlegg i Bergen. Anleggene er undersøkt fire ganger i løpet av et år. Fra hvert ...
... EDB-basert register er Grus- og Pukk- registeret etablert i Hordaland fylke. Registeret gir en oversikt over forekomstene av sand, grus ... sand-/grusreservene. De fleste pukkverkene i fylket ligger i Bergen og omkringliggende kommuner. Grus- og Pukkregisteret i Hordaland ...
Jartun, Morten 0800-3416 Kartlegging av PCB i asfaltdekker 2006.065 Etter NGU-rapport 2006.029 "Kartlegging av PSB, PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra områdene Kristiansand, Oslo og Bergen" ble det bestemt å foreta en oppfølgende undersøkelse av tre ...
... Geofysikk Svalbard 2004 2004.058 Forkortet: I forbindelse med samarbeidsprosjektet med Norsk Hydro og CIPR (Centre for Intergrated Petroleums Research) ved universitetet i Bergen, har NGU utført 2D resistivitet- og georadarmålinger i Ebbadalen og ...
... mellom flere norske og to nordiske institusjoner er det i perioden 1991 til 1995 innsamlet flatedekkende batymetri, grunnseismikk og ... Norsk Polarinstitutt, Oljedirektoratet Universitetene i Bergen, Gøteborg og Oslo og Laboratoriet i Risø. Denne rapporten gir en ...
... L. Gautneb, H. Ihlen, P. 0800-3416 99.129 I (Forkortet) Important rutile deposits in Norway are two of main types: ... are found in various geologicl sub-provinces from the Bergen region in the south to the Kristiansund region in the north. The ...
Olesen,O. Janutyte,I. Michálek, J. Keiding, M. Lindholm, C. Kierulf, H.P. ... NGU, Kartverket, NORSAR, Norut, NPD and the universities of Bergen and Luleå. The project was in addition sponsored by the Norwegian ...
Erichsen, Eyolf 0800-3416 Oppdatering av grus og pukk i Norge 2018.025 Med utgangspunkt i tallmateriale fra ressursregnskap ... tonn årlig. Beregningen av utslippet for storbyene Oslo, Bergen og Trondheim (ressursregnskap) tyder på at utviklingen går i feil ...
Avdelingsdirektør ved NGU, Tom Heldal, er styrket i troen på å utvinne mineraler fra dyphavet. Her sammen med kolleger fra inn- ... sjø, avsettes verdifulle metaller. (Foto: Universitetet i Bergen) For Norges del er blant annet området mellom Jan Mayen og ...
Dette ble blant annet kartlagt i NEONOR-prosjektet (Neotectonics in Norway, 1997-2000) ved hjelp av jordskjelvregistreringer og GPS-målinger. I samarbeid med Kartverket, NORSAR, Universitetet i Bergen, NORUT og Univiversitetet i Luleå, undersøker NGU om et større ...
... 25-46 Download  12,0 MB Geology of the Minor Bergen Arc, West Norway. Haakon Fossen Page(s): 47-62 Download ...
... fra? Jobber du med problemstillinger med det "ukjente" i grunnen? Er arealforvaltning en utfordring i din by? Da må du få med ... arealet og ressursene. Du får se  eksempler fra Oslo, Bergen, Rotterdam, Glasgow og flere andre byer. Velkommen til en ...
... Airborne Surveys som gjennomførte flymålingene for NGU i fjor sommer. Her er flyet lavt over Åsane. Foto: Trygve Hillestad ... uranverdier Kartene for Hordaland viser at deler av Bergen fra Fyllingsdalen og videre sørvestover mot østsiden av Sotra har ...
... PRØVER: NGUs Tore Volden har tatt prøver i mange av barnehagene. Samtlige undersøkte barnehager ... sammen med forskerkollega Toril Haugland. Bedre enn i Bergen Til sammen 11 mål med bygrunn må rengjøres etter sommerens ...
Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo (UiO) - Naturhistorisk museum Spør en geolog eller paleontolog ... Geologiskolen UiT med sponsorer Universitetet i Bergen  Universitetet i Bergen (UiB) - skolelaboratoriet for ...
Kartet er utarbeidet i nært samarbeid mellom norske og russiske forskere, og baserer seg på ... undersøkelse (NGU), Havforskningsinstituttet (HI) og PINRO i Russland innenfor rammen av ”Norwegian-Russian Environmental Commission ... Survey of Norway (Trondheim), Institute of Marine Research (Bergen) and Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography ...
... lekkasjer, nedbryting av kulturlag og mye mer. Seminaret i 2016 har fokus på vann som ressurs og problem i byer. Det 25. ... foredragsholdere. Det blir gitt eksempler fra Oslo, Bergen, Rotterdam (NL), Glasgow (UK) og mange andre byer. Det 25. nasjonale ...
... Rundemanen Formation: a basement - cover relationship in the Bergen Arcs, West Norway. H. Fossen Page(s): 67-86 Download  16,0 ...
De fysiske og kjemiske egenskaper av forurensende stoffer i overvann er avhengig av flatene vannet renner over og partiklene som vaskes ... Målinger av sedimenttransport  utført på  5000 m2  i Bergen sentrum viser at den reelle mengden overvann er tre ganger så stor som ...
Lederne i Nasjonalt Fagforum Grunnvann (Anja Sundal) og IAH-Norge (Helen French) ... De ser også gjerne at man inviterer sine kontakter i inn og utland til det samme, for faglig og sosialt samvær i Oslo i januar. Som for fjordårets norske vintermøte i Bergen håper de at årets nordiske sesjon blir en god start på en framtidig ...
... gjør at det bygges opp spenninger. Energien som utløses i jordskjelv blir spredd gjennom jorda i form av seismiske bølger. Studiet av ... av NORSAR og Jordskjelvstasjonen ved Universitetet i Bergen. (Illustrasjonsbilde øverst i saken er hentet fra Wikimedia, ...
... lenge etter at driften er avsluttet. Kvernsteinsbruddene i Selbu og Hyllestad er gode eksempler. 1500 års kvernsteinsproduksjon i Norge har etterlatt store industrilandskap; rike kilder til forskning og ... gjort av arkeolog Irene Baug ved Universitetet i Bergen.     Eksportindustri - Det er funnet ...
... 0800-3416 99.062 Frie emneord: PCB ; Hellen skole ; Bergen kommune Prøver av overflatejord 0-2 cm dyp er samlet inn fra 21 steder ... bort. Prøvene ble lagret på gassflasker og samme dag send i en nedkjølt tilstand til Tauw Milieu Laboratorium i Nederland for analyse av ...
... Eggen, Ola A. Volden, Tore 0800-3416 PCB i stående bygningsmasse 2008.071 Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... har tidligere undersøkt innholdet av PCB i bygninger fra Bergen, Harstad, Oslo, Svalbard, Tromsø og Trondheim. For å få et grundigere ...
... Advanced Grant skal støtte ledende etablerte forskere i verdensklasse. I følge Det europeiske forskningsrådet (ERC) bør ... UiO, to kommer fra NTNU og en en ansatt ved Universitetet i Bergen. Til sammen får de sju nå 130 millioner kroner fra EU til forskning. ...
... fra Sintef og prosjektet «Kortreist stein») I dag fraktes steinmasser som tas ut fra tunneler, ofte rett til deponi, før ... Viak, Statens Vegvesen, Bane NOR, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og NTNU. Transport, ...
... 0800-3416 98.121 Det er utført georadarundersøkelser i en del flomutsatte områder nær Glåma i kommunene Grue, Våler of Åsnes. ... hovedfagsoppgave ved Geologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Formålet med målingene var å kartlegge mektighet og sammensetning av ...
... Tore 0800-3416 2003.010 Omfanget av bruk av PCB i maling og puss på yttervegger i bygninger har hittil vært lite kjent i Trondheim. Det er derfor bestemt at ... Dette står i kontrast til lignende undersøkelser i Bergen der det er påvist PCB i yttervegger på flere bygninger. Det ...
Rise, Leif Bøe, Reidulv 0800-3416 95.054 I perioden 1992-1994 utførte NGU og Universitetet i Bergen, i samarbeid med andre institusjoner, tre maringeologiske ...
... Georadar og refraksjonsseismiske målinger er utført i Korgen, Hemnes kommune, Nordland. Målinger ble utført ved 8 lokaliteter for ... del av et samarbeidsprosjekt mellom NGU og Universitetet i Bergen (UiB). Gunstige områder for uttak av salt grunnvann er det i områder ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.