Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

228 resultater
... miljøgifter, også omfattet metaller og organiske stoffer i forskjellige sammenhenger. Metallene som miljøgifter har vært et kjent ... av metaller funnet sentralt i de indre bydeler i eksempelvis Bergen, Oslo og Trondheim. Fordeling av miljøgifter i jord i det ...
... inneholdt miljøgiften PCB, som etter hvert har lekket ut i Sørfjorden. Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... en opprydding av havnesedimentene utenfor Haakonsvern i Bergen ble PCB-innholdet kraftig redusert. Undersøkelser viser imidlertid at ...
NYTT: Frå berggrunnskartet over Bergen i 2008. Noreg er allereie dekt med geologiske kart i målestokk 1:250.000. No blir det arbeidd med kart i målestokk 1:50.000 og ...
... av norsk geologi eller geovitenskap generelt. Direktør i 20 år Dr. philos Knut S. Heier (77) fikk prisen for sin unike innsats ... i Stavanger nylig: Amanuensis Øystein J. Jansen ved Bergen museum fikk Toffenprisen for 2007. Dette er en æresbevisning til ...
Havstrømmene  fordeler næringsstoffer og varme/kulde i verdenshavene, og dermed har de stor betydning for livet i havet og for ... om Golfstrømmen på Bjerknes senter (Universitetet i Bergen) Informasjonsfolder om Golfstrømmen fra Bjerknes senter ...
- I starten av koronapandemien i mars 2020 vart det utarbeidd detaljerte retningsliner for korleis tokt kunne ... Jensen, NGU Forskingsfartøyet «G.O. Sars» av Bergen seglar med strenge smitteverntiltak om bord. Foto: Erlend A. ...
... som skal ta imot lydsignalene fra eksplosjonene i Sør-Norge. Fra venstre Leif Furuhaug, Torbjørn Sørdal og Gaute Storrø. ... ingeniører og studenter fra universitetene i København, Bergen og Oslo som, sammen med NGU, har gjennomført felteksperimentet. De i ...
Nordic Water 2018 - Hydrologi og vannressursforvaltning i en verden i endring. Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Dreggsallmenningen 1, Bergen. Mer informasjon og program finner du her. Frist for ...
... Naval Academy before taking degrees from the University of Bergen in 1982 and 1985. In 1991, after a post-doctoral position at Oxford, ... then, he has also held appointments at the University of Bergen, the Norwegian University of Science and Technology, the University of ...
Eggen, O. A. Ottesen, R. T. Opheim, Ø. I. Volden, T. Berge, Ø. 0800-3416 PCB-holdige rivemasser fra ... salgsproduktet jord fra flere jordsorteringsanlegg i Bergen. Anleggene er undersøkt fire ganger i løpet av et år. Fra hvert ...
... L. Gautneb, H. Ihlen, P. 0800-3416 99.129 I (Forkortet) Important rutile deposits in Norway are two of main types: ... are found in various geologicl sub-provinces from the Bergen region in the south to the Kristiansund region in the north. The ...
... EDB-basert register er Grus- og Pukk- registeret etablert i Hordaland fylke. Registeret gir en oversikt over forekomstene av sand, grus ... sand-/grusreservene. De fleste pukkverkene i fylket ligger i Bergen og omkringliggende kommuner. Grus- og Pukkregisteret i Hordaland ...
... Geofysikk Svalbard 2004 2004.058 Forkortet: I forbindelse med samarbeidsprosjektet med Norsk Hydro og CIPR (Centre for Intergrated Petroleums Research) ved universitetet i Bergen, har NGU utført 2D resistivitet- og georadarmålinger i Ebbadalen og ...
Jartun, Morten 0800-3416 Kartlegging av PCB i asfaltdekker 2006.065 Etter NGU-rapport 2006.029 "Kartlegging av PSB, PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra områdene Kristiansand, Oslo og Bergen" ble det bestemt å foreta en oppfølgende undersøkelse av tre ...
Erichsen, Eyolf 0800-3416 Oppdatering av grus og pukk i Norge 2018.025 Med utgangspunkt i tallmateriale fra ressursregnskap ... tonn årlig. Beregningen av utslippet for storbyene Oslo, Bergen og Trondheim (ressursregnskap) tyder på at utviklingen går i feil ...
Olesen,O. Janutyte,I. Michálek, J. Keiding, M. Lindholm, C. Kierulf, H.P. ... NGU, Kartverket, NORSAR, Norut, NPD and the universities of Bergen and Luleå. The project was in addition sponsored by the Norwegian ...
... mellom flere norske og to nordiske institusjoner er det i perioden 1991 til 1995 innsamlet flatedekkende batymetri, grunnseismikk og ... Norsk Polarinstitutt, Oljedirektoratet Universitetene i Bergen, Gøteborg og Oslo og Laboratoriet i Risø. Denne rapporten gir en ...
Dette har resultert i en liten sidegren av faget som vi kan kalle "Bygningenes geologi". I stor takknemlighet til arkitekter og byggherrer gjennom tusen år, feirer ... NGU-er), Lisbeth Alnæs (SINTEF) og Øystein J. Jansen (Bergen Museum). Gildevangen Den gamle brannstasjonen ...
... Prosjektet " Naturlige klima- og miljøendringer i Arktis, og menneskets evne til tilpasning. Fra forskning til allmenn ... et bredt sammensatt samarbeidsprosjekt. Universitetene i Tromsø, Bergen og på Ås, universitetssenteret på Svalbard, NGU, Norsk ...
... internt og eksternt. Vi får et veldig godt spenn av ledere, i både alder, erfaring og kompetanse, sier hun. De nye lederne skal ... Siw Taftø (43) er utdannet geolog fra Universitetet i Bergen med flere års erfaring fra Direktoratet for mineralforvaltning, hvor ...
Avdelingsdirektør ved NGU, Tom Heldal, er styrket i troen på å utvinne mineraler fra dyphavet. Her sammen med kolleger fra inn- ... sjø, avsettes verdifulle metaller. (Foto: Universitetet i Bergen) For Norges del er blant annet området mellom Jan Mayen og ...
Dette ble blant annet kartlagt i NEONOR-prosjektet (Neotectonics in Norway, 1997-2000) ved hjelp av jordskjelvregistreringer og GPS-målinger. I samarbeid med Kartverket, NORSAR, Universitetet i Bergen, NORUT og Univiversitetet i Luleå, undersøker NGU om et større ...
... fra? Jobber du med problemstillinger med det "ukjente" i grunnen? Er arealforvaltning en utfordring i din by? Da må du få med ... arealet og ressursene. Du får se  eksempler fra Oslo, Bergen, Rotterdam, Glasgow og flere andre byer. Velkommen til en ...
... 25-46 Download  12,0 MB Geology of the Minor Bergen Arc, West Norway. Haakon Fossen Page(s): 47-62 Download ...
... møtte vi tunge dønninger og en aldri så liten kuling i Vestfjorden. Etter ett døgns seilas og stor aktivitet om bord med tilrigging ... hule. Videofoto: Mareano   FF «G.O. Sars» av Bergen er skipet som ble brukt under årets andre Mareano-tokt. Foto: Erlend ...
Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo (UiO) - Naturhistorisk museum Spør en geolog eller paleontolog ... Geologiskolen UiT med sponsorer Universitetet i Bergen  Universitetet i Bergen (UiB) - skolelaboratoriet for ...
... Airborne Surveys som gjennomførte flymålingene for NGU i fjor sommer. Her er flyet lavt over Åsane. Foto: Trygve Hillestad ... uranverdier Kartene for Hordaland viser at deler av Bergen fra Fyllingsdalen og videre sørvestover mot østsiden av Sotra har ...
... PRØVER: NGUs Tore Volden har tatt prøver i mange av barnehagene. Samtlige undersøkte barnehager ... sammen med forskerkollega Toril Haugland. Bedre enn i Bergen Til sammen 11 mål med bygrunn må rengjøres etter sommerens ...
Kartet er utarbeidet i nært samarbeid mellom norske og russiske forskere, og baserer seg på ... undersøkelse (NGU), Havforskningsinstituttet (HI) og PINRO i Russland innenfor rammen av ”Norwegian-Russian Environmental Commission ... Survey of Norway (Trondheim), Institute of Marine Research (Bergen) and Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography ...
De fysiske og kjemiske egenskaper av forurensende stoffer i overvann er avhengig av flatene vannet renner over og partiklene som vaskes ... Målinger av sedimenttransport  utført på  5000 m2  i Bergen sentrum viser at den reelle mengden overvann er tre ganger så stor som ...
... gjør at det bygges opp spenninger. Energien som utløses i jordskjelv blir spredd gjennom jorda i form av seismiske bølger. Studiet av ... av NORSAR og Jordskjelvstasjonen ved Universitetet i Bergen. (Illustrasjonsbilde øverst i saken er hentet fra Wikimedia, ...
Lederne i Nasjonalt Fagforum Grunnvann (Anja Sundal) og IAH-Norge (Helen French) ... De ser også gjerne at man inviterer sine kontakter i inn og utland til det samme, for faglig og sosialt samvær i Oslo i januar. Som for fjordårets norske vintermøte i Bergen håper de at årets nordiske sesjon blir en god start på en framtidig ...
... Rundemanen Formation: a basement - cover relationship in the Bergen Arcs, West Norway. H. Fossen Page(s): 67-86 Download  16,0 ...
... lekkasjer, nedbryting av kulturlag og mye mer. Seminaret i 2016 har fokus på vann som ressurs og problem i byer. Det 25. ... foredragsholdere. Det blir gitt eksempler fra Oslo, Bergen, Rotterdam (NL), Glasgow (UK) og mange andre byer. Det 25. nasjonale ...
... 0800-3416 99.062 Frie emneord: PCB ; Hellen skole ; Bergen kommune Prøver av overflatejord 0-2 cm dyp er samlet inn fra 21 steder ... bort. Prøvene ble lagret på gassflasker og samme dag send i en nedkjølt tilstand til Tauw Milieu Laboratorium i Nederland for analyse av ...
... Eggen, Ola A. Volden, Tore 0800-3416 PCB i stående bygningsmasse 2008.071 Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... har tidligere undersøkt innholdet av PCB i bygninger fra Bergen, Harstad, Oslo, Svalbard, Tromsø og Trondheim. For å få et grundigere ...
... lenge etter at driften er avsluttet. Kvernsteinsbruddene i Selbu og Hyllestad er gode eksempler. 1500 års kvernsteinsproduksjon i Norge har etterlatt store industrilandskap; rike kilder til forskning og ... gjort av arkeolog Irene Baug ved Universitetet i Bergen.     Eksportindustri - Det er funnet ...
... Tore 0800-3416 2003.010 Omfanget av bruk av PCB i maling og puss på yttervegger i bygninger har hittil vært lite kjent i Trondheim. Det er derfor bestemt at ... Dette står i kontrast til lignende undersøkelser i Bergen der det er påvist PCB i yttervegger på flere bygninger. Det ...
... between NGU, Norsk Hydro ASA. The University of Bergen and the Sogn and Fjordane College, aiming to identify regional slide ...
Bøe, Reidulv 0800-3416 95.020 I juni 1994 utførte NGU i samarbeide med Universitetet i Bergen og Havforsk- ningsinstituttet et prøvetakingstokt med M/S Håkon Mosby ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.