Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

218 resultater
... PCB til Kirkebukten 2010.051 Dette pilotprosjektet i Kirkebukten er en del av et større prosjekt med målsetning om å ... passer godt med funn fra tidligere undersøkelser i Bergen. De høyeste verdiene finnes i område nærmest sjøkanten. Resultatene ...
... til feriehjem. Vannforsyning til feriehjem på Askøy, Bergen jern og metall. ...
... helse- og prospekterings- messig interessante sporelementer i borebrønner i fjell på relativt enkelt vis. De store geografiske variasjonene i elementinnhold følger i hovedsak bergartene og deres kjemiske og ...
... grunnvannsnett (LGN) 2001.041 Fern borebrønner i berg i området Lysefjorden / Fanafjorden ble prøvetatt hver 14. dag gjennom et ...
... assessment of geothermal resources in the Oslo and Bergen regions 2010.054 The geothermal potential of Norway mainland ... in the course of various NGU projects. In contrast, the Bergen and Mongstad areas were not covered by any kind of geothermal data at ...
... ; Barnepark ; Helserisikovurdering ; Lekeplass ; PAH ; Bergen kommmune Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens institutt for ... av arsen, bly og polysykliske aromatiske hydrkarboner (PAH) i 21 barnehager, barneparker og lekeplasser på Nordnes, Jekteviken og ...
... gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. Grusregisteret for sørlige del av Hordaland er nå etablert. ... kommune. Det er ingen registrerte sand-/grusforekomster i Bergen kommune, mens Fusa kommune har underskudd på sand og grus. I kommunene ...
... 0800-3416 2006.029 Forkortet: Statens Vegvesen har i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlagt innholdet av ... PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra Kristiansand, Oslo og Bergen. Totalt er det analysert 63 asfaltkjerner, som har omfattet flere typer ...
... km lange nordlige delen av Knappetunnelen ved Ringveg vest i Bergen, er tolket med tomografisk inversjon med programmet RayfractTM. Samtidig ...
... hydrokarboner (PAH) og polyklorerte bifenyler (PCB) i jorden i 72 barnehager, barneparker og lekeplasser i Sentrum-, Løvstakken-, Landås- og Laksevåg bydeler i Bergen. Det øverste jordlaget i de undersøkte lekearealer er i varierende ...
Bøe, Reidulv 0800-3416 94.047 I jni 1993 utførte NGU i samarbeide med Bentech Subsea A/S et tokt med F/F Seisma i Nordåsvannet sør for Bergen for å teste ut Bentechs grunn- seismiske system "Topas". Under toktet ...
... for den 3,8 km lange Knappetunnelen ved Ringveg vest i Bergen, er tolket med tomografisk inversjon hvor en benyttet programmet ... inversjon av refraksjonsseismiske data påvirkes i en viss grad av hva for startmodell som benyttes. I dette arbeidet er en ...
... Forbedrede Forundersøkelser UTbygning 2011.006 I samarbeid med Statens Vegvesen Vegdirektoratet og Region Vest, har NGU ... geologiske undersøkelse) utført geofysisk kartlegging i Endelausskogen og ved Ulvvatn i forbindelse med ny E39 mellom Svegatjern og Rådal i Bergen og Os kommuner. Hensikten med dette var å kartlegge mulige ...
... Forbedrede Forundersøkelser UTbygning 2009.077 I samarbeid med Statens vegvesen har NGU utført geofysisk kartlegging med 2D ... langs tunnelløpet Sandeide-Liavatnet, Ringveg Vest, Bergen. Det er totalt samlet inn 3,5 km resistivitetsdata, som så er ... tatt hensyn til eksisterende geologiske data fra kartlegging i tolkningen av de geofysiske dataene. Hensikten med dette var å påvise og ...
... Tore Haugland, Toril 0800-3416 2000.136 Jorden i store deler av utearealet til Fløen barnehage var sterkt forurenset med PCB. ... jord er skiftet ut og erstattet med ren jord. Komponenter i bygningsmassen ble mistenkt å være kildene for PCB-forurensningen. 17 ...
... på kartet. Geologisk kart over Norge, berggrunnskart Bergen M 1:250 000; trykt i farger ...
... ned, enten kjemisk eller mekanisk. Når den går dypt ned i berggrunnen, kalles det dypforvitring. - Området gir en unik tilgang til ... mail: magne.bjorkoy@ngu.no NGU og Universitetet i Bergen (UiB) gjennomfører seismiske undersøkelser i Andfjorden 19.-23. ...
... Steinsprang kan utgjøre en trussel mot en del bebyggelse i Bergen. Her er forsker Kari Sletten på befaring i kommunen sist vinter. ...
... for fremstilling av kvaderblokker ved bruddet på Lykling i Bømlo. Bruddet på Russøy ... øya Russøy utenfor Reksteren i Tysnes kommune sør for Bergen, kan ha hatt storindustri av kleberstein. - Ja, det er stor ...
... om å hente ut varme og energi fra radioaktiviteten nede i berggrunnen. Løvstakken er av granitt, og det er målt høye radioaktive ... 1,6 km ned i fjellet. Men resultatene viste det samme som i Bergen: Det er ikke tilstrekkelig geotermisk energi i fjellet til at det kan ...
... så nært sjøen at du nok kan legge en kollektorslange ut i fjorden, men det drar på seg en del kostnader til sikring mot storm, ... muligheter som finnes. Prosjektet foregår i Åsane utenfor Bergen. Prosjekt om alternative energikilder til borettslag Prosjekt om ...
... ført til regnbedoverflaten hvor det infiltrerer ned i grunnen. Dette forhindrer skadelig oversvømmelse, reduserer ... Et eksempel på flere regnbed som er etablert i Norge er Bryggen i Bergen, hvor hensikten var å heve grunnvannstanden. Lav grunnvannstand førte ...
... mer enn jord og stein. Den inneholder også vann. Grunnvann i byer omtales ofte som et problem. Det må pumpes og dreneres for å holde ... kan være stort. Verdenskulturarvstedet Bryggen og bydelen Vågsbunnen i Bergen er eksempler på hvor viktig grunnvann ...
... grunnvann og urbangeologi, Hans de Beer, la ingenting i mellom da han snakket til NGU-dagens deltagere. I sitt foredrag understreket ... i inn- og utland. Han var med i gruppa som reddet Bryggen i Bergen fra ytterligere setningsskader og overvannsproblem, og han har ...
... på forskjellige måter, som for eksempel med grønne tak, i regnbed, i grønne fordrøyningsbasseng (eng.: swales), utnyttelse av arealer ... gjentetting Et eksempel på swales befinner seg på Bryggen i Bergen og ble installert med hensikt på å heve grunnvannsstanden. ...
UTSTILLING: Norsk Fjordsenter i Geiranger. Foto: Norsk Fjordsenter PÅ GLASS: Plakatane er ... og Yellowstone nasjonalpark. I 1979 vart Bryggen i Bergen og Urnes stavkyrkje førte opp på lista som dei to første frå Noreg. ...
... Strandflaten er svært godt utviklet i øysamfunnet Vega. (Foto: MD)I> Bare fem steder i Norge ... I tillegg til Vega, er Røros, Urnes stavkirke, bryggene i Bergen og et helleristningsfelt i Alta, innlemmet på UNESCOs eksklusive liste. ...
... Heritage List. Vill og vakker - Fjordene er unike i verdenssammenheng. De kombinerer landskapsutvikling fra siste istid og fram ... for utdanning, vitenskap og kultur (Unesco). Bryggen i Bergen, Urnes stavkirke, Bergstaden Røros, helleristningene i Alta ...
... ble tatt under Unescos 29. verdenarvkomitémøte i Durban i Sør-Afrika i juli. Det er de fremstående geologiske verdiene ... for utdanning, vitenskap og kultur (Unesco). Bryggen i Bergen, Urnes stavkirke, Bergstaden Røros, helleristningene i Alta ...
... av jordartens sammensetning og at de effektive spenningene i løsmassene opprettholdes. Effektiv spenning er en kombinasjon av ... Majorstua i Oslo og infiltrasjonsløsninger ved Bryggen i Bergen. Vanskelige grunnforhold i deler av Oslo Konsolidering ...
... ressursregnskapet for Hordaland fylke, med spesiell vekt på Bergen kommune. Bergen kommune har et forbruk av byggeråstoff som er like stort som forbruket i resten av Hordaland fylke til sammen. Uttakene i kommunen er ikke store nok ...
... 1985. Komplett program for hele ekskursjonen, omfattende Bergen-, Ålesund- og Trondheimsområdet. INQUA-IGCP excursion and symposium ...
... for Morten Jartun 2007.074 NGU gjennomførte i to perioder høsten 2005 og 2006 en innsamling av nedbørsprøver i og utenfor Bergen for å undersøke tilførselen av PCB til området via nedbør. Det er ...
Grunnvann er en ressurs som ligger skjult i grunnen. Vårt fagfelt har tradisjonelt spesialisert seg på å finne ... årsak til skred, en potensiell flomdemper, en viktig faktor i setningsproblematikk, en beskyttelse for kulturarv i undergrunnen, en ... hvordan påvirker grunnvannet oss? Grunnvann, Fana i Bergen. Foto: S. Gaut Grunnvann er mer enn drikkevann. Uten grunnvann ville ...
... 0800-3416 99.058 Frie emneord: Arsen ; Barnehage ; Bergen kommune ; Trykkimpregnert trevirke ; Risikovurdering Arseninnholdet og barnehagejorden i de 85 barnehagene i Bergen som ble kartlagt og rapportert i mars 1999, er tre ...
... in cooperation with NGU, Norsk Hydro, the University of Bergen and the Sogn & Fjordane College with the aim to study regional ...
... arbeid er et resultat av det samarbeid som ble inngått i 1970 mellom Veglaboratoriet og Oppland vegkontor som den ene part, og Geologisk institutt, avd.B ved Universitetet i Bergen som den andre. Prosjektet har vært en del av de kvartærgeologiske ...
... 92.282 Norges geologiske undersøkelse, Universitetet i Bergen, Geologisk institutt, Avd.B og Forschungszentrum TerraMare gjennomførte ...
Aalstad, I. 0800-3416 398 I sammarbeid med Jordskjelv-stasjonen, Universitetet i Bergen ble 4 profiler målt magnetisk tvers over Skagerak. Det ble målt med et ...
... er skrevet for å gi de norske hydrogeologene som deltar i prosjektet "2 1/2-dimensjonale, Tids-variant, grunnvannsstrømningsmodell - ... er et samarbeidsprosjekt mellom NGU og IBM Scientific Centre Bergen. Rapporten gjør rede for numerisk modellering, "recharge" modellering ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.