Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

216 resultater
... til feriehjem. Vannforsyning til feriehjem på Askøy, Bergen jern og metall. ...
... helse- og prospekterings- messig interessante sporelementer i borebrønner i fjell på relativt enkelt vis. De store geografiske variasjonene i elementinnhold følger i hovedsak bergartene og deres kjemiske og ...
... grunnvannsnett (LGN) 2001.041 Fern borebrønner i berg i området Lysefjorden / Fanafjorden ble prøvetatt hver 14. dag gjennom et ...
... ; Barnepark ; Helserisikovurdering ; Lekeplass ; PAH ; Bergen kommmune Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens institutt for ... av arsen, bly og polysykliske aromatiske hydrkarboner (PAH) i 21 barnehager, barneparker og lekeplasser på Nordnes, Jekteviken og ...
... gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. Grusregisteret for sørlige del av Hordaland er nå etablert. ... kommune. Det er ingen registrerte sand-/grusforekomster i Bergen kommune, mens Fusa kommune har underskudd på sand og grus. I kommunene ...
... 0800-3416 2006.029 Forkortet: Statens Vegvesen har i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlagt innholdet av ... PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra Kristiansand, Oslo og Bergen. Totalt er det analysert 63 asfaltkjerner, som har omfattet flere typer ...
... km lange nordlige delen av Knappetunnelen ved Ringveg vest i Bergen, er tolket med tomografisk inversjon med programmet RayfractTM. Samtidig ...
... hydrokarboner (PAH) og polyklorerte bifenyler (PCB) i jorden i 72 barnehager, barneparker og lekeplasser i Sentrum-, Løvstakken-, Landås- og Laksevåg bydeler i Bergen. Det øverste jordlaget i de undersøkte lekearealer er i varierende ...
Bøe, Reidulv 0800-3416 94.047 I jni 1993 utførte NGU i samarbeide med Bentech Subsea A/S et tokt med F/F Seisma i Nordåsvannet sør for Bergen for å teste ut Bentechs grunn- seismiske system "Topas". Under toktet ...
... for den 3,8 km lange Knappetunnelen ved Ringveg vest i Bergen, er tolket med tomografisk inversjon hvor en benyttet programmet ... inversjon av refraksjonsseismiske data påvirkes i en viss grad av hva for startmodell som benyttes. I dette arbeidet er en ...
... Forbedrede Forundersøkelser UTbygning 2011.006 I samarbeid med Statens Vegvesen Vegdirektoratet og Region Vest, har NGU ... geologiske undersøkelse) utført geofysisk kartlegging i Endelausskogen og ved Ulvvatn i forbindelse med ny E39 mellom Svegatjern og Rådal i Bergen og Os kommuner. Hensikten med dette var å kartlegge mulige ...
... Forbedrede Forundersøkelser UTbygning 2009.077 I samarbeid med Statens vegvesen har NGU utført geofysisk kartlegging med 2D ... langs tunnelløpet Sandeide-Liavatnet, Ringveg Vest, Bergen. Det er totalt samlet inn 3,5 km resistivitetsdata, som så er ... tatt hensyn til eksisterende geologiske data fra kartlegging i tolkningen av de geofysiske dataene. Hensikten med dette var å påvise og ...
... Tore Haugland, Toril 0800-3416 2000.136 Jorden i store deler av utearealet til Fløen barnehage var sterkt forurenset med PCB. ... jord er skiftet ut og erstattet med ren jord. Komponenter i bygningsmassen ble mistenkt å være kildene for PCB-forurensningen. 17 ...
... på kartet. Geologisk kart over Norge, berggrunnskart Bergen M 1:250 000; trykt i farger ...
... ned, enten kjemisk eller mekanisk. Når den går dypt ned i berggrunnen, kalles det dypforvitring. - Området gir en unik tilgang til ... mail: magne.bjorkoy@ngu.no NGU og Universitetet i Bergen (UiB) gjennomfører seismiske undersøkelser i Andfjorden 19.-23. ...
... Steinsprang kan utgjøre en trussel mot en del bebyggelse i Bergen. Her er forsker Kari Sletten på befaring i kommunen sist vinter. ...
... for fremstilling av kvaderblokker ved bruddet på Lykling i Bømlo. Bruddet på Russøy ... øya Russøy utenfor Reksteren i Tysnes kommune sør for Bergen, kan ha hatt storindustri av kleberstein. - Ja, det er stor ...
... om å hente ut varme og energi fra radioaktiviteten nede i berggrunnen. Løvstakken er av granitt, og det er målt høye radioaktive ... 1,6 km ned i fjellet. Men resultatene viste det samme som i Bergen: Det er ikke tilstrekkelig geotermisk energi i fjellet til at det kan ...
... så nært sjøen at du nok kan legge en kollektorslange ut i fjorden, men det drar på seg en del kostnader til sikring mot storm, ... muligheter som finnes. Prosjektet foregår i Åsane utenfor Bergen. Prosjekt om alternative energikilder til borettslag Prosjekt om ...
... mer enn jord og stein. Den inneholder også vann. Grunnvann i byer omtales ofte som et problem. Det må pumpes og dreneres for å holde ... kan være stort. Verdenskulturarvstedet Bryggen og bydelen Vågsbunnen i Bergen er eksempler på hvor viktig grunnvann ...
... ført til regnbedoverflaten hvor det infiltrerer ned i grunnen. Dette forhindrer skadelig oversvømmelse, reduserer ... Et eksempel på flere regnbed som er etablert i Norge er Bryggen i Bergen, hvor hensikten var å heve grunnvannstanden. Lav grunnvannstand førte ...
... grunnvann og urbangeologi, Hans de Beer, la ingenting i mellom da han snakket til NGU-dagens deltagere. I sitt foredrag understreket ... i inn- og utland. Han var med i gruppa som reddet Bryggen i Bergen fra ytterligere setningsskader og overvannsproblem, og han har ...
Norske Geologiske attraksjoner i Norge - Geofunn:  http://www.geo365.no/geofunn/ Gea Norvegica ... Norges Verdensarv generelt (Bergstaden Røros, Bryggen i Bergen, Vestnorsk fjordlandskap m.m.): http://www.norgesverdensarv.no/ ...
... på forskjellige måter, som for eksempel med grønne tak, i regnbed, i grønne fordrøyningsbasseng (eng.: swales), utnyttelse av arealer ... gjentetting Et eksempel på swales befinner seg på Bryggen i Bergen og ble installert med hensikt på å heve grunnvannsstanden. ...
UTSTILLING: Norsk Fjordsenter i Geiranger. Foto: Norsk Fjordsenter PÅ GLASS: Plakatane er ... og Yellowstone nasjonalpark. I 1979 vart Bryggen i Bergen og Urnes stavkyrkje førte opp på lista som dei to første frå Noreg. ...
... Strandflaten er svært godt utviklet i øysamfunnet Vega. (Foto: MD)I> Bare fem steder i Norge ... I tillegg til Vega, er Røros, Urnes stavkirke, bryggene i Bergen og et helleristningsfelt i Alta, innlemmet på UNESCOs eksklusive liste. ...
... Heritage List. Vill og vakker - Fjordene er unike i verdenssammenheng. De kombinerer landskapsutvikling fra siste istid og fram ... for utdanning, vitenskap og kultur (Unesco). Bryggen i Bergen, Urnes stavkirke, Bergstaden Røros, helleristningene i Alta ...
... ble tatt under Unescos 29. verdenarvkomitémøte i Durban i Sør-Afrika i juli. Det er de fremstående geologiske verdiene ... for utdanning, vitenskap og kultur (Unesco). Bryggen i Bergen, Urnes stavkirke, Bergstaden Røros, helleristningene i Alta ...
... av jordartens sammensetning og at de effektive spenningene i løsmassene opprettholdes. Effektiv spenning er en kombinasjon av ... Majorstua i Oslo og infiltrasjonsløsninger ved Bryggen i Bergen. Vanskelige grunnforhold i deler av Oslo Konsolidering ...
... ressursregnskapet for Hordaland fylke, med spesiell vekt på Bergen kommune. Bergen kommune har et forbruk av byggeråstoff som er like stort som forbruket i resten av Hordaland fylke til sammen. Uttakene i kommunen er ikke store nok ...
... 1985. Komplett program for hele ekskursjonen, omfattende Bergen-, Ålesund- og Trondheimsområdet. INQUA-IGCP excursion and symposium ...
... for Morten Jartun 2007.074 NGU gjennomførte i to perioder høsten 2005 og 2006 en innsamling av nedbørsprøver i og utenfor Bergen for å undersøke tilførselen av PCB til området via nedbør. Det er ...
Grunnvann er en ressurs som ligger skjult i grunnen. Vårt fagfelt har tradisjonelt spesialisert seg på å finne ... årsak til skred, en potensiell flomdemper, en viktig faktor i setningsproblematikk, en beskyttelse for kulturarv i undergrunnen, en ... hvordan påvirker grunnvannet oss? Grunnvann, Fana i Bergen. Foto: S. Gaut Grunnvann er mer enn drikkevann. Uten grunnvann ville ...
... 0800-3416 99.058 Frie emneord: Arsen ; Barnehage ; Bergen kommune ; Trykkimpregnert trevirke ; Risikovurdering Arseninnholdet og barnehagejorden i de 85 barnehagene i Bergen som ble kartlagt og rapportert i mars 1999, er tre ...
... in cooperation with NGU, Norsk Hydro, the University of Bergen and the Sogn & Fjordane College with the aim to study regional ...
... arbeid er et resultat av det samarbeid som ble inngått i 1970 mellom Veglaboratoriet og Oppland vegkontor som den ene part, og Geologisk institutt, avd.B ved Universitetet i Bergen som den andre. Prosjektet har vært en del av de kvartærgeologiske ...
... 92.282 Norges geologiske undersøkelse, Universitetet i Bergen, Geologisk institutt, Avd.B og Forschungszentrum TerraMare gjennomførte ...
Aalstad, I. 0800-3416 398 I sammarbeid med Jordskjelv-stasjonen, Universitetet i Bergen ble 4 profiler målt magnetisk tvers over Skagerak. Det ble målt med et ...
... er skrevet for å gi de norske hydrogeologene som deltar i prosjektet "2 1/2-dimensjonale, Tids-variant, grunnvannsstrømningsmodell - ... er et samarbeidsprosjekt mellom NGU og IBM Scientific Centre Bergen. Rapporten gjør rede for numerisk modellering, "recharge" modellering ...
... miljøgifter, også omfattet metaller og organiske stoffer i forskjellige sammenhenger. Metallene som miljøgifter har vært et kjent ... av metaller funnet sentralt i de indre bydeler i eksempelvis Bergen, Oslo og Trondheim. Fordeling av miljøgifter i jord i det ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.