Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

95 resultater
... Henning 0800-3416 Hydrogeologiske undersøkelser ved Bryggen i Bergen 2010.040 De organiske kulturlagene ved Bryggen i Bergen er ...
... - Grunnvann og grunnvarme 2005.080 Setninger i grunnen er et alvorlig problem som truer kulturmiljøet ved Bryggen. Flere delprosjekter har blitt uført for å klarlegge forhold som ...
... Hans 0800-3416 Hydrogeologiske undersøkelser ved Bryggen i Bergen 2008.069 Setninger i grunnen er et alvorlig problem som truer ...
... atmospheric oxygen, the organic archaeological deposits at Bryggen in Bergen, Norway, are in places strongly threatened to decompose. Besides ...
Fossen, H. Ragnhildstveit, J. Bergen. Berggrunnskart; Bergen; 11151; 1:50 000; ...
Fossen, H. Ragnhildstveit, J. Bergen; Bergen; 11151; 1:50 000; Plottekart; ...
... innen for en sirkel med radius 3 km fra forbrenningsanlegget i Rådalen har i dag et lavt innhold av alle de undersøkte grunnstoffer og ... i Bergens indre byområde er: - Forbrenning av kull i Bergen gassverk og boligoppvarming (arsen, kadmium, bly, sink, PAH) - ...
Fossen, H. Ragnhildstveit, J. Bergen. Berggrunnskart; Bergen; 11151; 1:50 000; Plottekart; ...
Fossen, H. Thon, A. Bergen. Berggrunnskart; Bergen; 11151; 1:50 000; sort/hvitt; ...
Bergen. Berggrunnskart; Bergen; 1:250 000; sort/hvit; ...
... Volden, Tore 0800-3416 2003.058 På oppdrag fra Bergen kommune har NGU kartlagt PCB-forurensningen i barns utelekemiljø i 4 borettslag og 3 skolegårder i Bergen. Bakgrunnen for ...
... 1971. Prosjektleder H. Håbrekke. Flymålinger Kartblad Bergen. ...
... O-75250 Boring frarådet. Vannforsyning bolig, Hop Bergen. ...
... 0800-3416 Mindre oppdrag skred 2005.088 Forkortet. Bergen kommune skal utføre en ROS-analyse der skredfarevurdering av bebygde og ... bør gjennomføres. Forslaget består av et prosjekt delt i tre faser: Fase I: Grovkartlegging. Påvisning av områder med potensiell ...
Gaut, Amund O-80059 Uttak av borplass i båndede gneisbergarter for vannforsyning til gårdsbruk. Forholdene synes gode, men det er en del forurensningskilder i området. Vannforsyning til gårdsbruk, Sætregården, Bergen ...
Jæger, Ø. Bergen. Sand- og grusressurskart.; Bergen; 11151; 1:50 000; trykt i sort/hvitt; ...
Ellingsen, Knut Bergen. Hydrogeologisk kart; Bergen; 11151; 1:50 000; trykt i farger; NGU Skrifter nr. 23 (1978) ...
... Harald Derron, Marc H. 0800-3416 Skredkartlegging i Bergen 2006.043 Forkortet: Bergen kommune skal utføre en ROS-analyse ...
... Harald Derron, Marc H. 0800-3416 Skredkartlegging i Bergen 2006.095 Bergen kommune skal utføre en ROS-analyse der ... bør gjennomføres. Forslaget består av et prosjekt delt i tre faser: Fase I: Grovkartlegging. Påvisning av områder med potensiell ...
Henriksen, Helge 0800-3416 92.139 Kommunene Bergen, Os og Samnanger er B-kommuner i GiN-prosjektet. Ingen av kommunene har prioritert områder der de ønsker å ...
... inn og analysert for innholdet av miljøgifter som et ledd i en undersøkelse av nåværende aktiv spredning av forurensning fra land til sjø rundt Bergen havn. I tillegg er det blitt fjort en oppfølgende undersøkelse der ...
... en ny kartlegging av metaller og organiske miljøgifter i overfiatejord og sammenlignet resultatene med kartleggingen utført i 1998. Det ble utført analyser for de organiske forbindelsene polyklorerte ... Overvåking av jordforurensning i Rådalen, Bergen 1998-2007 ...
Bergen. Magnetisk totalfelt 1970.0 - 1:250 000.; Bergen; 1:250 000; trykt i farger; NGU-rapport 1056 (1972) ...
... 2002.102 Det er tatt kjerneprøver fra 46 bygg i Bergen, oppført eller rehabilitert i perioden 1951 til 1973. I 39 av prøvene ...
... Jens 0800-3416 1729/19 Målingene er et ledd i regional uranprospektering. Ved målingene ble brukt et tysk scintillometer ... G, krystallstørrelse 75 x 35 mm. På banestrekningen Oslo-Bergen ble det registrert 51 radioaktive anomalier, 20 anomalier bør ...
... Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) har etter oppdrag fra Staterns Vegvesen i Sogn og Fjordane utført skredkart- legging og skredfarevurderinger i Lærdal ... samband med den nye stamveien mellom Oslo og Bergen. Arbeidet har omfatta feltkartlegging, gravearbeid, intervju og ...
... planlegger en undersjøisk tunnel under Nordås-strømmen i Bergen i forbindelse med bygging av Ringveg Vest. Som en del av forundersøkelsene til ...
Ottesen, R.T. Bjordal, H. Bratteig, T.I. Bjørnen, L. Eggen, O.A. Gjesdal, A.M. Habbestad, K. ... En gjennomgang 14 rive- og rehabiliteringsprosjekter fra Bergen viste at få av rapportene kunne dokumentere med prøver og kjemiske ...
... PCB til Kirkebukten 2010.051 Dette pilotprosjektet i Kirkebukten er en del av et større prosjekt med målsetning om å ... passer godt med funn fra tidligere undersøkelser i Bergen. De høyeste verdiene finnes i område nærmest sjøkanten. Resultatene ...
... til feriehjem. Vannforsyning til feriehjem på Askøy, Bergen jern og metall. ...
... helse- og prospekterings- messig interessante sporelementer i borebrønner i fjell på relativt enkelt vis. De store geografiske variasjonene i elementinnhold følger i hovedsak bergartene og deres kjemiske og ...
... grunnvannsnett (LGN) 2001.041 Fern borebrønner i berg i området Lysefjorden / Fanafjorden ble prøvetatt hver 14. dag gjennom et ...
... ; Barnepark ; Helserisikovurdering ; Lekeplass ; PAH ; Bergen kommmune Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens institutt for ... av arsen, bly og polysykliske aromatiske hydrkarboner (PAH) i 21 barnehager, barneparker og lekeplasser på Nordnes, Jekteviken og ...
... gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. Grusregisteret for sørlige del av Hordaland er nå etablert. ... kommune. Det er ingen registrerte sand-/grusforekomster i Bergen kommune, mens Fusa kommune har underskudd på sand og grus. I kommunene ...
... 0800-3416 2006.029 Forkortet: Statens Vegvesen har i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlagt innholdet av ... PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra Kristiansand, Oslo og Bergen. Totalt er det analysert 63 asfaltkjerner, som har omfattet flere typer ...
... km lange nordlige delen av Knappetunnelen ved Ringveg vest i Bergen, er tolket med tomografisk inversjon med programmet RayfractTM. Samtidig ...
... hydrokarboner (PAH) og polyklorerte bifenyler (PCB) i jorden i 72 barnehager, barneparker og lekeplasser i Sentrum-, Løvstakken-, Landås- og Laksevåg bydeler i Bergen. Det øverste jordlaget i de undersøkte lekearealer er i varierende ...
Bøe, Reidulv 0800-3416 94.047 I jni 1993 utførte NGU i samarbeide med Bentech Subsea A/S et tokt med F/F Seisma i Nordåsvannet sør for Bergen for å teste ut Bentechs grunn- seismiske system "Topas". Under toktet ...
... for den 3,8 km lange Knappetunnelen ved Ringveg vest i Bergen, er tolket med tomografisk inversjon hvor en benyttet programmet ... inversjon av refraksjonsseismiske data påvirkes i en viss grad av hva for startmodell som benyttes. I dette arbeidet er en ...
... Forbedrede Forundersøkelser UTbygning 2011.006 I samarbeid med Statens Vegvesen Vegdirektoratet og Region Vest, har NGU ... geologiske undersøkelse) utført geofysisk kartlegging i Endelausskogen og ved Ulvvatn i forbindelse med ny E39 mellom Svegatjern og Rådal i Bergen og Os kommuner. Hensikten med dette var å kartlegge mulige ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.