20 resultater
... mellom grunnvann, overflatevann, løsmasser og berggrunn. I samarbeid med Institutt for geovitenskap på UiB er vi også den eneste ... ved Stampa) NGU (MSc - Setningsutvikling på Bryggen i Bergen; MSc – Aktsomhetskart for jordfallshull i Nordland, Inst. ...
... ført til regnbedoverflaten hvor det infiltrerer ned i grunnen. Dette forhindrer skadelig oversvømmelse, reduserer ... Et eksempel på flere regnbed som er etablert i Norge er Bryggen i Bergen, hvor hensikten var å heve grunnvannstanden. Lav grunnvannstand førte ...
... mer enn jord og stein. Den inneholder også vann. Grunnvann i byer omtales ofte som et problem. Det må pumpes og dreneres for å holde ... kan være stort. Verdenskulturarvstedet Bryggen og bydelen Vågsbunnen i Bergen er eksempler på hvor viktig grunnvann ...
... på forskjellige måter, som for eksempel med grønne tak, i regnbed, i grønne fordrøyningsbasseng (eng.: swales), utnyttelse av arealer ... gjentetting Et eksempel på swales befinner seg på Bryggen i Bergen og ble installert med hensikt på å heve grunnvannsstanden. ...
... av jordartens sammensetning og at de effektive spenningene i løsmassene opprettholdes. Effektiv spenning er en kombinasjon av ... Majorstua i Oslo og infiltrasjonsløsninger ved Bryggen i Bergen. Vanskelige grunnforhold i deler av Oslo Konsolidering ...
Grunnvann er en ressurs som ligger skjult i grunnen. Vårt fagfelt har tradisjonelt spesialisert seg på å finne ... årsak til skred, en potensiell flomdemper, en viktig faktor i setningsproblematikk, en beskyttelse for kulturarv i undergrunnen, en ... hvordan påvirker grunnvannet oss? Grunnvann, Fana i Bergen. Foto: S. Gaut Grunnvann er mer enn drikkevann. Uten grunnvann ville ...
... miljøgifter, også omfattet metaller og organiske stoffer i forskjellige sammenhenger. Metallene som miljøgifter har vært et kjent ... av metaller funnet sentralt i de indre bydeler i eksempelvis Bergen, Oslo og Trondheim. Fordeling av miljøgifter i jord i det ...
Dette har resultert i en liten sidegren av faget som vi kan kalle "Bygningenes geologi". I stor takknemlighet til arkitekter og byggherrer gjennom tusen år, feirer ... NGU-er), Lisbeth Alnæs (SINTEF) og Øystein J. Jansen (Bergen Museum). Gildevangen Den gamle brannstasjonen ...
Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo (UiO) - Naturhistorisk museum Spør en geolog eller paleontolog ... Geologiskolen UiT med sponsorer Universitetet i Bergen  Universitetet i Bergen (UiB) - skolelaboratoriet for ...
De fysiske og kjemiske egenskaper av forurensende stoffer i overvann er avhengig av flatene vannet renner over og partiklene som vaskes ... Målinger av sedimenttransport  utført på  5000 m2  i Bergen sentrum viser at den reelle mengden overvann er tre ganger så stor som ...
... gjør at det bygges opp spenninger. Energien som utløses i jordskjelv blir spredd gjennom jorda i form av seismiske bølger. Studiet av ... av NORSAR og Jordskjelvstasjonen ved Universitetet i Bergen. (Illustrasjonsbilde øverst i saken er hentet fra Wikimedia, ...
Små barn i barnehager, grunnskoler og på lokale lekeplasser er de som har størst/mest ... utsatt for eksponering av ulike miljøgifter som ligger i jorda.  NGU foretok i perioden 2005-2007 en mengde miljøkjemiske undersøkelser av jord og sand i en rekke barnehager i Bergen, Orkdal, Tromsø, Oslo og Stavanger. Undersøkelsene viser blant annet ...
... muskovitt (kråkesølv). Sort glimmer (biotitt) finnes i enkelte varianter. Spredte "knotter" av harde mineraler er vanlig, særlig ... 1800- og 1900-tallet ble store mengder Jondalskifer brukt i Bergen, hovedsakelig som fortausheller. Det produseres fremdeles skifer i ...
... dannet av planterester, særlig treplanter. Disse vokste i tropiske til sub-tropiske sumplandskap og fuktige miljøer hvor det skjedde ... ble også påtruffet under arbeid med en tunnel sør for Bergen (Bjorøytunnelen) i 1994-95. Det skal også ha blitt funnet kull i ...
... langs midthavsryggene. Også norske miljøer deltar aktivt i dette arbeidet. Kartlegging av midthavsryggene i norske havområder hører ... av kobber. Foto: Rolf Birger Pedersen, Universitetet i Bergen. Det har lenge vært kjent at store mengder metaller utfelles i ...
... det småskala produksjon av blokker som vesentlig blir solgt i Norge. Gravstein og fasadeplater er vanlige produkter. Siden trondhjemitt er ... Oslo ble kledd med denne. Og det gikk mye hvit brostein til Bergen. Forekomstene er imidlertid vanskelig å drive; de er uregelmessige og ...
... er vann som fyller og strømmer igjennom porer og sprekker i undergrunnen. De ulike mineralene i berg og løsmasser som vannet passerer ... Det første vannbårne Giardia-utbruddet i Norge fant sted i Bergen i 2004. Forskning viser at norsk drikkevann normalt inneholder ...
Miljøgiften PCB ble produsert i størst omfang mellom ca 1930 og 1975. Grunnet PCBs giftige egenskaper ble stoffet forbudt i 1980. Selv om PCB er faset ut i mange av de tradisjonelle produktene i ... denne måten kartlagt rundt forbrenningsanlegg i Trondheim, Bergen og Kristiansand.  Dioksiner dannes først og fremst ved ...
... en lang tradisjon for torv- og gresstak, men det er først i de siste årene at det også i byene har blitt mer og mer vanlig å anlegge ... men nå begynner noe å skje. Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen har fått en del grønne tak og takhager. Et eksempel på den økte ...
Det er i dag firmaet Norwegian Rose AS som bryter marmor i det tradisjonsrike bruddet i Løvgavlen utenfor Fauske. Marmorblokkene ... Ballangen, som litt etter solgt videre til Norwegian Talc i Bergen. Men disse firmaene var ikke interessert i marmordrift, men derimot ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.