Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

222 resultater
Omfatter vannforsyning for borebrønner i fjell til endel enkeltvannforsyning og flyplassområdet. Forholdene ikke gode. Vesentlig fyllitter med gjennomgående vannføring 0-100 1/timen.
... 200 griser. Boreplass ble tatt ut, alternativt fordype den borebrønn som gir for lite vann. Grunnvannsforsyning til gårdsbruk, ...
... Det var ønsket mer vann til feriehjemmet, som har en borebrønn i fjell. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut. ...
... områder i Norge med egnete løsmasser er begrenset, og at borebrønn i fjell ofte er eneste alternativ. Ved boring etter vann i ...
Basert på stereoskopiske flyfotografier, økonomisk kartverk og geologiske kart er en rekke mulige lokaliteter tatt ut med tanke på brønnboring i fjell for seks forskjellige forsyningssteder i Rødøy kommune. Grunnvann fra løsmasser er også vurdert. For Sleipnes og Storseløy antas det å være gode muligheter for å etablere grunnvannsanlegg basert på borebrønner i fjell. For Tjongelva kan et grunn- vannsanlegg muligens baseres på en rørbrønn i løsmasser.
... for å dekke vannbehovet på omlag 500 l/t. Tidligere borebrønn fører noe klorid ved hard belastning. De anviste boringene er ...
... K. Ø. O-79052 4 boliger har vært forsynt fra en borebrønn i fjell. I perioden gir den for lite vann. Forurensningskilder i ...
Ca. 40 boliger og hytter har felles vannverk fra to borebrønner. Det var ønsket å skaffe mer vann. Ny brønnboring vil lett ta vann fra eksisterende brønner, så dette ble frarådet. Anbefalt å bygge utjevningsbasseng.
... O-82025 Det kan ikke ventes vann til 60 boliger fra en borebrønn i Undalsformasjones mørke fylliter. Prøveboring anbefales i N-S- ...
... til planlagt boligfelt, i første omgang ca. 20 hus. Har en borebrønn med 2 000 l/time - høyt kimtall. Bergart, forholdsvis finkornet ...
Opplegg for innledende prøvepumping av borebrønner, Træna. Diskusjon av sprengning/høytrykkspumping av mislykte borehull. Tekstbilag: "Kapacitetsökning hos bergborrade brunnar genom högtryckspumpning", artikkel fra SGU og kommentar av Knut Ørn Bryn
... K. Ø. O-80055 Hyttefeltet forsynes med vann fra en borebrønn, ca. 60 m. dyp, kapasitet ca. 1 500 l/t. I perioder er det behov for ...
... utviklet slik at det er håp om betydelige mengder vann til borebrønn. Vannforsyning til Bartnes Øvre, Steinkjer kommune ...
Vannverket som forsyner ca. 350 boliger får vann fra borebrønner i fjell. Det var nå behov for flere brønner, og 2 borepunkter ble tatt ut på grunnlag av befaring og geofysiske målinger.
... "trykking" økte kloridinnholdet med 70 % i en nærliggende borebrønn. Diskusjon om mulig årsakssammenheng. Skade på drikkevann. ...
Oppdal fjellskole har 2 borebrønner. Den ene av disse er ødelagt, og en dykkpumpe sitter fast her. I rapporten vurderes forskjellige muligheter for ny boring, og årsaken til de eksisterende problemer diskuteres.
... som siste alternativ ble det tatt ut bore- sted for en ny borebrønn. Bergarten er sliregneis. Grunnvannsforsyning, Gjetsjø, Ski. ...
Bryn, K. Ø. HY-00471 Feriehjemmet har en borebrønn i fjell, som gir saltholdig vann. Det synes ikke mulig å foreta ...
Tunnel fra ca. 950 850 til ca. 938 777 Anbefalinger for å avgjøre hvorvidt tre borebrønner dreneres mot kraftverkstunnel. Videre anbefalinger for å avgjøre hvorvidt en boring til trykksjakt medfører vannutslag i terrenget, og isproblemer på gårdstun.
Vannverket tar vann fra 4 borebrønner i fjell. Krav om desinfisering har skapt problemer, og en områdehygienisk/hydrogeologisk vurdering var ønsket. Det blir gitt forslag til tiltak for å kunne beholde vannkvaliteten uten desinfisering.
... etter at kraftsverkstunnel hadde drenert eksisterende borebrønn i fjell. Det ble anbefalt å utnytte grunnvann fra løsmasser, da ...
... salt vann i hullet, ble det registrert salt smak i annen borebrønn 100 m unna. Det antas å være andre grunner til saltsmaken enn den ...
... ønsket mer vann. Ble forsynt med vann fra en 82-meters dyp borebrønn. Forurenset bekk fra Grønmo fyllplass rant der beste mulighet for ...
Det var ønsket ny vannkilde til slakteriet, og overflatevann og grunnvann ble vurdert. Grunnvann fra borebrønner i fjell vil bare kunne bli reservevann, da behovet er større enn en kan forvente å få fra brønner.
Brev: 3305/71G Fire boreplasser er anvist øst for hytta, mot sprekkesone. Bergarten i området er en kvarts-feltspat skifer (Oppdalsskifer) som er svært lite oppsprukket. Erfaringene ved borebrønner i denne bergarten er svært sparsomme. En får bore og håpe.
... kommunalt grøfteanlegg kan ha ført til forurensning til borebrønn fra forurenset myr via benkesprekker som faller slakt mot syd- ...
Mulighetene for grunnvannsforsyning for to boliger er vurdert. Forholdene er spesielt vanskelige, i det ene tilfelle p.g.a. forurensningsfare og i det andre tilfelle p.g.a. mange nærliggende brønner og borebrønner. Boreplasser er tatt ut, men boringene er helt eller delvis frarådet.
... gneis, stedvis skifrig. Vannforsyningen anbefales løst ved borebrønn i fjell, boret skrått 70o mot øst, N100. Vannforsyning til ...
Det var ønsket å finne grunnvann til et planlagt pleiehjem. Det synes ikke mulig å skaffe tilstrekkelig med vann fra borebrønner i fjell, men muligheten for å få ut nok vann fra en liten sandavsetning bør undersøkes nærmere.
... nærliggende vann. I Lyngdal ble det vurdert om en privat borebrønn ville bli ødelagt hvis den ble koblet til kommunalt ...
Kloakkforurensning av tre borebrønner er registrert. Det antas massiv grunn- vannsforurensning og foreslås et kartleggingsprogram med sikte på å etablere beslutningsgrunnlag for - øyeblikkelig tiltak på enkeltvannkilder (koking, desinfeksjon). - Eliminasjon av lokaliserbare forurensningskilder. - Etablering av sikre vannkilder.
Det er tatt ut 5 mulige lokaliteter for borebrønner beregnet på håndpumper til felles vannforsyning. Forholdene synes relativt gunstige hva vannmengde angår, og med en håndpumpes begrensede uttak er det lite sannsynlig at det vil oppstå saltvannsproblemer.
Grunnvann er langt bedre beskyttet mot forurensning enn overflatevann. Grunnvann kan inneholde oppløste stoffer fra løsmasser og berggrunn, fra inntrenging av sjøvann, og uønskete komponenter og mikroorganismer fra forurensning.
Grunnvann i Norge brukes til drikkevann, mineralvann og i industrien til for eksempel akvakultur og fiskeoppdrett. I stadig økende grad brukes grunnvann til oppvarming av hus, kontorer og industribygg.
I Norge er det de rikelige mengdene med overflatevann som er den viktigste kilden til drikkevann.
En brønnpark er et større anlegg av mange energibrønner som henter opp grunnvarme. Varmen brukes til oppvarming av større bygg som boligkomplekser, kontorer, skoler og industrilokaler. Antall brønnparker i Norge er sterkt økende.
... gjennom Kjøshammeren har forårsaket bortfall av vannet i borebrønn. Det anbefales tre alternative løsninger: 1) Tilkopiling til ...
Bygging av ny veiparasell har ødelagt gravde brønner på grensen mellom bre- elvavsetninger og moreneterreng. Forsøk på å grave nye brønner har til dels vært mislykkede. To borebrønner med grunne vanninnslag kan også være påvirket. Nye grunnvannskilder er vanskelig å finne. Tilknytning til offentlig vannverk kan vise seg å være den eneste løsningen.
Det er tatt ut to mulige lokaliteter for borebrønner i fjell for å supplere vannforsyningen til ca. 100 husstander i tett småhusbebyggelse. En av de to eksisterende brønner er forurenset, og slike problemer kan en heller ikke være sikker på å unngå ved en suppleringsboring.
Området rundt Blestølen planlegges utbygd med ca. 40-50 nye hytter i et senter. Noen borebrønner i fjell finnes, men de gir for lite vann for en slik utbygging. En ny boreplass ble tatt ut, samtidig som det foreslås å knytte alle boringene sammen med et stort utjevningsbasseng.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.