Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

196 resultater
Bryn, K. Ø. HY-00249 På eiendommen er det en borebrønn som er blitt forurenset av kloakk. Forslag til tiltak for å bedre forholdene blir gitt. Forurenset borebrønn. ...
Bryn, K. Ø. HY-00270 En borebrønn på eiendommen hadde gitt godt vann, men var nå forurenset. Forslag ... for å få bedre vannkvalitet blir gitt. Forurenset borebrønn. ...
Kirkhusmo, Lars A. O-80051 Vurdering av skade på borebrønn p.g.a. sprengningsarbeid på RV 216. Vårsetergrenda, skade borebrønn. ...
Rohr-Torp, E. O-82010 Eksisterende borebrønn er forurenset av tarmbakterier. Ny boreplass ble tatt ut rett øst for eiendommen. Forurenset borebrønn, Vestre Gran. ...
... Knut HY-00543 Brev: 767/72G Slamholdig vann fra borebrønn i fjell inneholder leire og jern. Det anbefales enkle prøver med ... dessuten råd om videre framgangsmåte. Urent vann i borebrønn, Salbu ...
Bryn, Knut Ørn 0800-3416 86.217 En borebrønn i fjell fra 1968 hadde gitt nok og godt vann i ca. 16 år, da endret ... vannkvaliteten og mulig årsak til endringen. Forurenset borebrønn, Sollihøgda. ...
... og for ca 20 år siden ble den tatt ut av bruk. Sted for ny borebrønn ble tatt ut, men det er stor fare for at grunnvannet i området er forurenset. Ny borebrønn, Svestad. ...
... vekslende glimmer- skifer, gneisglimmerskifer. Mislykket borebrønn, alternativ borhullsplassering. ...
Siste vinter ble det boret en brønn i fjell for å forsyne en Caravanplass og endel hytter. Det ble oppnådd mye vann, men det viste seg å ha en intens lukt. Ellers bra, og vannet er godkjent av Helserådet. Vannet må renses for å få en tilfredsstillende brukskvalitet.
... 87.061 I forbindelse med et veiarbeid er det meldt at en borebrønn i fjell har fått redusert kapasitet. Det gis en vurdering av mulig sammenheng, og forslag til ny borebrønn blir gitt. Veiarbeid, mulig skade på borebrønn. ...
... Det var ønsket vurdering av bakgrunnen for at en borebrønn gir mindre vann enn tidliger. En vurdering av sannsynlig årssakssammenheng blir gitt. Borebrønn hos Lilly Soli, Fålesloråsen. ...
Bryn, K. Ø. HY-00248 En borebrønn på eiendommen fikk forurenset vann, samtidig som kapasiteten ble ... av ansvarsforholdet blir gitt. Skade på Alfred Høgdes borebrønn. ...
Rohr-Torp, Erik 0800-3416 90.064 Borebrønn over marin grense gir salt vann. Saltet kan skyldes nærliggende ... dette, må det bores nytt hull. Boreplass er tatt ut. Borebrønn med salt vann, Harestua. ...
... anvisninger i rapporten. Anbefalte tiltak, mislykket borebrønn, Ås. ...
... av gråvannsavløpet er foreslått. Forurensning i borebrønn, Vettås på Radøy. ...
Det var ønsket å bore noen brønner nær det planlagte vanntårnet, for Ski Vannverk. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
... O-76362 Anbefaling av tiltak for utbedring av mislykket borebrønn. Hjelper ikke tiltakene, ble ny plan for ny boring anvist. Mislykket borebrønn, vurdering av tiltak [Kapellveien, Son] ...
... K. Ø. HY-00221 Vannverket ønsket å overta en privat borebrønn som har stor kapasitet. Det blir gitt råd om hvilke tiltak som bør gjøres før en overtar brønnen. Vannforsyning fra borebrønn ved Søndre Rustad. ...
Bryn, Knut Ørn 0800-3416 85.182 En 32,5 m dyp borebrønn fra 1960 har forsynt 8 husstander med artesisk grunnvann. Etter ... til ny vannkilde blir gitt. Redusert vannføring i borebrønn, Susort i Tysvær kommune. ...
Huseby, Sigurd O-74108 Skade på borebrønn hos hr. L. Løken ...
... til bebyggelse, Kjenn. Suppleringsvann til eksisterende borebrønn, Kjenn vannverk. ...
I 1976 ble det boret en brønn i fjell på eiendommen, nær nabogrensen mot nord. I 1987 boret naboen i nord en fjellbrønn, og det blir gitt en vurdering av mulige konflikter.
Forkortet: -Totalt er 270 brønnlokaliteter besøkt, hvorav 213 brønner er filmet med videokamera. Filming i de resterende 57 brønnene var ikke mulig hovedsakelig med bakgrunn i tekniske forhold i brønnene. -Status for brønnsikring/brønnavslutning er vurdert for 240 brønner.
... pålagt infiltrasjonsanlegg forurenser campingplassens borebrønn. Ny boreplass er tatt ut ca. 150 m vest for eksisterende borebrønn. Forurenset borebrønn, anvisning av ny boreplass, Rokosjøen ...
Rapporten gir en kort beskrivelse av en mulig fremgangsmåte ved registrering av borebrønner i et fylke. Denne tilnærmede totalregistreringen av borebrønner i fjell i Møre og Romsdal vil være til nytte som basisdata for en hydrogeologisk vurdering i arbeidet med utarbeidelse av hovedplaner for vannforsyning i fylket.
Som et ledd i NGUs Nord-Trøndelagsprogram er det foretatt målinger av radon 222 i vann fra utvalgte borebrønner i fjell i Ytre Namdalen. Hensikten med måleprogrammet har vært å få et generelt inntrykk av hvilke konsentrasjoner av radon 222 som kan forventes i borebrønner innen et grunnfjellsområde som har et noe høyere innhold av uran enn gjennomsnitt i berggrunnen.
... brønner ved svært store vann-uttak fra herr Fjelltuns borebrønn. Vurdering av skade på borebrønn etter brønnboring hos herr Fjelltun. ...
... over at den ble tom når naboen vannet jordene med vann fra borebrønn i fjell ca. 400 m. unna. Det blir gitt en vurdering av ... Vurdering av sammenheng mellom ile og borebrønn, Vestby. ...
Rapporten gir en beskrivelse av hvilke data som ligger i databasen, hvordan feltdataene skal kodes og punches, samt hvilke muligheter som foreligger for uthenting av informasjon. Blant annet kan det foretas relativt kompliserte søk i databasen der brukeren definerer søkebetingelsene. Databasen har pr. dags dato lagret opplysninger om ca. 18 000 borebrønner i fjell.
Gaut, Amund 0800-3416 85.146 En 60 m dyp borebrønn boret etter NGU's anvisning høsten 1984, gir store vannmengder, og ... om brønnskade som følge av stort grunnvannsuttak fra borebrønn. ...
Dette prosjektet har vist at det er mulig å påvise helse- og prospekterings- messig interessante sporelementer i borebrønner i fjell på relativt enkelt vis. De store geografiske variasjonene i elementinnhold følger i hovedsak bergartene og deres kjemiske og mineralogiske sammensetning. Et klart eksempel på forholdet mellom geologi og grunnvann finner vi nord for Svelvik (vedlegg 4).
... ledningsevne og naturlig gammastråling i en 165 m dyp borebrønn ved Borgen skole. Hensikten med loggingen har vært å fremskaffe ... av hele borehullet kan bestilles ved NGU. Inspeksjon av borebrønn ved Borgen skole, Asker kommune, Akershus ...
... med veiarbeider. Vurdering av påståtte skader av borebrønn i forbindelse med veiarbeid. ...
... er tatt ut. Uttak av ny boreplass etter forurensning av borebrønn. ...
... tatt ut. Midlertidig vannforsyning til Nøstvedt Vel, ny borebrønn (S.Seiersten) ...
Fem borehull som i utgangspunktet ga lite eller ikke noe vann er hydraulisk trykket. Mansjettplassering (dyp) er valgt ut fra borehullsloggene. Tre av brønnene, der leire antas å tette sprekkesonene ga moderat kapasitetsøkning. To brøn- ner som sannsynligvis ikke har leire på sprekkene ga god - meget god kapasi- tetsøkning.
Undersøkelsesboringer i forbindelse med plassering av tre nye Ø 400 mm. rørbrønner som sammen med den første prøvebrønnen skal dekke grunnvanns- forsyningen til Lillehammer fra løsavsetningene ved Lågen.
... disse viser god vannkvalitet. Langtidsprøvepumping av en borebrønn i fjell, Møladalen, Aure kommune. ...
... fra E-6. Kartlegging av grunnvannsforholdene ved borebrønn, Langvik, Øyer kommune. ...
... gitt. Midlertidig vannforsyning til Nøstvedt Vel. Ny borebrønn ( A. Eisold ). ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.