9 resultater
... Knut HY-00543 Brev: 767/72G Slamholdig vann fra borebrønn i fjell inneholder leire og jern. Det anbefales enkle prøver med ... dessuten råd om videre framgangsmåte. Urent vann i borebrønn, Salbu ...
... vekslende glimmer- skifer, gneisglimmerskifer. Mislykket borebrønn, alternativ borhullsplassering. ...
... av gråvannsavløpet er foreslått. Forurensning i borebrønn, Vettås på Radøy. ...
Dette prosjektet har vist at det er mulig å påvise helse- og prospekterings- messig interessante sporelementer i borebrønner i fjell på relativt enkelt vis. De store geografiske variasjonene i elementinnhold følger i hovedsak bergartene og deres kjemiske og mineralogiske sammensetning. Et klart eksempel på forholdet mellom geologi og grunnvann finner vi nord for Svelvik (vedlegg 4).
Brev: 3384/71G Vettås: 2500 l/t til planlagt fabrikk for spennbetong samt boliger antas mulig å skaffe fra borebrønner i fjell i anorthositt og gabbro. Tre boresteder ble anvist. Austmarka: 30 m3/døgn til Sæbø barneskole samt boligfelt antas mulig å skaffe fra borebrønner i fjell. Tre boreplasser ble anvist ved boring mot strøkdepresjoner, som antas å være gode vanngivere her.
... for å dekke vannbehovet på omlag 500 l/t. Tidligere borebrønn fører noe klorid ved hard belastning. De anviste boringene er ...
Mulighetene for grunnvannsforsyning for to boliger er vurdert. Forholdene er spesielt vanskelige, i det ene tilfelle p.g.a. forurensningsfare og i det andre tilfelle p.g.a. mange nærliggende brønner og borebrønner. Boreplasser er tatt ut, men boringene er helt eller delvis frarådet.
Gaut, Amund O-80065 Sammenheng mellom tapping av borebrønn i fjell og vannmangel i gravd brønn vurderes. Det kan ikke påvises ...
Fern borebrønner i berg i området Lysefjorden / Fanafjorden ble prøvetatt hver 14. dag gjennom et helt år fra oktober 1998 til oktober 1999. Grunnvannsprøvene ble analysert for radon, pH, alkalitet, turbiditet, farge, 7 anioner og 30 kationer. Den naturlige grunnvannskjemien så ut til å være svært stabil gjennom året med unntak av de redoks-sensitive elementene Fe og Mn som varierte tilfeldig. NO3 var den eneste parameteren som hadde en klar årstidsvariasjon i samtlige borebrønner.
Fant ingen ansatte som matchet søket.