23 resultater
Bryn, Knut Ørn 0800-3416 86.217 En borebrønn i fjell fra 1968 hadde gitt nok og godt vann i ca. 16 år, da endret ... vannkvaliteten og mulig årsak til endringen. Forurenset borebrønn, Sollihøgda. ...
Siste vinter ble det boret en brønn i fjell for å forsyne en Caravanplass og endel hytter. Det ble oppnådd mye vann, men det viste seg å ha en intens lukt. Ellers bra, og vannet er godkjent av Helserådet. Vannet må renses for å få en tilfredsstillende brukskvalitet.
... 87.061 I forbindelse med et veiarbeid er det meldt at en borebrønn i fjell har fått redusert kapasitet. Det gis en vurdering av mulig sammenheng, og forslag til ny borebrønn blir gitt. Veiarbeid, mulig skade på borebrønn. ...
Huseby, Sigurd O-74108 Skade på borebrønn hos hr. L. Løken ...
... brønner ved svært store vann-uttak fra herr Fjelltuns borebrønn. Vurdering av skade på borebrønn etter brønnboring hos herr Fjelltun. ...
Gaut, Amund 0800-3416 85.146 En 60 m dyp borebrønn boret etter NGU's anvisning høsten 1984, gir store vannmengder, og ... om brønnskade som følge av stort grunnvannsuttak fra borebrønn. ...
... er tatt ut. Uttak av ny boreplass etter forurensning av borebrønn. ...
Et område ved Skarseter i Flå kommune er undersøkt m.h.p. muligheter for infiltrasjon av avløpsvann. Løsmassene besto av sidemorene/bunnmorene og ablasjonsmorene. Løsmassenes sammensetning og mektighet, samt de hydrologiske forhold tilsier at infiltrasjon av store mengder avløpsvann vil være uheldig. Forekomstnavn og -koordinater: Skarseter 310 050
... O-83037 Erstatningssak, pumpe satt fast i eksisterende borebrønn. Ny borebrønn ga ikke vann. Anbefalt skyting i ny borebrønn ved vanninnslag, ...
Bryn, K. Ø. HY-00324 Hytta har en gammel borebrønn i fjell, men den gir nå for lite vann. Sted for ny borebrønn ble tatt ut. Vannforsyning til hytte, Haugastøl. ...
Bryn, K. Ø. HY-00344 Gården har en borebrønn i fjell. Den gir for lite vann. Det ble anbefalt å bore brønnen ...
... Veiarbeid har redusert kapasiteten på en nærliggende borebrønn. Sammenhengen ble vurdert, og ny boreplass ble tatt ut. Forekomst ...
Bryn, Knut Ørn 0800-3416 87.116 En 100 meter dyp borebrønn i fjell er forurenset av kloakk. Det blir gitt en vurdering av hvor ...
Det var ønsket å få vurdert et noe større fjellområdes muligheter for å få vann fra borebrønner, samt om avløpsvannet kan infiltreres. Endel generelle råd blir gitt.
Rohr-Torp, Erik 0800-3416 86.134 Eksisterende borebrønn er forurenset av parafin. Ny boreplass er tatt ut. Mulighetene for ...
... K. Ø. O-79052 4 boliger har vært forsynt fra en borebrønn i fjell. I perioden gir den for lite vann. Forurensningskilder i ...
... etter at kraftsverkstunnel hadde drenert eksisterende borebrønn i fjell. Det ble anbefalt å utnytte grunnvann fra løsmasser, da ...
... nærliggende vann. I Lyngdal ble det vurdert om en privat borebrønn ville bli ødelagt hvis den ble koblet til kommunalt ...
Kloakkforurensning av tre borebrønner er registrert. Det antas massiv grunn- vannsforurensning og foreslås et kartleggingsprogram med sikte på å etablere beslutningsgrunnlag for - øyeblikkelig tiltak på enkeltvannkilder (koking, desinfeksjon). - Eliminasjon av lokaliserbare forurensningskilder. - Etablering av sikre vannkilder.
Området rundt Blestølen planlegges utbygd med ca. 40-50 nye hytter i et senter. Noen borebrønner i fjell finnes, men de gir for lite vann for en slik utbygging. En ny boreplass ble tatt ut, samtidig som det foreslås å knytte alle boringene sammen med et stort utjevningsbasseng.
Rohr-Torp, Erik O-81038 En borebrønn er ført gjennom 11-12 m leire og videre ned i fjell, totaldyp 80 m. ...
28 grunnvannsprøver er hentet fra borebrønner i fast fjell i Trøndelag, Hvaler og andre deler av Oslofjord. En klar sammenheng mellom mange kjemiske parametre og litologi/geografisk lokalisering er påvist. Parametre som Rn, U, Th, Si, Al, Fe, Na, Cd, Cu, Zn, Cr, V, F, Cl, SO4=, Y, Be, Mo, Bi, La, ledningsevne, Rl, Zr, Pb og B har høyeste konsentrasoner i Iddefjordgranitten ved Hvaler, mens Ca, Mg, Sr, Rb, Cs, pH og alkalitet har høyeste verdier i Trøndelag.
Vasstulan i Nore og Uvdal kommune er et hytteområde i utvikling. Her er kommunal vannforsyning basert på dypbrønner i fjell som gir lite vann. De ønsker vurdert om det er mulig å skaffe mer grunnvann ved boring, eventuelt ved andre løsninger. Nørstebølia er et nytt hyttefelt under bygging. Det er boret tre private brønner med dårlig resultat. Ytterligere mulighet for grunnvannsforsyning ønskes utredet.
Fant ingen ansatte som matchet søket.