43 resultater
Bryn, K. Ø. HY-00249 På eiendommen er det en borebrønn som er blitt forurenset av kloakk. Forslag til tiltak for å bedre forholdene blir gitt. Forurenset borebrønn. ...
Bryn, K. Ø. HY-00270 En borebrønn på eiendommen hadde gitt godt vann, men var nå forurenset. Forslag ... for å få bedre vannkvalitet blir gitt. Forurenset borebrønn. ...
... og for ca 20 år siden ble den tatt ut av bruk. Sted for ny borebrønn ble tatt ut, men det er stor fare for at grunnvannet i området er forurenset. Ny borebrønn, Svestad. ...
... Det var ønsket vurdering av bakgrunnen for at en borebrønn gir mindre vann enn tidliger. En vurdering av sannsynlig årssakssammenheng blir gitt. Borebrønn hos Lilly Soli, Fålesloråsen. ...
Bryn, K. Ø. HY-00248 En borebrønn på eiendommen fikk forurenset vann, samtidig som kapasiteten ble ... av ansvarsforholdet blir gitt. Skade på Alfred Høgdes borebrønn. ...
... anvisninger i rapporten. Anbefalte tiltak, mislykket borebrønn, Ås. ...
Det var ønsket å bore noen brønner nær det planlagte vanntårnet, for Ski Vannverk. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
... O-76362 Anbefaling av tiltak for utbedring av mislykket borebrønn. Hjelper ikke tiltakene, ble ny plan for ny boring anvist. Mislykket borebrønn, vurdering av tiltak [Kapellveien, Son] ...
... K. Ø. HY-00221 Vannverket ønsket å overta en privat borebrønn som har stor kapasitet. Det blir gitt råd om hvilke tiltak som bør gjøres før en overtar brønnen. Vannforsyning fra borebrønn ved Søndre Rustad. ...
... til bebyggelse, Kjenn. Suppleringsvann til eksisterende borebrønn, Kjenn vannverk. ...
... over at den ble tom når naboen vannet jordene med vann fra borebrønn i fjell ca. 400 m. unna. Det blir gitt en vurdering av ... Vurdering av sammenheng mellom ile og borebrønn, Vestby. ...
... ledningsevne og naturlig gammastråling i en 165 m dyp borebrønn ved Borgen skole. Hensikten med loggingen har vært å fremskaffe ... av hele borehullet kan bestilles ved NGU. Inspeksjon av borebrønn ved Borgen skole, Asker kommune, Akershus ...
... tatt ut. Midlertidig vannforsyning til Nøstvedt Vel, ny borebrønn (S.Seiersten) ...
... gitt. Midlertidig vannforsyning til Nøstvedt Vel. Ny borebrønn ( A. Eisold ). ...
(Forkortet) Nytt utstyr for hydraulisk trykking, en dobbeltmansjett av tye FrakPak - AIP410-550, er utviklet av Brønnteknologiutvikling AS. Utstyret er testet i laboratoriet og i felt ved Lade i Trondheim. Ved bygging av to pilotanlegg for grunnvarme ved Bryn og ved eiendommen til tidligere Energiselskapet Asker og Bærum (EAB) i Bærum kommune er det gjort omfattende undersøkelser knyttet til hydraulisk trykking med vann og hydraulisk trykking med injeksjon av sand.
Rohr-Torp, Erik HY-00498 Endresens borebrønn antas ødelagt av grave/sprengningsarbeider i nivå med ... under B1 -basalten. Vurdering av påstått skade på borebrønn i forbindelse med fremføring av Holsfjord-ledningen, Billingstad. ...
En rekke enkeltvannforsyninger vil kunne bli ødelagt ved forurensning fra en søppelplass i det tenkte området.
Bryn, K. Ø. HY-00245 På eiendommen var en borebrønn som var blitt forurenset av olje ved et uhell. Sted for forsøk på ny borebrønn i fjell ble tatt ut. Ny vannforsyning til Larmerud, Kolbotn. ...
Flere boliger på Bærum-siden av Sollihøgda har utilfredsstillende vann- kvalitet i sine brønner/borebrønner. Dette skyldes antagelig mangelen på felles avløp i området. Det anbefales å etablere felles grunnvannsforsyning for området, basert på to borebrønner i rombeporfyren øst for husene.
Bryn, K. Ø. HY-00225 Vannverket forsynes fra en borebrønn, men de må ha mer vann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut. ...
Vannverket forsynes fra to borebrønner i fjell. Det var ønsket å få noe mer vann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Bryn, K. Ø. HY-00282 En gammel borebrønn i fjell gir ikke vann mer. Det blir gitt en vurdering av mulig ...
Vannverket ønsket tilleggsvann fra borebrønner, heldst i nærheten av et planlagt vanntårn. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Bryn, K. Ø. O-75219 Eksisterende borebrønn i fjell ble forurenset av oljesøl, og ny boreplass ble tatt ut. ...
Fem boreplasser ble tatt ut for enkeltvannforsyninger. Det anbefales å lage fellesvannverk for Gåsøya basert på eksisterende borebrønner.
I forbindelse med sprenging av en kloakkgrøft, ble det påstått skade på 2 borebrønner i fjell. En vurdering av mulig årsakssammenheng blir gitt.
Bryn, K. Ø. O-77034 Plassering av borebrønn etter at veiarbeid hadde ødelagt tidligere vannkilde. Bergarten er ...
... vann- og kloakk ville skade eller ødelegge en nærliggende borebrønn. Vurdering av mulig brønnskade, Nesodden. ...
... O-77113 Eiendommen hadde tidligere vannforsyning fra en borebrønn, som ble drenert av en tunnel. Det ble tatt ut borested for en ...
Gaut, Amund O-82031 Det er anvist boreplass for borebrønn i fjell for enebolig. Boringen som går i gneisbergarter vil ...
... Vannverket, som forsyner 3 families, får vann fra en borebrønn som gir for lite vann. Sted for ny brønnboring i fjell ble tatt ut. ...
Bryn, K. Ø. O-80012 Eksisterende borebrønn, 65 m. dyp, var blitt forurenset, sannsynligvis fra løpegårdene ...
Bryn, K. Ø. O-77118 Det var ønsket ny borebrønn i fjell for å forsyne 4 hus. En tidligere boret brønn på 55 m. ...
... kloakk-tunnel har senket grunnvannet slik at eksi- sterende borebrønn har sviktet. Plassering av ny brønn som skal bores nesten ned til ...
Bryn, K. Ø. O-77130 En borebrønn i fjell som ble boret for ca. 30 år siden, har gradvis gitt mindre ...
... K. Ø. O-80055 Hyttefeltet forsynes med vann fra en borebrønn, ca. 60 m. dyp, kapasitet ca. 1 500 l/t. I perioder er det behov for ...
Vannverket som forsyner ca. 350 boliger får vann fra borebrønner i fjell. Det var nå behov for flere brønner, og 2 borepunkter ble tatt ut på grunnlag av befaring og geofysiske målinger.
... som siste alternativ ble det tatt ut bore- sted for en ny borebrønn. Bergarten er sliregneis. Grunnvannsforsyning, Gjetsjø, Ski. ...
... salt vann i hullet, ble det registrert salt smak i annen borebrønn 100 m unna. Det antas å være andre grunner til saltsmaken enn den ...
... kommunalt grøfteanlegg kan ha ført til forurensning til borebrønn fra forurenset myr via benkesprekker som faller slakt mot syd- ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.