5 resultater
Rohr-Torp, Erik 0800-3416 90.064 Borebrønn over marin grense gir salt vann. Saltet kan skyldes nærliggende ... dette, må det bores nytt hull. Boreplass er tatt ut. Borebrønn med salt vann, Harestua. ...
Flere boliger på Bærum-siden av Sollihøgda har utilfredsstillende vann- kvalitet i sine brønner/borebrønner. Dette skyldes antagelig mangelen på felles avløp i området. Det anbefales å etablere felles grunnvannsforsyning for området, basert på to borebrønner i rombeporfyren øst for husene.
Rohr-Torp, Erik 0800-3416 90.032 Proøvepumping av borebrønn til boligfelt tømte en privat borebrønn. Den private brønnet tok seg raskt opp etter pumpestopp. Det ...
Nesseby kommune ønsket en vurdering av muligheten for utnyttelse av grunnvann i fjell som vannforsyning til Varangerbotn. Bergartene i området er relativt gode vanngivere, mens det var mer usikkert om vannkvaliteten tilfresstilte SIFFs normer for drikkevann. Derfor ble prøver fra eksisterende borebrønner analysert på kjemiske parametre. Resultatet viser at boringer i Mortensnes- tillitten (nord for Nyborgmoen) trolig gir ønskede vannmengder med god kvalitet.
I forbindelse med prosjektet "Grunnvann i Norge" er det utført undersøkelser med tanke på grunnvannsuttak i løsmasser ved følgende lokaliteter i Surndal kommune: Honstad (UTM 4919,69847), Øye (UTM 4853,69832), Sagatrøa (UTM 4960, 69844), Holten (UTM 4841, 69912) og Bøverfjord (UTM 4797, 69887). Geofysiske undersøkelser antyder stor løsmassemektighet ved alle lokaliteter bortsett fra ved Sagatrøa.
Fant ingen ansatte som matchet søket.