6 resultater
Rohr-Torp, Erik HY-00498 Endresens borebrønn antas ødelagt av grave/sprengningsarbeider i nivå med ... under B1 -basalten. Vurdering av påstått skade på borebrønn i forbindelse med fremføring av Holsfjord-ledningen, Billingstad. ...
Et område ved Skarseter i Flå kommune er undersøkt m.h.p. muligheter for infiltrasjon av avløpsvann. Løsmassene besto av sidemorene/bunnmorene og ablasjonsmorene. Løsmassenes sammensetning og mektighet, samt de hydrologiske forhold tilsier at infiltrasjon av store mengder avløpsvann vil være uheldig. Forekomstnavn og -koordinater: Skarseter 310 050
Bryn, Knut Ørn HY-00494 En borebrønn i fjell på 70 meters dyp gir forurenset vann. Foreslår tiltak, ...
... Veiarbeid har redusert kapasiteten på en nærliggende borebrønn. Sammenhengen ble vurdert, og ny boreplass ble tatt ut. Forekomst ...
... gikk det et leirskred i Skjeberg. Samtidig ble vannet fra en borebrønn i fjell ca. 300 m vekk sterkt leirblakket. Mulighet for sammenheng ...
Tunnel fra ca. 950 850 til ca. 938 777 Anbefalinger for å avgjøre hvorvidt tre borebrønner dreneres mot kraftverkstunnel. Videre anbefalinger for å avgjøre hvorvidt en boring til trykksjakt medfører vannutslag i terrenget, og isproblemer på gårdstun.
Fant ingen ansatte som matchet søket.