Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

118 resultater
... soner ha helt hvit farge, og produktet blandes derfor i betong og keramikk. Det blir drevet uttak av denne bergarten i kommunene ... Hegrestad Gudvangen stein - Jordalsnuten Betong som skal være hvit er ofte blandet med noe som heter lysit. Hvilken ...
... Broekmans forklarer om sparagmittens alkali-reaktivitet i betong, et omfattende problem i mange konstruksjoner. OL-ANLEGG: Skadet betong til venstre, OK betong til høyre, i tribunen i hoppanlegget i ...
... utført et litteraturstudium om knust tilslag i betong. Den ferske betongs vannbehov og bearbeidbarhet anses av de fleste ... ved et gitt v/c forhold vil være 10 - 20 % høyere enn for betong med natursand. Knust tilslag i betong. Tilslagsparametre - betongegenskaper. ...
KUNNSKAP: Betong er det aller viktigste byggemateriale i et moderne samfunn. Det er ... sier forsker Maarten Broekmans ved NGU. - Betong er sammenstilt av løskornet tilslag bundet sammen av Portlandsement, ... ved Martin Luther Universität i midtyske Halle. Betong er en menneskelaget bergart og et svært mangesidig byggemateriale; den ...
... ut om stein har kvalitet som holder til bruk i asfalt eller betong? Bruk av stein i asfalt og betong Bruk av stein i asfalt og betong ...
... samsvar mellom Los Angeles-verdi for tilslag brukt i betong i forhold til både stivhet (E-modul) og trykkfasthet for betongen. ... er mulig å skjerpe kravene til Los Angeles for tilslag til betong. Dette må i så fall stå i forhold til tilgjengeligheten for å skaffe ...
... oversikt over generelle forhold ved bruk av knust tilslag i betong. Andre del av en sammenstilling av resultatene med dolomitten fra ... i vanlig konstruksjonsbetong. Bruk av knust tilslag i betong. Et eksempel med dolomitt fra Børselv. ...
... bygge- og anleggsformål, som for eksempel veier, asfalt og betong. Råstoffene tas ut fra fjell ved sprengning (gjerne kalt pukk) eller ... før bruk. Grå og unnselig stein til bygninger, betong, veier og infrastruktur er ett av de råstoffene som det brukes mest av, ...
... Erichsen, forskere Knust fjell - pukk - til veier, betong og offshoreindustrien i Europa, er de viktigste eksportproduktene fra ... av knust fjell fra forskjellige bergarter  til veier og betong i Europa har nå blitt det viktigste råstoffet fra mineralindustrien ...
... totale forbruket går ca. 54% til vegformål og 16 % til betong. De resterende 30 % går til kommunaltekniske formål som grøfter, ... Spesielt til vegformål og som grovt tilslag i betong har det vært en klar tendens gjennom flere år til bruk av knust fjell ...
... tatt prøver av sand og grus fra tre områder med tanke på betong- og vegformål. Det er mulig å bruke sand fra et område som betong- tilslag. Derimot er det vanskelig å finne materialer som kan brukes ...
... bruk av pålitelige materialer som grus og pukk i bruer av betong, påpeker Broekmans.   I Nidarosdomen ... for å utveksle kunnskap om mikroskopi på naturstein, betong og historiske bygningsmaterialer. Her fikk ekspertisen blant annet ...
... benyttet stein, var det gjerne som plater i kombinasjon med betong og andre materialer, og arkitektene hadde tydeligvis en forkjærlighet for sorte, hvite og grålige bergarter. Stein og betong I den gamle hovedbrannstasjonen er stein brukt i sokkelpartiet og ...
... byggeplassene, eller bygningsmaterialer som lecablokker og betong, sier Ganerød. NGUs forskere kunne starte arbeidet med å kartlegge ... Guri Ganerød. Forskerne ser spesielt på leca og betong, på byggekonstruksjonen og på fyllmassene, eller pukksålen, under ...
... av Skamdalen av meget tilfredstillende kvalitet til vanlig betong. I områdene med kaledonske bergarter inneholder massene relativt mye ... ved Nygård og på Stormoa i Håkvik er massene brukbare til betong av vanlig kvalitet. Kvartærgeologisk undersøkelse i Narvik kommune, ...
... med over 300 mill. m3 masse. Særlig velegnet for betong synes Hensmoen / Kilemoen å være som tilsammen inneholder anslagsvis ... Opptredende lag av finsand / silt gjør disse lite egnet til betong. Sand- og grusundersøkelser i Ringerike kommune, Buskerud. ...
... undersøkt og vurdert til å være godt egnet til betong av vanlig kvalitet. Mengden er imidlertid begrenset til ca. 40 000 m3 ... frontavsetning som egner seg godt som tilslagsmateriale til betong av vanlig kvalitet. I dagens massetak er det litt for lite finkornige ...
... er at materialet er godt anvendelig som tilslag i betong av normal fasthet (C-25) - (C-35). Mineralogisk og petrografisk ...
... Tre typer avfall vil vil bli analysert: - nedknust betong og puss - medknust tegl og mørtel - betongmaling For å kunne ...
... produktene. Sand, grus og pukk brukes mest til å lage betong, for eksempel til husbygging, og til å lage veger. Men vi omgir oss med ...
... billigere og bedre å bygge forstøtningsmurer av stein enn betong. Derfor har produksjon av tørrmurstein tatt seg vesentlig opp, og i dag ...
... knuste produkter til vei- og jernbaneoppbygging, asfalt og betong. Kortreist stein har vært et samarbeidsprosjekt mellom Veidekke ...
... blitt oppusset. Konsentrasjonene av PCB i maling, puss og betong er lave, vanligvis < 1 mg/kg. Masser med PCB7 konsentrasjon lavere enn ... høyblokka og profilprøvetaking fra fugemasse i vindu ut i betong kunne redusere mengden avfall med høyere konsentrasjoner. Undersøkelsene er kun gjort på betong, puss, maling og fugemasser. Eventuelle PCB-vinduer eller kondensatorer ...
... av PCB i lokale kilder, bl.a. bygningsmasse (maling, betong) og kondensatorer, samt lokal overflatejord, ble startet på Svalbard i ... og PCB er bestemt i over 1100 enkeltprøver av jord, maling, betong og kondensatorer. Målet for PCB-undersøkelsene på Svalbard i 2009 var ...
... vekt på å vurdere det som råstoff for pozzolan tilslag i betong og som filler. Aluminium og kalsium i anortositt mineralet går i ... 93%. Et relativt omfattende testprogram for bruk av Sican i betong er utført av FBC/SINTEF og Institutt for betongkonstruksjoner på NTH. ...
... anleggsted til pukkverk for benyttelse til prosentsten for betong og tilslagsmateriale for asfalt og oljegrusarbeider, samt etterfølgende ...
... sand og grus av varierende kvalitet. Det beste området til betong-vegformål ligger i Stabbursdalen. Avsetningen bør undersøkes nærmere ...
... Eyolf 0800-3416 88.104 Etter oppdrag fra Orkla Betong A/S ble det i Orkdal distrikt foretatt pukkundersøkelser innenfor to ...
... til toppdekker i asfalt og til tilslagsmateriale i betong. Befaring av Oslo - Essexitt. ...
... grus og pukk. Av dette brukes 59 % til vegformål, 7 % til betong og 34 % til fyllmasse. Forekomstene rundt Hauerseter-Hovinmoen i ...
... lokalitetssteder i Surnadalen for masseuttak av sand til betong i taksteinproduksjon. - Det ble foretatt seismiske undersøkelser for å ...
... gir gode verdier som dekker krav for tilslag i asfalt og betong. Frie emneord: Tynnslip Forundesøkelse av steinforekomster til ...
... Samlet sett er det hentet inn 560 prøver fra maling, betong og jord fra alle bosetningene på Svalbard. Resultatet fra 2009 ... PCB kan fremdeles finnes i maling, fugemasser og betong på eksisterende bygninger satt opp eller renovert i tidsperioden ...
... 5000 kjøretøyer. Materialet er også egnet som tilslag i betong og til bære- og forsterkningslag. I forhold til trafikkbelastningen i ... seg å være egnet til alle bruksformål innen veg og betong lokalt. Imidlertid bør det foretas en mer detaljert geologisk ...
... det en sand- og grusforekomst som er brukbar som tilslag til betong av vanlig kvalitet. På Norkinnhalvøya, ble det langs riksvei 888 ... er det masser av tilfredsstillende kvalitet til vanlig betong. Sand- og grusundersøkelser i Finnmark. Samlerapport ...
... (NGU) skal i sommer ta en rekke prøver av jord, betong og maling. Både ...
... ved bygge- og anleggsvirksomhet, eller som tilslag i betong og asfalt ved utbygging av veger, bygninger, jernbanestrekninger eller ...
... tok sommeren 2007 over 120 prøver av oljer, maling, jord, betong og kondensatorer på Svalbard. Fare for spredning ...
... asfaltdekke på høgtrafikkerte vegar, og sand og grus til betong, seier forskar Eyolf Erichsen ved Noregs geologiske undersøking (NGU). ...
... til sement, papir og jordbruk, pukk til veier, grus til betong og kull i mange industrielle prosesser. Opplysninger gitt av ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.