Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

437 resultater
... NGU har foretatt en omfattende kartlegging av norsk berggrunn. Det er blitt laget en egen trykt kartserie med berggrunnskart for ...
NGU kartlegger Norges berggrunn og har ansvar for den nasjonale berggrunnsdatabasen. Berggrunnskart er tilgjengelig på nett og kan bestilles som trykte kart.

NGU har foretatt en omfattende kartlegging av norsk berggrunn. Det er blitt laget en egen trykt kartserie med berggrunnskart for Norge. Her finner du nettversjonen av denne serien samt databasen GENINO, et søkeverktøy for geologiske enheter i Norge. Geologiske kart og systematisk utforskning av berggrunnen gir kunnskap og informasjon som er nødvendig for å kunne ta beslutninger om bærekraftige bruk av landets ressurser, i forbindelse med areal- og miljøplanlegging, samt under vurdering av naturfarer som skred og radon.

I ny utgave av berggrunnskartene inngår nå symbolisering for hovedbergart, tektonisk hovedinndeling og dannelsesalder.
Tips: Om du ikke ser den nye inndelingen (detaljert, regional, nasjonal) under temakart, så last siden på nytt (refresh) evt tøm nettleser-historikken.

Søk på geologiske enhenter i Norge i søket under.

... utnyttelse av slikt grunn- vann. Grunnvann i krystallin berggrunn. Sluttrapport av forprosjektet. ...

I mineralressursdatabasen finnes oversikt over landets forekomster av metaller (malm), industrimineraler og naturstein. I denne applikasjonen kan du gjøre oppslag i databasen og få fram faktaark om hver registrerte forekomst ved å søke etter forekomster sortert på fylker og kommuner eller via kart i vår karttjeneste. Inneholder både areal og punktregistreringer. Dataene er organisert etter forekomsttype og de enkelte forekomstene presenteres som punkter og/eller arealer. Databasen inneholder informasjon om ca. 7500 forekomster, inklusive geologiske beskrivelser, analysedata, bilder og referanser med mer. Mengde av data om de forskjellige forekomstene, oppdateringsgrad og nøyaktighet varierer da de er samlet inn over mange år.

Mange steiner synes grå og unnselige, men kan ha stor verdi og brukes i et stort antall produkter fra metaller til papir, kosmetikk og plast, kunstgjødsel og mat, glass og keramikk og mye, mye mer.

I mineralressursdatabasen finnes oversikt over landets forekomster av metaller (malm), industrimineraler og naturstein. Du kan gjøre oppslag i databasen og få fram faktaark om hver registrerte forekomst ved å søke etter forekomster sortert på fylker og kommuner eller via kart i vår karttjeneste. Inneholder både areal og punktregistreringer.

Vi arbeider med å påvise og evaluere forekomster av industrimineraler og metaller som kan tenkes å kunne få økonomisk betydning i framtiden. Arbeidet er rettet mot offentlig forvaltning, industri og andre interessenter. Informasjonen lagres i NGUs mineralressursdatabase, som er tilgjengelig via www.ngu.no og www.prospecting.no. I tillegg til disse basisoppgavene gjøres prosjekter i samarbeid med industri og offentlige etater rettet mot spesielle problemstillinger.

... i jordskorpen. Marmor og gull Når det gjelder mineralressurser i disse områdene, utvinnes det i dag mindre mengder marmor ...

Berggrunndataene viser utbredelsen av de forskjellige bergarter på jordens overflate. Datasettet består av polygoner/flater og grenser. Dataene er basert på den trykte berggrunnsgeologiske kartserien i målestokk 1:50.000. Kunnskap om berggrunnen spiller en viktig rolle i leting etter og vurdering av ulike typer råmaterialer og naturressurser, samt innen vannforsyning, avfallslagring, areal- og miljøplanlegging, anleggsvirksomhet, alternativ energi og vurdering av naturfarer om jordskjelv og skred. Berggrunnsdata i målestokkområdet 1:50.000 er velegnet for kommunal planlegging. Søkefunksjonen utføres i databasen GENINO, et søkeverktøy for geologiske enheter i Norge.

Berggrunndataene viser utbredelsen av de forskjellige bergarter på jordens overflate, samt strukturer i bergartene og opplysninger om bergartenes aldersforhold. Dataene er hovedsakelig basert på den landsdekkende trykte berggrunnsgeologiske kartserien i målestokk 1:250.000. Kunnskap om berggrunnen spiller en viktig rolle i leting etter og vurdering av ulike typer råmaterialer og naturressurser, samt innen vannforsyning, avfallslagring, areal- og miljøplanlegging, anleggsvirksomhet, alternativ energi og vurdering av naturfarer som jordskjelv og skred. Berggrunnsdata i målestokk 1:250.000 er beregnet for å gi en regional oversikt. Opplysning om bergartenes alder (geokronologi) finnes i en egen database som er tilgjengelig under Kartinnsyn. Lokalisering av kjente forekomster av malm, industrimineraler, naturstein og gruss og pukk finnes i databaser som også er tilgjengelig under Kartinnsyn . Databasen GENINO, som gir informasjon og beskrivelse av geologiske enheter i Norge, er søkbar i feltet nedenfor.

Hva er forskjellen på berggrunn og løsmasser?  
Berggrunnskart i N50-serien er nå tilgjengelig i en WMS-tjeneste.
... bak piloten og behandler data som målesonden leverer. Mineralressurser Koziel er svært rutinert, han har gjort geofysikk fra fly ... Helikoptermålingene er et ledd i det store programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN), hvor myndighetene har gitt NGU et tilsagn ...
... helt spesiell, mulighet. Sammen med vann- og vindkraft, og mineralressurser og malm, kan det danne basis for å omgjøre Nord-Norge til en ... pålitelig bilde av berggrunnens potensial for økonomiske mineralressurser, sier Smelror. De siste regionale flymålingene i Finnmark ble ...
... for fremtidige næringsmuligheter knyttet til mineralressurser i Vestland fylke. Studien rapporteres her i form av en ... oversikt over kjente forekomster av, og potensialer for, mineralressurser av metaller, industrimineraler, naturstein, grus og pukk i ... vurdere mulighetene for funn av nye mineralforekomster. Mineralressurser i Vestland fylke ...
... 4,9 milliarder kr, inklusiv norske gruver på Svalbard. Mineralressurser i Norge. Bergindustrien i 2003. ...
Neeb, Peer-Richard 0800-3416 2005.041 Mineralressurser i Norge. Bergindustrien i 2004 ...
... 4,3 milliarder kr, inklusiv norske gruver på Svalbard. Mineralressurser i Norge. Bergindustrien i 2002. ...
... Kongsberg-Modum region 2020.023 Rapporten omhandler mineralressurser i området fra Kongsberg og nedre del av Flesberg i vest til ... sink og selen, men kanskje også for tinn og wolfram. Mineralressurser i området Kongsberg-Modum-Ringerike, Buskerud ...
... indikasjoner på 5 km dyp til sterkere magnetisert berggrunn. Undersøkelse av gabbrobergarten i Jotunheimområdet tyder på at ... og deres avgrensning mot dypereliggende magnetisert berggrunn. ...
... har gitt Norges geologiske undersøkelse (NGU) og programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) et tilsagn om 100 millioner kroner over ... i landsdelen. Europa har et stort behov for mineralressurser. Hele 20 prosent av verdensproduksjonen av metaller blir brukt ...
... lett å se at en del planter trives best når det er kalkrik berggrunn. Dersom det er mye skifer i berggrunnen forvitrer den lett og gir ...
... pålitelig bilde av berggrunnens potensial for økonomiske mineralressurser, sier Smelror. De siste regionale flymålingene i Finnmark ... som ble lagt fram i Tromsø 12. mars. Ny leting etter mineralressurser i nord Ny leting etter mineralressurser i nord ...
... (NGU) gransker nå 2,5 til 2 milliarder år gammel berggrunn. Skjult i berggrunnen 700 millioner års historie ligger ...
... hverdagens paradoks i et avisbilag om kartleggingsprogrammet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN). NGU Hverdagens paradoks - Mineralressurser i Nord-Norge ...
... mineralproduksjonen viser en avtagende tendens. Norges mineralressurser - produksjon og potensiale ...
... er gitt av de enkelte områdene som er vist på kartet. MIneralressurser og arealdisponering i Nordland fylke ...
I et samarbeidsprosjekt mellom Alvdal kommune, Norges vassdrags- og energi- direktorat (NVE) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) er det foretatt en kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser og berggrunn i Alvdal kom- mune, og da med hovedvekt på sentrumsnære områder i kommunen.
... dolomitt fra Nordland gård bør vurderes som naturstein. Mineralressurser i Beiarn kommune, Nordland. Mineralressurser generelt, naturstein samt boring på takskifer i ...
... klima det viktigste temaet. I år er det større fokus på mineralressurser. - Det har snudd totalt. Norge, våre naboland og EU har ... med året før. - Norges rolle som leverandør av mineralressurser til det globale markedet har betydelig utviklingspotensial, ...
Mineralressurser i Norge 2014. Mineralstatistikk og bergindustriberetning Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2014 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... for 2014. Peer-Richard Neeb 1/2015 Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2014 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) ...
Mineralressurser i Norge 2015. Mineralstatistikk og bergindustriberetning Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2015 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... Aslaksen Aasly Eyolf Erichsen 1/2016 Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2015 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) ...
Peer-Richard Neeb 1/2013 Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2012 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... egne produksjons- og salgstall for 2012. Mineralressurser i Norge 2012. Mineralstatistikk og bergindustriberetning ...
Peer-Richard Neeb 1/2012 Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2011 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... de mineralske råstoffene som vist i figurer og tabeller. Mineralressurser i Norge 2011. Mineralstatistikk og bergindustriberetning ...
Peer-Richard Neeb 1/2014 Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2013 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... mineralske råstoffene som vist i figurer og tabeller. Mineralressurser i Norge 2013. Mineralstatistikk og bergindustriberetning ...
... Neeb, Peter Johannes Brugmans 1/2011 Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2010 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... de mineralske råstoffene som vist i figurer og tabeller. Mineralressurser i Norge 2010. Mineralstatistikk og bergindustriberetning ...
... som har til hensikt å skaffe til veie informasjon om mineralressurser i Sokndal og Lund kommune. Fase 2 bygger på informasjon ... flere henseende spesielt og danner grunnlaget for spesielle mineralressurser. Kompleksets innhold av ilmenittforekomster er stort, ikke ...
... for Norges Bergverksdrift, utarbeidet av Bergvesenet,og Mineralressurser i Norge, utarbeidet av NGU, har datagrunnlaget aldri vært ... selv om det fortsatt mangler data fra enkelte uttak. Mineralressurser i Norge 2008. Mineralstatistikk og bergindustriberetning ...
... for Norges Bergverksdrift (utarbeidet av Bergvesenet) og Mineralressurser i Norge (utarbeidet av NGU) har datagrunnlaget aldri vært ... Det mangler nå data kun fra et fåtall mindre uttak. Mineralressurser i Norge 2009. Mineralstatistikk og bergindustriberetning ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.