Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

218 resultater
... assessment of geothermal resources in the Oslo and Bergen regions 2010.054 The geothermal potential of Norway mainland ... in the course of various NGU projects. In contrast, the Bergen and Mongstad areas were not covered by any kind of geothermal data at ...
... oxygen, the organic archaeological deposits at Bryggen in Bergen, Norway, are in places strongly threatened to decompose. Besides ...
... ; Barnepark ; Helserisikovurdering ; Lekeplass ; PAH ; Bergen kommmune Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens institutt for ... og lekeplasser på Nordnes, Jekteviken og Dokkenområdet i Bergen. Resultatene er brukt i en helserisikovurdering. Det øverste jordlaget ...
... kommune. Det er ingen registrerte sand-/grusforekomster i Bergen kommune, mens Fusa kommune har underskudd på sand og grus. I kommunene ... underskudd på kvalitetsmasser. Grus- og Pukkregisteret i Bergen, Fusa, Kvam, Samnanger og Os kommuner, Hordaland. ...
... PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra Kristiansand, Oslo og Bergen. Totalt er det analysert 63 asfaltkjerner, som har omfattet flere typer ...
... km lange nordlige delen av Knappetunnelen ved Ringveg vest i Bergen, er tolket med tomografisk inversjon med programmet RayfractTM. Samtidig ... fra tunneldriving, Knappetunnelen ved Ringveg Vest i Bergen. ...
... i Sentrum-, Løvstakken-, Landås- og Laksevåg bydeler i Bergen. Det øverste jordlaget i de undersøkte lekearealer er i varierende ... forhindre fremtidig ny forurensning. Jordforurensning i Bergen. Oppfølgende undersøkelser av jordforurensning i barns lekemiljø i ...
... Subsea A/S et tokt med F/F Seisma i Nordåsvannet sør for Bergen for å teste ut Bentechs grunn- seismiske system "Topas". Under toktet ...
... for den 3,8 km lange Knappetunnelen ved Ringveg vest i Bergen, er tolket med tomografisk inversjon hvor en benyttet programmet ...
... i forbindelse med ny E39 mellom Svegatjern og Rådal i Bergen og Os kommuner. Hensikten med dette var å kartlegge mulige ... og ved Ulvvatn for ny E 39 Svegatjern - Rådal, Bergen og Os, Hordaland ...
... langs tunnelløpet Sandeide-Liavatnet, Ringveg Vest, Bergen. Det er totalt samlet inn 3,5 km resistivitetsdata, som så er ...
Jorden i store deler av utearealet til Fløen barnehage var sterkt forurenset med PCB. På grunn av de høye verdiene av PCB, ble tiltak iverksatt umiddelbart. Forurenset jord er skiftet ut og erstattet med ren jord. Komponenter i bygningsmassen ble mistenkt å være kildene for PCB-forurensningen. 17 borkjerner fra bygningen og tre prøver av veggplatene er analysert for innholdet av PCB. Murpussen inneholder i gjennomsnitt 220 000 ug/kg PCBsum7 av PCB-typen Aroclor 1254.
... på kartet. Geologisk kart over Norge, berggrunnskart Bergen M 1:250 000; trykt i farger ...
... mail: magne.bjorkoy@ngu.no NGU og Universitetet i Bergen (UiB) gjennomfører seismiske undersøkelser i Andfjorden 19.-23. ...
... var ustabil under den kulturhistoriske skatten midt i Bergen sentrum, kan hydrogeolog Hans de Beer, som leier Laget for grunnvatn og ... blir sett i gong. I 2005 får NGU telefonen frå Bergen med spørsmål om å hjelpe til. Det blir starten på eit ti år langt ...
... fått dei e-postane og telefonane han har venta på. Både Bergen kommune og Riksantikvaren stadfestar at dei er med på å finansiere ... - området rundt Bryggen og Vågen - midt i Bergen sentrum. For NGU blir det eit historisk prosjekt. - For fyrste gong ...
... Steinsprang kan utgjøre en trussel mot en del bebyggelse i Bergen. Her er forsker Kari Sletten på befaring i kommunen sist vinter. ... Harald Sveian undersøker løsmasser i en bratt skråning i Bergen. Kartleggingen skal rapporteres Bergen kommune i løpet av 2006. ...
... Hydrogeologen Hans de Beer var med på å berga Bryggen i Bergen. No skal han leia NGU si første urbangeologiske kartlegging i nettopp Bergen sentrum. Foto: Fredrik Seeland, Universitetet i Bergen ...
... øya Russøy utenfor Reksteren i Tysnes kommune sør for Bergen, kan ha hatt storindustri av kleberstein. - Ja, det er stor ... til de første byggetrinnene for så å si alle kirkebygg i Bergen mellom 1120 og 1150, sier forsker Tom Heldal ved Norges geologiske ...
... 1,6 km ned i fjellet. Men resultatene viste det samme som i Bergen: Det er ikke tilstrekkelig geotermisk energi i fjellet til at det kan ... vits i å hente energien opp (med dagens energipriser). I Bergen ble temperaturøkningen målt til 16,5 grader/km, i Stavanger var ...
... muligheter som finnes. Prosjektet foregår i Åsane utenfor Bergen. Prosjekt om alternative energikilder til borettslag Prosjekt om ...
... ressursregnskapet for Hordaland fylke, med spesiell vekt på Bergen kommune. Bergen kommune har et forbruk av byggeråstoff som er like stort som forbruket ...
... 1985. Komplett program for hele ekskursjonen, omfattende Bergen-, Ålesund- og Trondheimsområdet. INQUA-IGCP excursion and symposium ...
... 2005 og 2006 en innsamling av nedbørsprøver i og utenfor Bergen for å undersøke tilførselen av PCB til området via nedbør. Det er ... i bl.a. marine sedimenter, byjord og sandfangsmaterialer i Bergen by, og NGU gjennomfører en rekke undersøkelser for å finne mulige ...
... hvordan påvirker grunnvannet oss? Grunnvann, Fana i Bergen. Foto: S. Gaut Grunnvann er mer enn drikkevann. Uten grunnvann ville ...
... 0800-3416 99.058 Frie emneord: Arsen ; Barnehage ; Bergen kommune ; Trykkimpregnert trevirke ; Risikovurdering Arseninnholdet og barnehagejorden i de 85 barnehagene i Bergen som ble kartlagt og rapportert i mars 1999, er tre ganger høyere enn i ...
... in cooperation with NGU, Norsk Hydro, the University of Bergen and the Sogn & Fjordane College with the aim to study regional ...
... ene part, og Geologisk institutt, avd.B ved Universitetet i Bergen som den andre. Prosjektet har vært en del av de kvartærgeologiske ...
... 92.282 Norges geologiske undersøkelse, Universitetet i Bergen, Geologisk institutt, Avd.B og Forschungszentrum TerraMare gjennomførte ...
... I sammarbeid med Jordskjelv-stasjonen, Universitetet i Bergen ble 4 profiler målt magnetisk tvers over Skagerak. Det ble målt med et ...
... er et samarbeidsprosjekt mellom NGU og IBM Scientific Centre Bergen. Rapporten gjør rede for numerisk modellering, "recharge" modellering ... cooperative project between NGU and IBM Scientific Centre Bergen to produce a 2 1/2-dimensional groundwater flow model of the Trandum ...
... av metaller funnet sentralt i de indre bydeler i eksempelvis Bergen, Oslo og Trondheim. Fordeling av miljøgifter i jord i det urbane miljøet, her presentert med Bergen som eksempel. PAH og bly finnes i sentrale bydeler, mens PCB som er av ...
... en opprydding av havnesedimentene utenfor Haakonsvern i Bergen ble PCB-innholdet kraftig redusert. Undersøkelser viser imidlertid at ... i noen få områder, blant annet utenfor Haakonsvern i Bergen og i Sandefjord. Begge steder er havnesedimenter tatt hånd om, men ...
NYTT: Frå berggrunnskartet over Bergen i 2008. Noreg er allereie dekt med geologiske kart i målestokk ... Fossen, H. & Ragnhildstveit, J. 2008: Berggrunnskart BERGEN 1115 I, M 1:50.000 (trykt). NGU Referanse til kartet: Askvik, H. ...
... i Stavanger nylig: Amanuensis Øystein J. Jansen ved Bergen museum fikk Toffenprisen for 2007. Dette er en æresbevisning til ... Sammen har de blant annet blitt kjent for boken Steinbyen Bergen, som kom i 2000. Tidligere NGU-direktør Knut S. Heier (bildet) er ...
... om Golfstrømmen på Bjerknes senter (Universitetet i Bergen) Informasjonsfolder om Golfstrømmen fra Bjerknes senter (Universitetet i Bergen) Multimedia om havstrømmer  på Forskning.no Jeg skriver en ...
... på flere regnbed som er etablert i Norge er Bryggen i Bergen, hvor hensikten var å heve grunnvannstanden. Lav grunnvannstand førte ... Foto: Arvid Ekle Dette regnbedet på Bryggen i Bergen tar imot overvann fra gater og tak. Foto: Johannes de Beer I takt med ...
... ingeniører og studenter fra universitetene i København, Bergen og Oslo som, sammen med NGU, har gjennomført felteksperimentet. De i ... plassert langs linjer fra Molde til Hamar, fra Støren til Bergen, og fra Bergen til svenske Karlstad. Instrumentene var utplassert ...
... Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Dreggsallmenningen 1, Bergen. Mer informasjon og program finner du her. Frist for ...
... samarbeidsprosjekt. Universitetene i Tromsø, Bergen og på Ås, universitetssenteret på Svalbard, NGU, Norsk ... Høgskolen i Oslo og Vitensentrene i Tromsø, Trondheim og Bergen, er alle representert i samarbeidet.  Ut til folket - ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.